Høringer

Default Featured Image

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Arbeidstilsynet har sendt ut på høring forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene. EL og IT Forbundet har levert innspill til høringen.

Høringsuttalelse: Nasjonal ramme for vindkraft på land

EL og IT Forbundets høringsuttalelse til NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Vedtatt av forbundsstyret 12. september 2019. EL og IT Forbundet mener at nasjonal rammeplan for vindkraft på land ikke bør legges fram i sin nåværende form. Vårt utgangspunkt er at landbasert vind er en del av framtida til energinasjonen Norge. […]

Default Featured Image

NOU 2018:13 Voksne i grunnskole – og videregående opplæring, finansiering av livsopphold (livsoppholdutvalget)

LO har levert svar på NOU 2018:13 fra Kunnskapsdepartementet (KD). EL og IT Forbundet har substansielle merknader til saken.

Default Featured Image

Forslag til endring i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova

EL og IT Forbundet har, i brev av 8. august 2019, avgitt høringssvar på endringer i plan- og bygningsloven.

Default Featured Image

innspill til arbeidet med en nasjonal strategi for kunstig intelligens

EL og IT Forbundets innspill er laget i samarbeid med forbundets IKT-utvalg.

Default Featured Image

Forslag til endring i ekomregelverket om nødnummer, 5-sifrede nummer mv.

EL og IT Forbundet har kommentert enkelte av punktene i Samferdselsdepartementets høring.

Default Featured Image

Høringsnotat: dokument 8:129 s (2018-2019) representantforslag om en bred kompetansereform for arbeidslivet

EL og IT Forbundet har levert dette høringsnotatet om en kompetansereform for arbeidslivet og oppfordrer Stortinget om å vedta representantforslaget.

Default Featured Image

Forslag til endringer i reglene for uføretrygd mv.

Landsorganisasjonen i Norge (LO) har besvart Arbeids- og sosialdepartementets høringsbrev av 22. januar i år. EL og IT Forbundet støtter LOs høringsuttalelse.

Default Featured Image

Forslag til utredningsprogram for konsekvensutredning – Avslutning av Heimdal feltet og Heimdal riser plattform

Landsorganisasjonen i Norge (LO) har sendt svar på høringen til Equinor. Svaret er utformet i samarbeid med EL og IT Forbundet, Fellesforbundet og Industri Energi.

Default Featured Image

NOU 2018:17 «Klimarisiko og norsk økonomi»

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til høyring NOU 2018:17 «Klimarisiko og norsk økonomi». Innspill fra EL og IT Forbundet er tatt med i LOs høringssvar.

Default Featured Image

Endringer i regelverket om sikkerhet i luftfarten

Landsorganisasjonen i Norge har svart på en høring fra Luftfartstilsynet om endringer i securityregelverket. Innspill fra EL og IT Forbundet er ivaretatt i høringsuttalelsen.

Default Featured Image

Meirverdiavgiftsfritak for elektroniske publikasjonar

EL og IT Forbundet støtter LOs høringssvar til Skattedirektoratet.