Høringssvar: Energi

Default Featured Image

Strømprisutvalgets rapport «Balansekunst»

EL og IT Forbundet er bekymret for hvordan kraftprisene påvirker vanlige folks økonomi, betingelsene til deler av norsk næringsliv og den langsiktige konkurransekraften til norsk industri. Prisene er først og fremst et uttrykk for at det er for lite kraft i systemet. Dette forverres når det norske samfunnet nå gjennomgår en nødvendig elektrifisering og det […]

Default Featured Image

Høringssvar til NOU 2022:6 Nett i tide – om utvikling av strømnettet

Historien om produksjon og distribusjon av elektrisk kraft er historien om det moderne Norge. Skritt for skritt, mast for mast, linje for linje er det norske kraftsystemet møysommelig bygget opp over mer enn hundre år. Det har gitt grunnlag for industrialisering, sysselsetting, innovasjon, bosetting, og har sørget for lys og varme til hjem over hele […]

Default Featured Image

Høringssvar vedr. forslag til endringer i fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet

Bakgrunn: EU-kommisjonen foreslo 18 mai 2022 endringer i fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet. Olje og energidepartementet hører endringene i Norge. Direktivene er i EØS-prosess i Norge, og ikke ennå en del av norsk lov. Høringsinnspillene inngår i vurderingen av hva som skal være norsk posisjon i den videre EØS-prosessen. De foreslått endringene i direktivene er en […]

Høringssvar – endringer i energiloven § 4-2

Våre merknader: Olje- og energidepartementet foreslår å endre §4-2 i energiloven slik at framtidige konsesjoner til utenlandsforbindelser kun kan gis til den systemansvarlige (Statnett) eller foretak der den systemansvarlige har bestemmende innflytelse. I praksis betyr dette at regelverket vil bli likt som det var før 2. desember 2016, da konsesjonsbegrensningen ble opphevet av Stortinget. For […]

Default Featured Image

Konsekvensutredning – avvikling av Knarr gasseksportrørledning

Landsorganisasjonen i Norge (LO) har besvart høringen fra Gassco. Høringssvaret er utarbeidet sammen med EL og IT Forbundet, Fellesforbundet og Industri Energi.

Ny høring – EL og IT Forbundet sier nei til NorthConnect

EL og IT Forbundet mener at ytterligere utenlandsforbindelser ikke skal bygges nå. Statnett har fortiden to mellomlandsforbindelser under bygging. En til Tyskland og en til England. Søknader om å bygge kabler utover de to som allerede er påbegynt, må avventes til vi har høstet erfaringene fra disse to (blant annet prisvirkning). EL og IT Forbundet […]

Default Featured Image

Konsekvensutredning – videreutvikling og drift av Hodfeltet

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til høringen fra Aker BP. Høringssvaret er laget i samarbeid med EL og IT Forbundet, Fellesforbundet og Industri Energi.

Default Featured Image

Utredning av virkemidler for utjevning av nettleie

EL og IT Forbundets svar på høring fra reguleringsmyndigheten for Energi – RME i NVE. Høringen gjelder utjevning av nettleie.

Default Featured Image

NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk

EL og IT Forbundets svar på Finansdepartementets utredning om skattlegging av vannkraftverk.

Default Featured Image

Konsekvensutredning – avvikling av Knarr

Landsorganisasjonen i Norge (LO) har svart på høring fra A/S Norske Shell. Høringssvaret er utarbeidet i samarbeid med EL og IT Forbundet, Fellesforbundet og Industri Energi.

Default Featured Image

Konsekvensutredning for Heimdal hovedplattform, stigerørsplattform og kondensatrørledning – avslutning av Heimdal

Landsorganisasjonen i Norge (LO) har sendt svar på høringen til Equinor. Svaret er utformet i samarbeid med EL og IT Forbundet, Fellesforbundet og Industri Energi.

Høringsuttalelse: Nasjonal ramme for vindkraft på land

EL og IT Forbundets høringsuttalelse til NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Vedtatt av forbundsstyret 12. september 2019. EL og IT Forbundet mener at nasjonal rammeplan for vindkraft på land ikke bør legges fram i sin nåværende form. Vårt utgangspunkt er at landbasert vind er en del av framtida til energinasjonen Norge. […]