Høringssvar: Klima/miljø

Default Featured Image

Høringssvar – Klimakur 2030

EL og IT Forbundet viser til Klimakur 2030-rapporten som Miljødirektoratet har lagt ut på høring på sine nettsider, og tillater oss med dette å komme med noen betraktninger. Vi er et LO-forbund som organiserer arbeidstakere innen bransjene elektro, energi og IKT. Vi er glade for at man gjennom Klimakur har fått til et bredt samarbeid […]

Default Featured Image

NOU 2018:17 «Klimarisiko og norsk økonomi»

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til høyring NOU 2018:17 «Klimarisiko og norsk økonomi». Innspill fra EL og IT Forbundet er tatt med i LOs høringssvar.

Default Featured Image

NOU 2015:15 Sett pris på miljøet

EL og IT Forbundet har utarbeidet høringssvar til NOU 2015:15 Sett pris på miljøet. Rapport fra grønn skattekommisjon.

Høringssvar: Klimakurs 2020

Dette kommer fram i et høringssvar EL og IT Forbundet har sendt LO om  Klimakur 2020 – Tiltak og virkemidler for å nå norske klimamål mot 2020. Dette er en rapport som tar utgangspunkt i Stortingets vedtak om å redusere nasonale klimautslipp med 15 – 17 CO2-ekvivalenter innen 2020. Den sektorvise gjennomgangen viser at det er behov […]