NOU 2015:15 Sett pris på miljøet

Publisert: 16.02.16
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet har utarbeidet høringssvar til NOU 2015:15 Sett pris på miljøet. Rapport fra grønn skattekommisjon.

Høring: NOU 2015:15 Sett pris på miljøet. Rapport fra grønn skattekommisjon

EL og IT Forbundets utgangspunkt i klimapolitikken er at grønn omstilling og grønt skifte skal være en rettferdig omstilling. Det betyr at sosiale hensyn, hensyn til arbeidstakere, arbeidsplasser og lokalsamfunn, må ivaretas når politikken utformes.

Grønn skattekommisjon ble oppnevnt av Regjeringen Solberg 15. august 2014 for å vurdere om og hvordan en ved økt bruk av klima- og miljøbegrunnede avgifter, og reduksjon i andre skatter og avgifter, kan oppnå både lavere utslipp av klimagasser, et bedre miljø og en god økonomisk utvikling. Utredningen legger samfunnsøkonomisk effektivitet til grunn for sine anbefalinger. Det betyr at for eksempel fordelingseffekter knytta til inntekt, distriktspolitikk og konsekvenser for fagopplæring overses. Dette er spesielt merkbart på forslagene om fjerning av fradrag for pendling og arbeidsreiser, reduksjon av subsidier til storfe og sauehold og avvikling av avtalen om kjøp av tjenester på Hurtigruta.

Utredningen foreslår et «grønt skatteskifte» hvor inntektene fra nye miljøavgifter skal brukes til generelle skattereduksjoner. EL og IT Forbundet mener at økte inntekter fra grønne avgifter må brukes på å styrke klimatiltak, forskning og velferd.

CO2-avgifter og kvoter
Det foreslås at alle utslipp fra ikke-kvotepliktig sektor ilegges lik CO2-avgift per tonn CO2-ekvivalent. Det nye generelle avgiftsnivået for klimagasser settes lik gjeldende CO2-avgift på bensin og diesel målt i kroner per tonn CO2-ekvivalenter (420 kroner i 2016). Samt at reduserte satser og fritak fra eksisterende avgifter oppheves og det ilegges CO2-avgift på nivå med det nye, generelle avgiftsnivået for klimagassutslipp.

EL og IT Forbundet kan støtte dette med enkelte unntak.
F.eks. når smøreolje ikke lenger kan benyttes til sitt opprinnelige formål, klassifiseres den som spillolje som er et farlig avfall. Innsamlingsgraden av spillolje er i dag i underkant av 90 %. Det er ingen grunn til å endre avgiftssystemet i en ordning som fungerer bra da en kan risikere utslipp eller ulovlig brenning

EL og IT Forbundet mener kvotesystemet har mangler. Derfor bør petroleumsvirksomhet og luftfart beholde CO2-avgifter for å stimulere til teknologiforbedringer og mindre utslipp.

Kjøretøy- og drivstoffavgifter
Bruksavhengige avgifter
Det kan være nødvendig å legge om veibruksavgiften for å prise kostnadene ved veitrafikk på en bedre måte. Men EL & IT Forbundet støtter ikke en GNSS-basert veiprising. Kontinuerlig satellittovervåking og registrering av alle bevegelser for alle kjøretøy i Norge er ikke forenlig med personvernet.

Ved vurdering av kø-prising/tidsdifferensiert prising må en også ta i betraktning at mange arbeidstakere ikke har anledning til å velge tidspunktet  når de vil reise til og fra jobb. Vi har ikke hørt om forskning på om det er arbeidstakere med lavere og midlere lønn som også bestemmer minst over når arbeidstiden begynner og slutter. Vi kan ikke ha en avgiftspolitikk som premierer de rikeste og straffer de fattige.
Ved avgiftsendringer så må en også ta inn over seg at 80 % av omsorgsreiser (blant annet transport av barn til barnehage) foretas med bil. Samfunnsøkonomisk er det ønskelig at flere arbeider heltid. En drastisk økning av utgiftene ved bilkjøring i rushtida kan gjøre det mindre attraktivt å gå fra deltid til heltid.

Bruksuavhengige avgifter
EL og IT Forbundet er ikke enig i at campingbiler, varebiler, drosjer og minibusser ilegges full CO2 og NOx-komponent i engangsavgiften. Å reise på campingferie i Norge gir vesentlig mindre utslipp enn å reise med fly til syden. For drosjer og minibusser kan ikke avgifter økes før man har fått stoppet eller regulert virksomheten til selskap som Uber.

Null- og lavutslippsbiler
EL og IT Forbundet mener at det skal lønne seg for innbyggerne å velge null- og lavutslippsbiler. Null- og lavutslippsbiler skal ikke ilegges engangsavgift og årsavgift på samme måte som andre kjøretøy. EL og IT Forbundet er imot at fritaket for merverdiavgift og rabatten i firmabilordningen avvikles. Når det gjelder særskilte bruksfordeler for elbiler og andre nullutslippsbiler som f. eks kjøring i kollektivfelt og gratis ferge – så må eventuelle endringer komme over en lengre tidshorisont.

Andre eksisterende miljøavgifter
EL og IT Forbundet mener frivillige miljøavtaler ikke kan avfeies som virkemiddel i klimapolitikken.

Fiskale avgifter
Elsertifikatordningen har gitt mer gevinst i Sverige enn i Norge. At det samlede kvotetaket i EU ETS for utslipp av CO2 er gitt i denne perioden og at økt eksport av fornybar elektrisitet fra Norge dermed bare vil føre til at de CO2 kvotene som eventuelt blir frigjort, vil bli utnyttet i andre sektorer innenfor EU ETS er ikke et holdbart argument. Alle land må forsøke å bidra til at energiforbruk vris fra fossilt til fornybart. En endring av ordningen er bedre enn avvikling. Det er et stort potensial i elektrifisering av transportsektoren, noe som er ikke-kvotepliktig sektor.

Vurderingen av nye miljøavgifter
Selv om rene klimahensyn tilsier at det legges en avgift på rødt kjøtt og produksjonsstøtten reduseres, vil dette i dag være et dramatisk angrep på norsk landbruk som fagbevegelsen må gå imot. Informasjonskampanjer om sunt og klimavennlig kosthold, kjøttfrie dager i kantiner osv kan gradvis vri forbruket i retning av vegetabilsk mat, hvitt kjøtt og fisk. Dersom det fram i tid vurderes avgift må dette få et motsvar i høy toll på importert rødt kjøtt for å unngå at norskprodusert kjøtt bare blir erstattet av importert kjøtt og vi får karbon(metan)lekkasje.

Utslipp fra forbrenning av avfall
Utvalget foreslår en avgift på ikke-kvotepliktig utslipp av CO2 fra avfallsforbrenning som tilsvarer det nye, generelle avgiftsnivået for klimagassutslipp. Vi vil i den forbindelse peke på at en CO2 avgift på utslipp fra avfallsforbrenning vil gjøre avfall som innsatsvare til produksjon av fjernvarme dyrere. Som utvalget selv nevner – mange fjernvarmeanlegg er integrert med avfallsforbrenningsanlegg og har få muligheter for å velge andre energivarer. Det må være bedre å subsidiere teknologiske nyvinninger – f.eks CO2fangst.

Helse- og miljøfarlige kjemikalier
Det må forskes mer og framskaffes mer kunnskap og dokumentasjon om siloksaner og andre helse- og miljøfarlige kjemikalier som benyttes i kosmetikk og kroppspleieprodukter. Ved regulering av denne typen stoffer kan det være bedre med forbud enn med avgift, da betalingsviljen for slike produkter er høy og mange av storforbrukerne er svært unge.

Tap av uberørt natur og biologisk mangfold
Avgift på naturinngrep
Kommisjonen anbefaler at det innføres en avgift på naturinngrep. Kraftlinjer, vind- og vannkraftprosjekter sto for 26 % av det totale bortfallet av inngrepsfrie naturområder i perioden 2008 -2012. Vindkraftanlegg og kraftlinjer behandles etter energiloven. Større vannkraftanlegg behandles både etter energiloven, vannressursloven og vassdragsreguleringsloven. Mindre vannkraftverk behandles etter vannressursloven. NVE er konsesjonsmyndighet. EL og IT Forbundet mener behovet for en naturavgift må ses i sammenheng med eksisterende reguleringer. For klima er norsk vannkraft en stor fordel. Kraftlinjer og magasiner er en forutsetning for utnyttelsen av vannkraft.

Forsøpling
EL og IT Forbundet ser at marin forsøpling er et økende miljøproblem. I kommende statsbudsjett bør offentlig finansierte oppryddingsprosjekt langs hele kysten være tema. Dette kan både gi grønne arbeidsplasser lokalt og minske mikroplastforurensning i havet.

Støtteordninger og skatteutgifter med miljømerking
Distriktspolitiske hensyn tilsier at produksjonsstøtten til rødt kjøtt ikke reduseres per i dag.
I mange områder er det begrensede muligheter for annen jordbruksproduksjon på de samme arealene. Kommisjonen sier selv at forslaget vil bety at sysselsettingen reduseres med 10-12 %.
EL og IT Forbundet går også imot at støtten til skogsbilveier og taubaner i skogbruket avvikles. Det kan godt være at ny bruk av tømmer, plank osv kan erstatte produkter i hjemmet og arbeidslivet som i dag er laget av materialer som inneholder miljøgifter eller som har større klimaavtrykk. En forutsetning må være at uttak av skog kombineres med planting av ny.

At persontransporttjenester ilegges merverdiavgift med alminnelig sats kan ikke støttes.
Det samme gjelder forslaget om at tilskuddet til ikke-statlige flyplasser avvikles eller at det vurderes en lufthavnstruktur med færre flyplasser enn i dag. Dette vil i særlig grad ramme befolkningen og bedrifter i Nord-Norge.

Skiheiser er allerede dyrt, og dersom slalåm, utfor, snowboard osv skal være fritidsaktiviteter  for barn flest så bør skiheiser fortsatt få redusert merverdiavgiftssats.

EL og IT Forbundet vil argumentere mot at avtalen om kjøp av sjøtransporttjenester på hurtigruta Bergen-kirkenes erstattes av kjøp på enkeltstrekninger. Hurtigruta er en helt sentral bedrift for fagutdanning av skipselektrikere i Norge.

EL og IT Forbundet går mot at skattefradraget for daglige arbeidsreiser og pendlerreiser avvikles. Forslaget vil bety økt skatt på arbeid og er både arbeiderfiendtlig og distriktsfiendtlig. Forbundet går også mot at den skattefrie satsen ved bruk av egen bil på tjenestereiser settes ned. Konsekvensen kan like gjerne være at det kommer flere biler på veiene da motvilje mot å bruke egen bil øker.

Forslaget om at adgangen til tax-free handel oppheves støttes ikke. Tax-free kjøp av alkohol kan gi familier i ulike inntektsklasser anledning til å servere alkohol av god kvalitet ved festlige anledninger. Dersom ordningen fjernes øker faren for sykdom og død som følge av inntak av giftig smuglersprit eller dårlig hjemmebrent.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.