Høringssvar: Klimakurs 2020

Publisert: 06.05.10
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

Dette kommer fram i et høringssvar EL og IT Forbundet har sendt LO om  Klimakur 2020 – Tiltak og virkemidler for å nå norske klimamål mot 2020. Dette er en rapport som tar utgangspunkt i Stortingets vedtak om å redusere nasonale klimautslipp med 15 – 17 CO2-ekvivalenter innen 2020.

Den sektorvise gjennomgangen viser at det er behov for satsing over et bredt felt; pålegg og forbud i form av nye lover og forskrifter, økt offentlig støtte til teknologiutvikling over et bredt felt, omlegging av energibærere fra fossilt til fornybart, etablering av næringslivsfinansierte fond og endret adferd i offentlig sektor.

Vi konstaterer at bioenergi vil bli viktigere for å nå utslippsmålene fram mot 2020 enn CCS-teknologi. Vi støtter tiltak som medfører elektrifisering av plattformer på sokkelen, og at dette blir myndighetspålagt i forbindelse med større ombygginger og nyanlegg. På samme måte støtter vi også en storstilt satsing på jernbane i forbindelse med tiltak for å redusere utslippene fra transportsektoren. Det er også mange andre gode argumenter for at myndighetene må gjennomføre en slik satsing.

Forbundet er tilfredse med at også industriens potensiale for utslippsreduksjoner blir trukket fram, selv om industrien har redusert sine utslipp betydelig de senere årene. Vi hadde også gjerne sett at det ble fokusert mer på utvikling av energiøkonomisering i industri, bygninger og transport også hvor det dreier seg om elektrisitetsforbruk, samt styrking av elektrisitetsproduksjon basert på fornybar energi, selv om ikke mandatet legger opp til dette. Det blir for snevert å ikke se de store effektene dette kan få for utslipp av klimagasser i våre naboland.

Les hele høringssvaret her.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.