Forslag til endring i ekomregelverket om nødnummer, 5-sifrede nummer mv.

Publisert: 20.06.19
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet har kommentert enkelte av punktene i Samferdselsdepartementets høring.

2. Posisjonering ved nødanrop fra mobilen

EL og IT Forbundet er enige i forslaget om å bruke nettverksteknologien og kommende tilgjengelig teknologi i mobiltelefonen for å gi en bedre posisjonering av denne, når det ringer nødnummer. Det er ut fra høringsdokumentet et klart behov for bedring av stedsangivelse. Det er viktig å påpeke at, dersom stedsangivelsens funksjoner i mobilen er deaktiverte, vil den/de bli aktivert ved bruk av nødnummer for så å bli deaktivert etterpå.

Det som er viktig å presisere, er at stedsdata ikke skal kunne brukes til andre formål enn den aktuelle nødsituasjonen.

EL og IT Forbundet mener dette ikke kommer klart nokk fram i høringen.

3. Posisjonering ved nødanrop fra IP-telefoni

EL og IT Forbundet støtter forslaget som gjelder IP-telefoni

4. Nød-SMS og -MMS

EL og IT Forbundet tiltrer forslaget.

5. Spesialnummer (5-sifrede nummer m.m.)

Bruk av spesialnummer er blitt såpass stort, at de ikke bidrar til avlastning på etterspørsel. Termineringsprisen i denne sammenheng har ligget fast nominelt i mange år, mens termineringsprisen på fast og mobil har gått ned. Prisene på bruk av spesialnummer er blitt relativt høy, slik at de ikke bidrar til avlastning på etterspørsel på ordinære mobilnummer. Nummerplanen er en begrenset ressurs.

EL og IT Forbundet foreslår at dagens regime videreføres. Det vil si tre måneders varsel på prisstigning er tilstrekkelig.

Dagens prising av spesialnummer har på grossist– og sluttbrukernivå ført til at disse numrene priser seg ut av markedet.

EL og IT Forbundet kan ikke se at det er hensiktsmessig, da dette er bakgrunnen for at EL og IT Forbundet støtter reguleringen av maksimalprisene. Reguleringen må gjennomføres symmetrisk både på grossist- og sluttbrukerpriser.

Prisnivået bør ligge på ordinær connect-pris for mobiltelefonitrafikken. Eventuelt med et pristillegg på grunn av spesialnumrenes verdiøkning i forhold til ordinær mobil-connect, noe som også gjenspeiler en eventuell økt produksjonskostnad.

EL og IT Forbundet er skeptisk til å innføre pålegg om at det skal være gratis 800-nummerserie. Dette med bakgrunn i at gratis nummer påfører teleoperatør kostnader uten mulighet til at disse blir dekket av tjenesten. Det kan medføre overprising av andre tjenester for inndekning. Gratis tiltak hvor operatøren får kostnadene bør begrenses til operatørens egne aktiviteter av større betydning for samfunnet.

5.5.3.4

EL og IT Forbundet kan ikke ubetinget støtte at maks termineringspris til spesialnummer, setter lik terminalringeprisen for mobiltelefoni.  Eventuelle kostnadsbaser argumentasjon fra teleoperatøren må i nødvendig grad reflekteres maksprisnivået.

EL og IT Forbundet mener at ved å legge termineringspris fastnett kontra mobil til grunn, vil det være riktig for slik å dekke opp for økte prouksjonskostnader på spesialnummer.

Mobiltrafikken er i dag større enn fastnettbruk, noe som vil fortette etter hvert som trafikken i fastnettet reduseres. Det betyr at en eventuell overdekning på grunn av lavere termineringspris i fastnettet er, og vil bli, borte på grunn av den store nedgangen som har vært og som fortsetter i henhold til bruk av fastnetttelefon.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.