Høringssvar: Utdanning

EL og IT Forbundet har levert innspill til LO for nevnte høring. Forbundets innspill er ivaretatt i LOs svar til Kunnskapsdepartementet.
EL og IT Forbundet har sendt innspill LO om høring om fritt skolevalg til videregående skole. Forbundets innspill er ivaretatt i LOs svar til Utdanningsdirektoratet.
EL og IT Forbundet har sendt innspill til LO for nevnte høring. Forbundets innspill er ivaretatt i høringssvaret til Kunnskapsdepartementet.
LO har levert høringssvar til Utdanningsdepartementet og forbundet har levert innspill til svaret.
I høringsnotatet fra Kunnskapsdepartementets nedsatt utvalg, er det fremmet 24 forslag. EL og IT Forbundet har satt inn kommentarer i kursiv under hvert forslag.
LO har levert svar på NOU 2018:13 fra Kunnskapsdepartementet (KD). EL og IT Forbundet har substansielle merknader til saken.
EL og IT Forbundet har levert dette høringsnotatet om en kompetansereform for arbeidslivet og oppfordrer Stortinget om å vedta representantforslaget.
EL og IT Forbundet har behandlet høring om forslag til endring i opplæringsloven om kvensk og yrkesopplæringsnemnder.
EL og IT Forbundet har levert disse innspillene til høring i utdannings- og forskningskomiteen 23. oktober 2018.
LO har besvart høringen fra Utdanningsdirektoratet i samarbeid med flere forbund.
Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til Utdanningsdirektoratets brev datert 12. desember 2017 vedrørende forslag til temaet. EL og IT Forbundet har gitt innspill til høringen.
EL og IT Forbundet, Fellesforbundet og NNN har avgitt merknader til høringen fra Utdanningsdirektoratet. Svaret er avgitt elektronisk på direktoratets nettside.
På grunn av Kunnskapsdepartementets kort høringsfrist til et lovforslag har Landsorganisasjonen har sendt inn svar på vegne av forbundene.
EL og IT Forbundets innspill er ivaretatt i LOs høringssvar til Kunnskapsdepartementet.
EL og IT Forbundet viser til Utdanningsdirektoratets høring av departementets forslag til ny tilbudsstruktur.
EL og IT Forbundet mener Utdanningsdirektoratets forslag ikke er forsvarlig
Vi er i utgangspunktet usikre på om det er behov for nok en ordning frem til fagbrev eller om det er ivaretatt med lærlingeordning, praksiskandidatordning og praksisbrev.
Direkte overgang i retten til videregående opplæring og rett til videregående opplæring for dem med slik opplæring fra utlandet.
Forbundet ønsker å knytte en del kommentarer til det fremsatte forslaget.
EL og IT Forbundet er positive til en ny forskrift som skal fastsette nærmere regler for oppdragsgivers plikt til å stille krav om lærlinger ved offentlige anskaffelser.
EL og IT Forbundet avga høringssvar på endringer i opplæringsloven for å innføre praksisbrev hvor vi konkluderte med at vi IKKE støtter innføring av praksisbrev i norsk fag- og yrkesopplæring.
EL og IT Forbundet viser til kunnskapsdepartementets høring angående forslag til lov om forskrift som gjennomfører direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og direktiv 2013/55/EU.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.