Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) prop. 1s (2018-2019)

- innholdet kan være utdatert

Vi ber utdannings- og forskningskomiteen om følgende i behandlingen av statsbudsjettet.

  1. Opprett 1000 nye studieplasser innen IKT


Budsjettet har flere gode teknologisatsinger, men det er ikke konkretisert at det skal opprettes nye IKT-studieplasser. Både Abelia og IKT Norge mener det trengs minst 5 000 studieplasser i inneværende fireårsperiode for å dekke behovet. I fjor ble det budsjettert med 1 000 nye. EL og IT Forbundet mener at det bør opprettes minst 1000 nye plasser i år også.

Dette er viktig for at Norge skal utnytte mulighetene som ligger i digitaliseringen av samfunnet, blant annet effektivisering i offentlig og privat sektor, samtidig som den digitale sårbarheten reduseres. Digitalisering gir også store muligheter for vekst og nye arbeidsplasser innen IKT-bransjen, om næringen får tilgang på den kompetansen den trenger.

  1. Nye fagskoleplasser og høyere yrkesfaglige utdanninger i fagskolen


NHOs kompetansebarometer viser at 53 prosent av NHO-bedriftene har behov for flere ansatte med fagskoleutdanning enn de har tilgang på i dag.

Fagskolene er arbeidslivets viktigste tilbyder av etter og videreutdanning, og bedriftene etterspør flere fagskoleingeniører eller fagarbeidere med etter- og videreutdanning på fagskolenivå.

Derfor mener EL og IT at det må bevilges tilstrekkelig antall fagskoleplasser på årets budsjett. Vi understreker også at det trengs en kompetansereform i arbeidslivet der også det offentlige bidrar, og at en plan for å øke utdanningskapasiteten på fagskolene i tråd med behovet bør være en del av denne satsingen.

  1. Sterkere satsning på yrkesfag i grunnskolen


Skolen må få tilbake skoleverkstedet, slik at flere elever oppdager sin interesse og sitt talent for praktiske fag. Elevene må få jobbe ulike materialer og moderne utstyr før de velger videregående opplæring. Uten en slik mulighet risikerer vi i verste fall at samfunnet går glipp av praktisk kompetanse som det er skrikende behov for.

Vi savner en sterkere satsing på praktiske fag i grunnskolen i budsjettet. Det burde nå vært satt av midler til både en kartlegging av utstyrsnivået i barne- og ungdomsskolene, og til investeringer i utstyr slik at skolene har gode skoleverksteder.

  1. Ekstra ressurser til rekruttering av flere læreplasser


SSB framskrivinger antar at vi kommer til å få et underskudd på 70 000 til 90 000 fagarbeidere innen 2035. Samtidig var det nesten 1 av 5 som søkte som ikke fikk læreplass i 2017, noe Kunnskapsdepartement anerkjenner som problematiske i sin proposisjon til Stortinget. En rapport fra Riksrevisjonen viser at det er 70 000 potensielle nye lærebedrifter i Norge. Vi mener det må settes av betydelige midler til rekruttering av nye lærebedrifter i fylkene.