Endringer i friskoleloven, realkompetansevurdering, internkontroll.

Publisert: 25.11.19
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet har levert innspill til LO for nevnte høring. Forbundets innspill er ivaretatt i LOs svar til Kunnskapsdepartementet.

LO viser til over nevnte høring og har følgende merknader: I den tidligere «Særlovsgjennomgang om internkontroll. Oppfølging av ny kommunelov» som Kommunal – og moderniseringsdepartementet sendte på høring 26. april 2019, ble det vist til Opplæringslovutvalget som skal lever sin utredning innen 1.desember.

Fra høringsnotatet: Ved gjennomgangen av bestemmelsene i opplæringsloven har departementet tatt hensyn til at det er satt ned et eget lovutvalg som skal gjøre en helhetlig gjennomgang og vurdering av regelverket på grunnopplæringens område. Opplæringslovutvalget ble satt ned av departementet 22. september 2017 og skal levere sin utredning innen 1. desember 2019.

LO mener det er uheldig og bidrar til lite oversikt, at en sender deler av særlovene på høring før en vet hva som blir resultatet av behandlingen for dette utvalgets forslag. Vi hadde foretrukket en samlet gjennomgang med eventuelle endringer i Opplæringsloven og særlover.

LOs prinsipiell holdning er at skoler skal drives av det offentlige og at nasjonale lovverket skal oppfylle Artikkel 13 – avsnitt 3 og 4 i «Internasjonal konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter» som Friskoleloven vis er til i sin formålsparagraf:

3. Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres og, når det er aktuelt, vergers frihet til å velge andre skoler for sine barn enn dem som er opprettet av offentlige myndigheter, forutsatt at skolene oppfyller eventuelle minstekrav til undervisningen fastsatt eller godkjent av staten, og til å sikre sine barn en religiøs og moralsk undervisning i samsvar med deres egen overbevisning.

4. Intet i denne artikkel må tolkes som innskrenkninger i enkeltpersoners elle r organisasjoners frihet til å opprette og drive undervisningsinstitusjoner, forutsatt at de prinsippene fastsatt i denne artikkels første paragraf alltid iakttas, og at den undervisning som gis i slike institusjoner, er i overensstemmelse med eventuelle statlige minstekrav.

LO utleder derved at de samme minste krav /regler skal gjelde for friskoler som for offentlige skoler, uavhengig av hvorvidt det ytes offentlig bidrag til skolepenger, når virksomheten er regulert i lov og forskrift.

Slik sett støtter vi at særlover må oppdateres for likelydende forpliktelser. Med forbehold om endringer som følge av det tidligere Lovutvalgets arbeid:

  • LO støtter ikke endring i Friskolelovens § 3 – 1 for å åpne for unntak av kravet om realkompetansevurdering med de argumenter som departementet framfører. Det vises til erfaringer for at realkompetansevurdering skal utgjøre et hinder, uten videre dokumentasjon. Ulik praksis for realkompetansevurdering mellom fylkeskommunene er uansett en felles utfordring som må jobbes vide re med.
  • LO støtter øvrige forslag vedrørende Internkontrollkravet i den nye Kommuneloven med tillegg av Internkontrollforskriften § 4, og mener denne også skal være med i forslaget til ny lovtekst. § 4.Plikt til internkontroll Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

Arbeidstakerne skal medvirke ved innføring og utøvelse av internkontroll.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.