Endringer i privatistordningen for programfag på yrkesfag

- innholdet kan være utdatert

LO har vurdert Utdanningsdirektoratets høringsutkast i forhold til mål om at – kvalitet og kompetansenivå på fagbrev ikke forringes – at flere kan gjennomføre og bestå videregående opplæring – kjønnsrelaterte barrierer for gjennomføring utjevnes LO støtter Utdanningsdirektoratets vurdering om at dagens krav i privatistordningen legger hindringer for at flere kan gjennomføre videregående opplæring. LO forutsetter at de foreslåtte endringene ikke medfører at de faglige kravene til kandidatene svekkes.


Om vurderingsordningene


I de fleste læreplaner for yrkesfaglige programfag står det at «Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i hvert av programfagene. I tillegg skal privatisten opp til en tverrfaglig praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.»Utdanningsdirektoratet viser til at i enkelte nyere læreplaner på Vg2-nivå, f.eks. Vg2 maritime fag, er vurderingsordningen i læreplanen satt opp på en annen måte. Den er formulert slik at hver enkelt eksamen blir sett isolert.LO viser til at hensikten med tverrfaglig eksamen skal være at kandidaten viser den samlede kompetansen som er tilegnet gjennom de ulike programfagene, og mener det fortsatt er viktig vurderingshensyn i yrkesfagene.Høringen er utydelig på hvordan dette hensynet vil ivaretas for privatister: Innebærer Utdanningsdirektoratets forslag at tverrfaglig eksamen går ut for privatister slik at det kun stilles krav om eksamen fra enkeltvise programfag, eller at tverrfaglig eksamen videreføres, men uten krav om å måtte ta alle programfag på nytt når man har bestått enkelte? (Jamfør forslag om å endre teksten i vurderingsordningen for privatister i alle programfag på Vg1, Vg2 og ev. Vg3 slik at de som tidligere har bestått i ett eller flere fag, enten som elev eller privatist, ikke må ta disse fagene på nytt. Det vil holde å ta eksamen i det eller de fagene som ikke er bestått). Gitt det siste, at tverrfaglig kompetanse fortsatt skal vurderes, kan LO tilslutte seg forslaget.


Om annullering av eksamen


Utdanningsdirektoratet stiller spørsmål om vilkår for at eksamen skal annulleres og presenterer to muligheter:


– A) Tverrfaglig eksamen aldri skal annulleres (til tross for at en elev ikke får standpunktkarakter i noen av programfagene).


– B)Tverrfaglig eksamen vil kun annulleres hvis en elev ikke får standpunktkarakter i noen av programfagene.LO mener alternativ B – at elevene må ha møtt og oppnådd vurdering i noen av fagene.