Forslag til endringer i opplæringsloven bl. a. om yrkesopplæringsnemnder

- innholdet kan være utdatert

Aller først må vi påpeke at vi opplever det som ganske uryddig ikke å dele disse to forslagene opp i to forskjellige høringer. Vi har kun behandlet den delen av høringen som omhandler yrkesopplæringsnemnder.

Yrkesopplæringsnemnderrett Praksisbrevkandidater
EL og IT Forbundet var veldig sentral i arbeidsgruppen som utarbeidet rapporten om yrkesopplæringsnemndene, ved at vi representerte LO i arbeidsgruppen. Forbundet påpeker at arbeidsgruppen kom med 15 anbefalinger til KD om forbedringer av status og rolle til yrkesopplæringsnemndene, med bemerkning om at disse bør sees i sammenheng. Vi savner en systematisk oppfølging av disse anbefalingene.

Vi mener det er prinsipielt viktig at Y-nemndene speiler trepartssamarbeidet. Det vil si at det skal være lik representasjon fra arbeidstaker, arbeidsgiver og myndighetene i Y-nemndene. Det vil bety at hvis det blir en utvidelse på en part så vokser nemnda med tre representanter.  Det er også uaktuelt for oss at opplæringskontor og organisasjoner utenfor partssamarbeidet får plass i Y-nemnder.

Vi er derfor fornøyd med at departementet i sitt høringsforslag ikke åpner for deltakelse fra organisasjoner, eller andre, utenfor partssamarbeidet.

Vi støtter imidlertid ikke departementets forslag om å gi noen organisasjoner til å være representert i Y- nemndene. Alle hovedorganisasjoner lokalt har i dag mulighet til å bli med i en Y-nemnd, men det er opp til fylkeskommunen å vurdere sammensetningen blant annet ut i fra hvilke organisasjoner som er representert lokalt og som er aktive i fag- og yrkesopplæringssammenheng med lærebedrifter og lærekontrakter av en viss størrelse.

Vi mener at ingen hovedorganisasjon skal være utelukket fra deltakelse på prinsipielt grunnlag. Vi mener derimot Y-nemndene har en annen rolle lokalt enn det SRY har sentralt. Yrkesopplæringsnemnda skal sørge for å kvalitetssikre fag- og yrkesopplæringa i hvert fylke, jobbe for næringsutvikling og for at det regionale næringslivet til enhver tid har tilgang på faglært arbeidskraft med oppdatert og riktig kompetanse som etterspørres. Det er derfor viktig at representanter i Y-nemnda har lokal tilknytning. Flere organisasjoner har ikke lokale representanter for organisasjonen og det vil være partene som sitter nærmest det lokale næringslivet som kjenner dette behovet best.

Vi mener dagens opplæringslov § 12-3, hvor fylkene selv kan bestemme sammensetning og størrelse på yrkesopplæringsnemnder, er tilfredsstillende og støtter derfor ikke den foreslåtte endringen.Den andre delen av forslaget, om at det åpnes for at praksisbrevkandidater kan oppnevnes som representanter på lik linje med lærlinger, elever og lærekandidater, støtter vi ikke.

Vi mener loven heller burde endres til at det

kun

er elever og lærlinger som kan oppnevnes som representanter, da dette er de klart største gruppene i yrkesopplæringen. Disse skal selvfølgelig ivareta alle kandidatordningene.