Endringer i opplæringslova lovfesting av tilbud om karriereveiledning i fylkeskommunen

Publisert: 25.11.19
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet har sendt innspill til LO for nevnte høring. Forbundets innspill er ivaretatt i høringssvaret til Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsdepartementet foreslår endringer i Opplæringsloven som følge av at regjeringen vil lovfeste karriereveiledning til alle voksne over 19 år som et fylkeskommunalt ansvar.

LO støtter intensjonen i forslaget som, ifølge høringsnotatet, skal bidra til utviklingen av karriereveiledningen i fylkene, øke samarbeidet mellom aktørene (deriblant NAV), heve kvaliteten på tilbudet og tilstrebe et mer likeverdig tilbud i fylkene. Vi vil knytte noen kommentarer om koblingen til rådgivning i skolen og partenes deltakelse i den fylkeskommunale karriereveiledningen.

LO er opptatt av at karriereveiledning i regi av fylkeskommunen ikke går på bekostning av god rådgivning til elever og lærlinger i opplæringen.

LO vil også påpeke at koblingen mellom en fylkeskommunal karriereveiledning og rådgivningstjenesten i skolen virker løs og uforpliktende. Unge, og særlig de som mangler/står i fare for å falle ut av videregående opplæring må gis høy prioritet i begge tjenestene. Også rådgivningstjenesten må styrkes, slik at elevene får tilgang til kvalifiserte råd om utdannings- og yrkesvalg basert på arbeidslivets kompetansebehov. En rådgivningstjeneste av høy kvalitet krever både flere ressurser til skolene, lovfesting av rettigheter for elevene og en plikt for kommunene som skoleeiere for barne- og ungdomstrinnene til å tilby elevene en god rådgivningstjeneste før de kommer i arbeidslivet. Her kan også styrking av samarbeidet mellom skolene og arbeidslivet gi positive utslag, gjennom for eksempel lærerhospitering, skolebesøk på bedrift osv. Vi savner en tettere dialog mellom departementet og arbeidslivets parter knyttet til disse problemstillingene.

LO har tidligere påpekt at fylkene må inngå et samarbeid med arbeidslivets parter. Dette med bakgrunn i at partene er tettere på arbeidslivet og vil kunne foreta kvalifiserte vurderinger av hvilke behov arbeidslivet vil ha både på kort og lang sikt.

For å bryte opp det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, må kvaliteten på både rådgivningstjenesten i skolen og karriereveiledningen styrkes og kompetansen på likestilling økes.

LO vil avslutningsvis understreke betydningen av at karriereveiledning skal være en nøytral gratis, og offentlig finansiert tjeneste, som ikke konkurrerer med andre instanser om oppdrag ved anbudsprosesser.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.