Forslag om ny struktur i matematikk i videregående opplæring

- innholdet kan være utdatert

LO støtter høringsforslaget med forbehold om at kombinasjon av ny struktur og nytt innhold i faget gir elevene og lærlingene minst samme kompetanse i matematikkfaget som gjennomført og bestått videregående opplæring gir i dag.

Faget skal telle likt for studiekompetanse på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. LO har vurdert forslaget i forhold til:


Vi savner å kunne gi kommentarer direkte til spørsmål som tas opp for yrkesfaglige utdanningsprogram og ber om at framtidige høringer ivaretar dette. Våre kommentarer for de yrkesfaglige programmene er derfor også tatt inn i de forutgående kommentarene.

LO ønsker en struktur som i størst mulig grad gir samme modelleringsmuligheter for å oppnå felles grunnkrav (her foreslått som M1) og spesielle krav til matematikk i utdanningsprogrammene. Ikke for at alle utdanningsprogram skal bli like, men for at alle utdanningsprogram kan ha like hensiktsmessige verktøy for å kunne utvikle ønsket kompetanse.

LO forstår høringen slik at dagens krav til kompetanse i faget som i dag er angitt til obligatoriske 224 timer og et sett kompetansemål, skal videreføres uttrykket gjennom et nivå M1, som kan oppnås ved å bruke fra 140 timer og opptil 224 timer.

LO er usikker på hvem som vil ha fordel av tempodifferensiering. Høringen gir ikke svar på om verktøyet vil gi like gode muligheter for sterke og svake elever til å løse de utfordringene de har i matematikkfaget, enten dette er å lære mer eller å hente seg inn. Innen de yrkesfaglige programmene og enkelte studieforberedende vil tempodifferensiering måtte gå ut over ferdighetstrening og yrkesfaglig fordypning (YFF) som også gir elevene en ønsket kompetanse.

LO vet at høringen har som forutsetning at dagens fag- og timefordeling ligger fast, og derfor ikke gir rom for mange nye kombinasjoner som kunne vært ønskelig. Det gjelder for eksempel anledning til å bruke felles programfag på samme måte i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene som kunne gitt en bedre faglig progresjon for de treårige skoleløpene og gitt andre kombinasjonsmuligheter enn å bruke yrkesfaglig fordypning (YFF) i lærefagene. Eksempelvis har Utdanningsprogram Elektro signalisert behov for økt kompetanse i elektrofaglig/realfaglig matematikk.

Spesifikt for yrkesfagene


LO opplever at høringsutkastet ikke gir tilsvarende muligheter for mer matematikklæring ved bruk av felles programfag i yrkesfaglige utdanningsprogram og bedre anledning for progresjon i fellesfagene for de yrkesfaglige 3-årige skoleløpene.

LO forstår at rammen for høringen begrenses av at dagens fag- og timefordeling ligger fast som premiss, men vil likevel påpeke at slike muligheter også kan være ønskelige innen yrkesfaglige utdanningsprogram.

Når det gjelder yrkesrettingen av utdanningsprogrammene, vil LO først svare for disse når både struktur og innhold kan ses i sammenheng. Det gjelder også forhold knyttet til vurdering. Det tas ôg forbehold om at ny tilbudsstruktur ikke er kjent nå, og om dette høringsforslaget er relevant for det som kommer.

Elektrofagene er eksempler på lærefag med høye krav til matematikk- og realfagskompetanse som må løses ut sammen med øvrige fag som inngår i kravet til fag-/svennebrev.

EL og IT kommenterer at det kun blir to muligheter for å oppnå nivå M1 for yrkesfag hvor begge løper risiko for at yrkesretting blir borte hvis skolene løser dette ved å tilby studiespesialiserende løp.

Videre ønsker EL og IT seg spesielt å kunne gjennomføre M1 også innen ordinært vb3/alternativt Vg3 og ikke kun gjennom VG3 påbygg. Dette kan løses ved at de utdanningsprogram som ønsker det, kan innføre matematikk i Vg2 slik at man oppnår M1 over to år – Vg1 og Vg2.