Forslag til utredningsprogram for konsekvensutredning – Avslutning av Heimdal feltet og Heimdal riser plattform

- innholdet kan være utdatert

LO vil understreke at Norge har et politisk mål om at aktiviteten på norsk sokkel skal gi ringvirkninger i Norge.

Fjerning av installasjonene inngår som ringvirkninger av aktiviteten.

LO vil derfor understreke betydningen av at operatørene bestreber seg på å tilrettelegge for at norske aktører kan sikres oppdragene med fjerning av installasjonene. Samt at gjenvinning av materialer kommer til Norge. Det er viktig for Norge og industriarbeidsplasser at man får kompetanse på dette. Det kan bli en ny industri som er viktig for landet. Det vil vise at man tar ansvar fra «vugge til grav».

Det kan være fornuftig å lene seg på den kompetansen og erfaring plattformbemanningen har tilegnet seg gjennom driftfasen også under klargjøring før fjerning. Dette vil ha sikkerhetsmessig betydning, både for personell og for miljø.

LO vil minne om at maritime oppdrag i norske farvann må basere seg på norske tariffavtaler. Bruk av rederier med fartøy registrert i det norske ordinære registeret sikrer dette.

LO forutsetter at arbeidet med fjerning av innretningene utføres av aktører som er bundet av landsomfattende norske tariffavtaler.

Den støtten næringen trenger for å sikres gode langsiktige rammebetingelser henger sammen med den aktiviteten og sysselsettingen næringen skaper i Norge.

LO er opptatt av arbeidsmiljøet i fjerningsfasen. Støy er en utfordring og vi forventer at beskyttelsestiltak for arbeiderne vil bli gjennomført.

Olje- og gassinnretninger på sokkelen vil kunne være kulturminner som kan utgjøre en viktig kilde til historien om utviklingen av det norske samfunnet.

Behovet for kulturminnedokumentasjon og historie må drøftes med relevante aktører som Norsk oljemuseum, aktuelle departement, OD osv.