Høringssvar: Arbeidsliv

Forslag til endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak.
Representantforslag 12 S (2019–2020) fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen, Elise Bjørnebekk-Waagen og Magne Rommetveit om opprydding i innleieregelverket.
EL og IT Forbundet har sendt innspill til LO om endring i arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og forskrift om utsendte arbeidstakere – tiltak for å bedre kunne håndheve brudd på opplysningsplikten
Arbeidstilsynet har sendt ut på høring forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene. EL og IT Forbundet har levert innspill til høringen.
Landsorganisasjonen i Norge (LO) har besvart Arbeids- og sosialdepartementets høringsbrev av 22. januar i år. EL og IT Forbundet støtter LOs høringsuttalelse.
EL og IT Forbundet har sendt innspill til LO om denne høringen fra Arbeids- og sosialdepartementet.
EL og IT Forbundet har levert disse innspillene til høring 16. oktober 2018 i Stortingets arbeids- og sosialkomité.
LO har hatt varslingsutvalgets NOU 2028:6 om varsling, verdier og vern til behandling. EL og IT Forbundet har levert innspill til LOs høringssvar til Arbeids- og sosialdepartementet.
Høringen gjelder et representantforslag om fjerning av utvidet adgang til midlertidig ansettelse (Dokument 8:60 L (2017-20218)
EL og IT Forbundet viser til Arbeids- og sosialdepartementets høringsnotat av 30. november 2017 hvor departementet foreslår to vesentlige endringer i AML § 10-4. tredje ledd.
Forbundet ønsker et generelt forbud mot innleie av arbeidskraft fra bemanningsselskaper. Det var hovedbudskapet fra forbundsleder Jan Olav Andersen i dagens høring.
Forbundet har sendt innspill til LO om denne høringen og disse er ivaretatt i LOs svar til Arbeids- og sosialdepartementet.
Forbundet har levert innspill til høringen og disse er ivaretatt i LOs høringssvar til Arbeids- og sosialdepartementet.
EL og IT Forbundet vil avvise departementets forslag til innstrammingen av vilkårene for å få forlenget arebidsavklaringspenger ut over fire år.
EL og IT Forbundets innspill er ivaretatt i LOs høringssvar til Arbeids- og sosialdepartementet.
EL og IT Forbundet ønsker primært at medleverforskriften oppheves og sekundært at virkeområdet utvides.
EL og IT Forbundet ønsker å komme med noen få synspunkter på forslaget om endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling.
EL og IT Forbundet har mottatt overstående høring fra LO og vil her gi våre synspunkter på departementets forslag.
Forbundet har avgitt høringssvar til forslag om endret fastsetting av grunnlaget for korttidsytelsene etter folketrygdloven kap. 8, 9 og 14

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.