Høringssvar: Arbeidsliv

Høringssvar om endringer i arbeidsmiljøloven

Forslag til endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak.
EL og IT Forbundet har mottatt høringen og vil her gi forbundets syn på forslagene fra regjeringen. Svaret ble vedtatt av forbundsstyret 24. februar 2022.

Gode begrunnede forslag om innleieregelverket

Representantforslag 12 S (2019–2020) fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen, Elise Bjørnebekk-Waagen og Magne Rommetveit om opprydding i innleieregelverket.

Default Featured Image

Endring i arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og forskrift om utsendte arbeidstakere mm.

EL og IT Forbundet har sendt innspill til LO om endring i arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og forskrift om utsendte arbeidstakere – tiltak for å bedre kunne håndheve brudd på opplysningsplikten

Default Featured Image

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Arbeidstilsynet har sendt ut på høring forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene. EL og IT Forbundet har levert innspill til høringen.

Default Featured Image

Forslag til endringer i reglene for uføretrygd mv.

Landsorganisasjonen i Norge (LO) har besvart Arbeids- og sosialdepartementets høringsbrev av 22. januar i år. EL og IT Forbundet støtter LOs høringsuttalelse.

Default Featured Image

Hva bør skje med BHT–En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver

EL og IT Forbundet har sendt innspill til LO om denne høringen fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Default Featured Image

Arbeids- og sosialkomiteen om statsbudsjettet 2019 Prop. 1 S (2018-2019)

EL og IT Forbundet har levert disse innspillene til høring 16. oktober 2018 i Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Default Featured Image

NOU 2018:6 Varsling, verdier og vern

LO har hatt varslingsutvalgets NOU 2028:6 om varsling, verdier og vern til behandling. EL og IT Forbundet har levert innspill til LOs høringssvar til Arbeids- og sosialdepartementet.

Default Featured Image

Stortingshøring om midlertidig ansettelse (12/2-18)

Høringen gjelder et representantforslag om fjerning av utvidet adgang til midlertidig ansettelse (Dokument 8:60 L (2017-20218)

Default Featured Image

Endringer i arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet

EL og IT Forbundet viser til Arbeids- og sosialdepartementets høringsnotat av 30. november 2017 hvor departementet foreslår to vesentlige endringer i AML § 10-4. tredje ledd.

Default Featured Image

Høring i Stortingets arbeids- og sosialkomite om innleie

Forbundet ønsker et generelt forbud mot innleie av arbeidskraft fra bemanningsselskaper. Det var hovedbudskapet fra forbundsleder Jan Olav Andersen i dagens høring.

Default Featured Image

Forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger

Forbundet har sendt innspill til LO om denne høringen og disse er ivaretatt i LOs svar til Arbeids- og sosialdepartementet.