Forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger

- innholdet kan være utdatert

Vi viser til LOs høringssvar til departementets høring om «Forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger» (AAP) (av 31.10.2016) som er bakgrunnen for forslaget om endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger. Vi stilte oss kritiske til om innstramminger bør være det første steget å ta for å sikre økt arbeidsinkludering. Forskning på feltet, ved bl.a. SINTEF1, understreker at «Den største svakheten med AAP er at NAV-kontorene ikke har ressurser til å gi den tette oppfølgingen som var intensjonen. De som veileder AAP-mottakerne har ofte mange brukere å følge opp, og resultatet er at mange AAP-mottakere blir langvarige og passive trygdemottakere.»2. Det er tett individuell oppfølging også basert på godt sosialfaglig arbeid som gir resultater.

LO mener at Regjeringen har gjort for lite for å styrke arbeidsinkluderingen, gjennom en mer omfattende bruk av kvalifiserte arbeidsmarkedstiltak, satsing på kompetanseheving og adekvate behandlingstilbud, som LO lenge har etterlyst. De konkrete forslagene hva gjelder individuell oppfølging var også sparsomme, så også i dette forslaget om forskrift om arbeidsavklaringspenger.

I forskriftsforslaget inngår også enkeltforslag vi vurderer som problematiske:


1 Hvordan fungerer arbeidsavklaringspenger som ytelse og ordning ? Forskningsrapport fra SINTEF og Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering. 2015. 2