Stortingshøring om midlertidig ansettelse (12/2-18)

- innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet mener at retten til fast jobb må styrkes. Derfor støtter vi forslaget som er til behandling.

Innstrammingen er nødvendig etter at arbeidsmiljøloven ble svekket i 2015. Arbeidsgiver har i dag anledning til å ansette inntil 15 prosent av sine ansatte i midlertidig stillinger, selv om oppgavene de utfører er faste for bedriften. I tillegg kan de ansette ytterligere i midlertidige stillinger, om arbeidet er av en slik karakter. Det totale omfanget kan med andre ord bli stort. Vår holdning er at regelverket skal legge opp til at faste oppgaver skal utføres av faste ansatte.

Ifølge SSB ble det 18 000 flere midlertidig ansatte fra 2015 til 2016, uten at det var noen nevneverdig økning i samlet sysselsetting. Dermed økte andelen midlertidig ansatte fra 7,9 til 8,7 prosent. I første halvår 2017 gikk imidlertid antallet noe ned igjen – 11 000 færre enn i første halvår 2016 – til en andel på 8,1 prosent.

EL og IT Forbundet frykter at de største konsekvensene av lovendringen fra 2015 kommer den dagen sysselsettingsandelen øker, og at vi da kommer til å se en sterk vekst i andelen midlertidig ansatte.

Begrunnelsen for lovendringen i 2015 var blant annet at den skulle hjelpe flere ut i arbeid og over i fast jobb. Sysselsettingsandelen har sunket, og EL og IT Forbundets vurdering er at forslaget ikke har fungert slik det ble argumentert med.

Vi mener at den generelle adgangen til midlertid ansettelser først og fremst utgjør en omvei til fast jobb, og ikke en raskere vei til fast jobb.

Forbundets representanter i høringen var kommunikasjonssjef Robert Kippe og forbundssekretær Karianne Hansen Heien.