Arbeids- og sosialkomiteen om statsbudsjettet 2019 Prop. 1 S (2018-2019)

- innholdet kan være utdatert

1) Styrk innsatsen mot sosial dumping (bl.a kap. 640 og 605)


Arbeidslivskriminalitet koster samfunnet 28 milliarder årlig, ifølge NHO.

Regjeringen foreslår å styrke arbeidslivskriminalitetssentrene med 20 millioner kroner. Dette kompenserer ikke for kuttene gjennom flere år som følge av en avbyråkratiserings- og effektivitetsreform (ABE-reform).

Arbeidstilsynet rammes også av ABE-kuttene, hvor en eventuell gevinst av effektivisering tas ut før den er en realitet. For Arbeidstilsynet resulterer ABE-kuttet, i tillegg til lønns- og prisjusteringer, i en samlet økning i bevilgningen på 19,7 mill. kroner i 2019. Bevilgningen foreslås dermed tilbakeført til ca. 2017-nivået. Arbeidstilsynet har de siste årene blitt tillagt flere oppgaver, blant annet å føre tilsyn med nye allmenngjøringsforskrifter

EL og IT Forbundet mener det må settes av mer penger til både arbeidslivskriminalitetssentrene og Arbeidstilsynet.

2) Flere arbeidsmarkedstiltak (kap. 634.76)


Regjeringen foreslår 4 200 færre tiltaksplasser for arbeidsledige enn i 2018-budsjettet. Det er riktignok en liten nedgang i ledigheten, men fra et høyt nivå. Regjeringens prognoser viser at det vil være over 100 000 ledige til neste år. Halvparten av dem som var registrert ledige i september 2018 hadde vært arbeidsløse i mer enn et halvt år. Det er et tegn på at arbeidssøkerne mangler de kvalifikasjoner som etterspørres blant bedriftene, og at tiltak trengs.

I denne situasjonen blir det feil å kutte i tiltak som kan få flere i jobb. EL og IT Forbundet mener derfor at antall tiltaksplasser bør opprettholdes på 2018-nivå. I tillegg bør opplærings- og utdanningstiltak prioriteres høyere, og det bør satses mer på regionale karriereveiledningssentra.

3) Utsett kuttet i permitteringsordningen (kap. 2541)


Regjeringen foreslår å redusere permitteringsordningen fra 49 til 26 uker fra 1. januar 2019. Samtidig faller den såkalte arbeidsgiverperiode II bort, der arbeidsgiver har fem dagers lønnsplikt etter 30 uker.

Kuttet kommer til tross for at regjeringen har satt ned en partssammensatt arbeidsgruppe som skal vurdere permitteringsordningen. Gruppen skal sluttføre sitt arbeid mot slutten av 2018, og endring av ordningen bør avvente gruppens anbefaling.