Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Publisert: 12.09.19
(Endret: 08.12.21)

– innholdet kan være utdatert

Arbeidstilsynet har sendt ut på høring forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene. EL og IT Forbundet har levert innspill til høringen.

LO er godt fornøyd med de fleste forslag om endringer som fremkommer av høringsnotatet og ser at flere av innspillene gitt i tidligere faser av arbeidet har blitt hensynatt. LO har dog noen kommentarer og innspill til enkelte av endringsforslagene:

Forslag til endringer i arbeidsplassforskriften:

LO støtter Arbeidstilsynets ønske om å stille strengere krav til nødbelysning.

Nødskiltene skal vise vei og det er også viktig at slike skilt har en lyskilde som skal vedvare å lyse, selv om den øvrige belysning svikter. LO mener også at det i den sammenheng må det også komme krav om avstand mellom nødbelysning slik at personell kan finne rømningsveier og komme ut på en sikker og trygg måte. Dette kravet bør ha minstekrav om at man skal kunne se fra ett nødbelysningsskilt til neste nødbelysningsskilt når øvrig belysning svikter.

Videre mener LO at det er fornuftig og innta et skilt for hjertestarter/AED og at ha lik utforming av skiltene. Skiltet vil kunne forstås av alle og bidra til at en hjertestarter blir brukt når det er nødvendig.

Forslag til endringer i forskrift om utførelse av arbeid:

Forslag om å oppheve § 4-8 om rutinemessig målinger av asbestfibre og oppheve § 4-9 om tiltak ved overskridelse av grenseverdi for asbestfibre.

LO forstår bakgrunnen for endringen og støtter den, men er usikre på om opphevelse av paragrafen kan føre til at noen oppfatter at det ikke lenger er krav i til risikovurdering av asbest og eventuelt målinger dersom risikovurderingen tilsier dette, selv om dette er underlagt kapittel 3. Dette vil være aktuelt i bygg eller andre plasser der man har asbest, som i utgangspunktet er intakt og ingen krav om fjerning, men over tid kan dette endre seg, f.eks kan asbesten smuldre opp og frigjis til omgivelsene. Siden det er et eget kapittel om asbest i forskriften, mener LO at det må vurderes å legge inn en paragraf med krav om risikovurdering – når og hvordan, og en paragraf om tiltak, også i dette kapittelet. Dette bør være paragraf 1 og 2.

Forslag til endringer i forskrift om tiltaks- og grenseverdier:

Forslag om å endre tabell i vedlegg 1:

LO har tidliger gitt innspill angående grenseverdiene i denne høringen.

LO har i forkant av høringen bedt om en drøfting med Arbeidstilsynet for å senke grenseverdiene ytterligere enn minimumskravene som er vedtatt i EU direktivet for kvarts, benzen, seksverdige Kromforbindelser og trestøv. Dette fordi det finnes vitenskapelig grunnlag for at det er en betydelig risiko for sykdom ved eksponering under minimumsverdien satt av EU og at dette er stoffer som mange arbeidstakere i Norge blir eksponert for i dag. Vanligvis vil en slik drøfting skje i april mnd, men Arbeidstilsynet rakk ikke å utarbeide grunnlagsdokumenter for disse stoffene innen april i år og har dermed vedtatt å starte en ny revisjonsprosess for disse stoffene 01.01.2019 med mål om forskriftsendring fra 01.07.2019. Siden Norge er pliktig å innføre direktivet innen 17. januar 2020, vil minimumsverdiene fra EU direktivet bli innført fra 01.01.2020, med da en påfølgende revisjonsrunde våren 2020. LO støtter derved endringsforslagene i denne høringen under forutsetning at det blir påbegynt en drøfting av de ovennevnte grenseverdiene fra årsskifte med sikte på å senke grenseverdiene ytterligere i en forskriftsendring 01.01.2019.

Forslag til endringer i produsentforskriften:

Forslag om å flytte kravet om årlig kontroll fra forskrift om administrative ordninger § 7-3 til produsentforskriften kapittel 4: og å oppheve § 7-3 i forskrift om administrative ordninger.

LO er uenige i endringsforslagene fordi, slik LO ser det, vil endringen føre til en svekkelse i kravene til årlig kontroll. LO mener at kravet til at det skal være et sertifiseringsorgan som skal utføre årlig kontroll opprettholdes i produsentforskriftens 4-5, men i ny § 4-6 i produsentforskriften gis sertifiseringsorganene anledning til å bruke et annet «kompetent organ» til å gjennomføre kontrollen for sertifiseringsorganet. Det står ikke spesifisert hvem har ansvaret for å kontrollere og sjekke hva som er et kompetent organ og under hvilke krav er organet anses som kompetent.

Videre vil man ved å fjerne §7-3, fjerne kravene om at «Sertifiseringsorganet skal kreve at produsenten straks retter avviket dersom det kontrollerte produktet avviker fra det sertifiserte produktet.» og «Sertifiseringsorganet skal tilbakekalle sertifikatet for det aktuelle produktet dersom produsenten ikke retter eventuelle avvik slik at produktet samsvarer med det sertifiserte produktet.» Dette kan vi ikke se at opprettholdes i produsentforskriften og vil være en ytterligere svekkelse av dagens krav for årlig kontroll».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.