Endring i arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og forskrift om utsendte arbeidstakere mm.

02.10.19
(Endret: 08.12.21)

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet har sendt innspill til LO om endring i arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og forskrift om utsendte arbeidstakere – tiltak for å bedre kunne håndheve brudd på opplysningsplikten og manglende etterlevelse av stans mv. Forbundets innspill er ivaretatt i LOs svar til Arbeidstilsynet.

LO stiller seg positiv til at Arbeidstilsynet gis hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr etter arbeidsmiljøloven.

§ 18 – 10 ved brudd på plikten til å fremlegge opplysninger og ved brudd på vedtak om stans, jf. Henholdsvis arbeidsmiljøloven § 18 – 5 og § 18 – 8. Det samme gjelder forslag om presisering i straffebestemmelsen i § 13 i forskrift om utsendte arbeidstakere, slik at det gjøres klart at denne også omfatter brudd på forskriften § 3 (2) om krav om allmenngjort lønn.

LO deler Direktoratet for Arbeidstilsynets oppfatning om at overtredelsesgebyr for brudd på de nevnte bestemmelsene i arbeidsmiljøloven vil kunne ilegges raskt av Arbeidstilsynet uten at det kreves ressurser fra politiet, noe som også vil gi en større preventiv effekt og generelt bedre etterlevelse enn hva dagens straffehjemler alene gir. Forslaget vil også først og fremst ramme useriøse virksomheter, og tiltakene vil derfor også være målrettede og treffsikre.

Forslagene vil medføre økte administrative kostnader. LO vil også her påpeke at når etaten på denne måten tilføres nye oppgaver, noe som vil gi positive virkninger for arbeidslivet, er det også avgjørende at det medfølger økte ressurser.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.