Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår for den enkelte skal reguleres gjennom kollektivavtaler og lovverk. Forbundets grunnleggende oppgave er å sikre medlemmene gode og rettferdige lønns- og arbeidsvilkår.

Lønns- og arbeidsvilkår for den enkelte skal reguleres gjennom kollektivavtaler og lovverk. Forbundets grunnleggende oppgave er å sikre medlemmene gode og rettferdige lønns- og arbeidsvilkår. Den markedsliberalistiske økonomien har en dominerende posisjon i både Europa og resten av verden. Dette fører til stadig sterkere motsetningsforhold mellom arbeid og kapital, og utfordrer den nordiske velferdsmodellen som er bygd opp gjennom mange år med sterke bidrag fra fagbevegelsen.

Forbundet vil jobbe for at faste ansettelser og heltidsstillinger skal være normen i norsk arbeidsliv og motarbeide bruk av atypiske ansettelser.

EL og IT Forbundet skal jobbe for et verdig arbeidsliv, herunder en seniorpolitikk i lover, forskrifter, hovedavtaler og tariffavtaler.

Privatisering, outsourcing og økt konkurranseutsetting øker presset på norske lønns- og arbeidsvilkår. EL og IT Forbundet skal bruke de virkemidler og ressurser som forbundet har til disposisjon for å drive samfunnsutviklingen i en annen retning.

EL og IT Forbundet vil også arbeide for å innarbeide i lov om offentlige anskaffelser at det skal stilles krav om landsomfattende tariffavtale og om å være godkjent opplæringsbedrift, at det ikke skal kunne konkurreres på lavere lønns- og pensjonsvilkår og at kontrakter kan heves om bedriften motsetter seg krav om tariffavtale ifølge arbeidstvistloven, jf. ILO 94. EL og IT Forbundet vil jobbe for at ILO konvensjonene faktisk har forrang foran EØS avtalen, og ta initiativ til at LO følger opp kongressvedtaket i denne saken.

EL og IT Forbundet vil arbeide for at det innføres en Norgesmodell for offentlig innkjøp.

Forbundet vil arbeide for at seriøsitetskravene og kriteriene som legges inn i Norgesmodellen skal være minst like gode som de lokale modellene, eks. Oslomodellen, Skiensmodellen etc., som er vedtatt. Både for en Norgesmodell, men også for de lokale innkjøpsmodellene, er det avgjørende at det føres kontroll med, og etterlevelse, av kravene som stilles, og at brudd som avdekkes får konsekvenser.

Lønnspolitikken må sikre medlemmene en rettferdig andel og fordeling av verdiskapningen og bidra til utjevning av lønnsforskjeller. EL og IT Forbundet vil jobbe for at dersom det gis lavtlønnstillegg i tariffoppgjørene, gis dette som individuelle tillegg – ikke etter overenskomstenes gjennomsnittslønn.

Fra 2016 har flere av tariffoppgjørene endt med redusert kjøpekraft. Moderate oppgjør har bidratt til omfordeling i feil retning, hvor arbeidstakeres «ansvarlighet» har havnet rett i lommene på kapitaleierne. Videreutvikling av en moderasjonslinje vil føre til fortsatt kjøpekraftreduksjon og økning i klasseforskjellene.

Forbundet vil arbeide for en sikrere modell for beregning av rammen for lønnsoppgjør, evt. med prisutviklingen året før som et måltall. Forbundet vil se på muligheten for en klausul i overenskomstene om indeksregulering/nye forhandlinger dersom prisstigningen overstiger den prosenten som er lagt til grunn i oppgjøret.

For EL og IT Forbundet er det uakseptabelt med noen form for inngrep i den frie forhandlingsretten, også gjennom ulike EU-direktiv. EL og IT Forbundet sin tariffpolitikk skal utformes gjennom bred deltakelse i organisasjonen og dermed ha et godt fundamentert demokratisk grunnlag.

Trenden viser at HR stadig får større plass og et tydeligere mandat i organisasjonsutviklingen. Noen former for HR-system baserer seg på en ideologi som utrykker stor grad av mistillit til arbeidstakere. Med dette som utgangspunkt, er det nå innført omfattende kontrolltiltak i virksomhetene, virksomheter som tidligere la vekt på trivsel og inkludering har nå erstattet dette med fryktkultur. Med HR har arbeidslivet for mange arbeidstakere blitt endret. Tillit er erstattet med mistillit og trivsel med frykt og utrygghet. EL og IT Forbundet vil jobbe for at ansatte ikke skal bli overvåket av sin arbeidsgiver.

Arbeidsvilkårene for tillitsvalgte må styrkes. For mange av våre tillitsvalgte er arbeidsdagen blitt krevende. Forbundet, i samarbeid med LO, må utfordre arbeidsgiverorganisasjonene til å sette saken på dagsorden. Kamp mot useriøse arbeidsgivere som presser tillitsvalgte vekk fra verv, er noe forbundet må ta på det største alvor. Partsamarbeidet i bedriftene skal respektere den norske modellen.

Et angrep på en av våre tillitsvalgte er et angrep på hele forbundet. Tillitsvalgte skal være trygg i sin rolle i arbeidet for medlemmene.

EL og IT Forbundet skal jobbe for å styrke arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, herunder fastsette tidsrom for normalarbeidsdag. Samtidig skal EL og IT Forbundet jobbe for å styrke arbeidstakers vern mot arbeidstider som er avvikende fra normalarbeidstiden. EL og IT Forbundet skal arbeide for at tvungen lønnsnemd ikke blir benyttet av noen regjering og Storting. Videre vil forbundet arbeide for at dersom tvungen lønnsnemd vurderes tatt i bruk, så skal partene i konflikten uttale seg i forkant. I den grad tvungen lønnsnemd blir besluttet skal forbundet arbeide for at det kun er de arbeidsplassene som er i streik og utgjør en trussel mot liv og helse som må tilbake i arbeid. Streiken forøvrig skal fortsette.

Hovedmål:

 • Forsvare og videreutvikle de kollektive tariffavtalene.
 • Arbeide for bransjevise, landsdekkende tariffavtaler.
 • Faste ansettelser skal være normen i norsk arbeidsliv. Forbundet vil motarbeide økningen i bruken av atypiske stillinger.
 • Arbeide for en styrket arbeidsmiljølov.
 • Ikke akseptere bruk av tvungen lønnsnemnd. Den frie forhandlingsretten og retten til å gjennomføre streiker må fullt ut aksepteres.
 • Arbeide for at medlemmer som har sitt yrke innen samme område skal ha like vilkår. For å oppnå dette vil forbundet arbeide for at tariffavtalene harmoniseres.
 • Arbeide for å fremskaffe, eller ha tilgang til, bransjevise lønnsstatistikker til hjelp for tillitsvalgte i forhandlingssituasjon.
 • Full sysselsetting skal være et sentralt element i tariffpolitikken.
 • Forsvare og forbedre normalarbeidsdagen.
 • Arbeide for 30 timers uke/6 timers-dag.
 • Arbeide for at søndag ikke blir en vanlig arbeidsdag.
 • Arbeide for å likestille døgnkontinuerlig skiftarbeid og hel- og døgnkontinuerlig turnus i arbeidsmiljøloven
 • Norske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde for alt arbeid i Norge.
 • Arbeide for at det innføres lokal aksjonsrett.
 • Arbeide for redusert gjennomsnittlig arbeidstid for arbeidstakere med nattkvarter utenfor hjemmet.
 • Arbeide for å endre reglene om valg av tariffavtale i hovedavtalene for å hindre spekulasjon fra arbeidsgivere i spørsmål om valg av tariffavtale.
 • Arbeide for at videreføring av tariffavtale etter virksomhetsoverdragelse ikke skal være valgfritt for arbeidsgiver.
 • Arbeide for styrket innsynsrett for tillitsvalgte.
 • Innføre avtalerett ved innføring av systemer som samler og lagrer data om den enkelte arbeidstaker eller dennes bevegelser, og arbeide for forsterkninger i lovverket på dette punkt, og sikre tillitsvalgte full innsynsrett i denne loggen. Hvem som skal ha innsynsmulighet/rett, og hvor lenge dataene skal lagres, er viktige elementer i en slik avtale.
 • Arbeide for innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkår uten taushetsplikt i alle bransjer, samt for ansvarliggjøring av hovedentreprenør.
 • Arbeide for at offentlige virksomheter kun inngår kontrakter med tariffbundne virksomheter med landsdekkende kollektiv tariffavtale, og som er godkjent opplæringsbedrift, og at man inntar kontraktsbestemmelser som gir rett til å terminere kontrakter hvis så ikke skjer.
 • Forbundet må forsterke arbeidet for faste ansettelser i bedriftene, motarbeide bruk av midlertidige ansettelser og få et forbud mot innleie fra bemanningsbyrå.
 • Ved alle typer anskaffelser, offentlig og privat, innkjøp og anbudsutsetting, må kontraktene sikre opparbeidede rettigheter som lønn, pensjon, lærlingeordninger. Forhold som leveringsevne, kvalitet og HMS må også være en del av anbudsgrunnlaget.
 • Kollektiv søksmålsrett utvides til å omfatte likebehandlingsprinsippet og midlertidige ansettelser.
 • Arbeide for at ILO 94 skal implementeres fullt ut i norsk lov og tariffavtaler, og at alle offentlige innkjøp skal tilfredsstille kravene.
 • Arbeide for at outsourcing kun er tillatt etter avtale med tillitsvalgte i virksomheter bundet av tariffavtale.
 • Arbeide for at innleie fra produksjonsbedrifter er hovedregelen ved behov for innleie.
 • Arbeide for at fagforeningsfradraget økes, med mål om at det omfatter hele kontingenten.
 • Feriepenger ved arbeidsledighet på dagpenger innføres som en fast ordning.
 • Arbeide mot innføring av nasjonal minstelønn i Norge.
 • Å styrke de tillitsvalgtes innflytelse i bedriften.
 • Arbeide for at forbundet benytter lokaler med tariffavtale til møter, kurs- og konferanser.
 • Arbeide for å styrke vern av tillitsvalgte.
 • Arbeide for at arbeidsgiver må dekke synsundersøkelse og vernebriller med styrke for arbeidstakere som trenger

Relevante høringer og uttalelser

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.