Endringer i arbeidsavklaringspenger

- innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet vil avvise departementets forslag til innstrammingen av vilkårene for å få forlenget arebidsavklaringspenger ut over fire år. Forbundet mener økt bruk av unntaksbestemmelsen kan tyde på at hovedbestemmelsen ikke er dekkende for de faktiske situasjonene som saksbehandler skal vurdere.

EL og IT Forbundet har mottatt høring om endring i bestemmelsene om arbeidsavklaringspenger, og ønsker å bemerke følgende:
Det framkommer på s. 8-11 følgende om brukerne:


Dette viser at brukerne har særskilte utfordringer som må tas hensyn til når endringsforslagene skal vurderes.
Departementet foreslår å fjerne «ønsker» og «interesser» for å «…spisset mot de helserelaterte årsakene.»
Psykiske lidelser ser ut til å utgjøre den største gruppen av brukerne. Når man har en slik sykdom så kan det faktiske være «ønsker» og «interesser» som gjør at mange vil klare å holde seg flytende og komme seg ut av sykdommen og etter hvert forhåpentligvis arbeide heltid. Hvis man fjerner denne muligheten vil mange kanskje føle hverdagen enda tyngre fordi de blir presset inn i et arbeid de ikke ønsker eller interesserer seg for. Det vil etter vårt syn føre til større sjanser for utstøting fra arbeidslivet og ikke det motsatte. Det at dette vil gjøre det enklere for saksbehandler (s. 14) er ikke et tungt nok argument for å fjerne disse momentene.
Videre ønsker departementet mobilitet (s. 15) inn i ordningen med arbeidsavklaringspenger. Vi må minne om at dette er personer som i utgangspunktet er mer sårbare for endringer i sine liv enn friske arbeidstakere. Et krav om mobilitet kan være mer drastisk for en person i denne ordningen enn i dagpengeordningen. Det er altså stor forskjell på å være en arbeidsledig ingeniør fra Stavanger som må flytte for å finne arbeid enn å være plaget med psykiske lidelser/muskel- og skjelettlidelser og måtte flytte til en annen by for å finne seg en jobb.
Personer i denne kategorien har større behov for å stabilitet og forutsigbarhet på grunn av sin sykdomshistorie enn departementet legger til grunn. EL og IT Forbundet vil derfor avvise departementets forslag om mobilitet
Departementet skriver at «Erfaringer med eksisterende regelverk og praksis viser at unntaksbestemmelsen brukes ofte…». Derfor ønskes det en innstramming av unntaksmulighetene.
Etter vårt syn er det å snu saken på hodet; departementet må undersøke årsaken til at unntaksbestemmelsen brukes så ofte. En ofte brukt unntaksbestemmelse kan tyde på at hovedbestemmelsen ikke er dekkende [kan brukes] for de faktiske situasjonene som saksbehandler skal vurdere. Det skulle tilsi at 4 års grensen er for kort til å kunne avklare en persons arbeidsevne. EL og IT Forbundet vil avvise departementets forslag til innstramming av vilkårene for unntak.