Forskrift for forsøk med tiltaket varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi

Publisert: 30.10.17
(Endret: 08.12.21)

– innholdet kan være utdatert

Forbundet har levert innspill til høringen og disse er ivaretatt i LOs høringssvar til Arbeids- og sosialdepartementet.

LO ser tilbudet Varig tilrettelagt arbeid (VTA) som en viktig del av den statlige arbeidsmarkedspolitikken og som et statlig organisert tilbud. Statlig organisering kan sikre likeverdige tilbud, for sårbare grupper, og forutsigbar finansiering , og det er et vel innarbeidet tilbud. Vi kan ikke nå se vektige grunner til at tilbudet overføres til kommunal organisering.

LO er likevel åpen for å vurdere resultater og evaluering av et forsøk med VTA i kommunal regi. Vi har dog flere innvendinger mot departementets opplegg for gjennomføring av et slikt forsøk:

  • LO støtter at deltakerne i forsøket skal ha en inntektsgrense inntil 1G uten at det foretas reduksjon i uføretrygden, men det må ikke settes et inntektstak. Det bør stilles som krav at arbeidsgiverne skal utbetale lønn, selv om arbeidsgiver ikke er omfattet av VTA-overenskomsten.
  • LO mener at deltakerne i forsøket også må tilbys tilrettelagt arbeid etter forsøksperioden, vi er generelt skeptiske til midlertidige ansettelser i forsøket, og faste stillinger bør være hovedregelen.
  • Målgruppen i forsøket bør utvides til også å omfatte utviklingshemmede som prioritert gruppe og også åpne for tilsetting av personer som forventes å motta uføretrygd i nær framtid.
  • Det bør ikke være opp til den enkelte kommune å bestemme hvordan forsøket skal organiseres.
  • Når det gjelder organiseringen av prosjektet, mener vi at forsøket også skal ha en forankring hos partene i den enkelte kommune, fortrinnsvis som et trepartssamarbeid.

Generelt vil vi tilføye at det er viktig, av hensyn til sammenlikning og evalueringen av forsøket, at opplegget for forsøket i størst mulig grad tar utgangspunkt i hvordan VTA fungerer i dag.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.