Forbundets politikk

Forbundets politikk og prioriteringer vedtas i de forskjellige arenaene i organisasjonen, med handlingsprogrammet som sentral premissleverandør.
Fagbevegelsen er en bevegelse for fred, rettferdighet og sosial velferd – ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt.
Digitalisering, kunstig intelligens og teknologisk utvikling gir oss fantastiske muligheter for å videreutvikle samfunnet til et bedre sted for alle.
For EL og IT Forbundet er deltakelse og engasjement fra medlemmene en forutsetning for å nå våre mål.
Ungdom skal ha en stemme i forbundet og i den politiske dagsorden.
Forbundets overordnede mål er å organisere alle som jobber i våre bransjer.
EL og IT skal normalisere det å snakke om psykisk helse for menn, og arbeide for et lavterskel-tilbud på psykolog i alle kommuner uten krav om henvisning for å få hjelp.
EL og IT Forbundet skal være en tydelig aktør og debattant på IKT-området og være en pådriver for at teknologisk utvikling skal være til fellesskapets beste.
EL og IT Forbundet er den dominerende arbeidstakerorganisasjonen i energibransjen og har medlemmer innen fornybar produksjon og distribusjon.
Forbundet skal være en aktiv medspiller i utviklingen av installasjonsbransjen og arbeide mot svekkelser eller oppdeling av fagene.
EL og IT Forbundet skal arbeide for å utvikle teleentreprenørbransjen i samsvar med den teknologiske utvikling som skjer innen tele- og datatrafikk i Norge.
Klimaendringer, pandemi, krig i Europa, energikrise, leveringskrise og økonomisk ustabilitet har skapt store utfordringer for bedriftene, fagbevegelsen og den enkelte arbeidstaker.
Handlingsrommet for nasjonal politikkutvikling og beslutninger blir stadig mindre, samtidig som reservasjonsretten ikke blir benyttet.
EL og IT Forbundet vil kjempe for reell likestilling og like muligheter til deltakelse i arbeid, samfunn- og organisasjonslivet uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
Klimautfordringene er vår tids største utfordring, både globalt og nasjonalt. Den eneste måten å løse den på er raskt å redusere forbruket av fossilt brensel kraftig, og på sikt fase bruken helt ut.
I en tid med stadige endringer i arbeidsoppgaver og kompetansekrav, er det avgjørende for å ha en høy sysselsetting at kompetansen til arbeidstakerne opprettholdes og videreutvikles.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.