Organisering

Forbundets overordnede mål er å organisere alle som jobber i våre bransjer.

Forbundets overordnede mål er å organisere alle som jobber i våre bransjer. For EL og IT Forbundet betyr organisering; medlemsverving, skolering av medlemmer og tillitsvalgte i ideologi, samt utvikling av grunnorganisasjonen.

Organisering av nye medlemmer er en av forbundets viktigste oppgaver og må ha høy prioritet i organisasjonsarbeidet. Uten organisering av nye medlemmer vil forbundet som medlemsorganisasjon miste sin styrke i forhandlinger. Dersom forbundet skal bevare sin styrke og oppnå vekst og framgang for sine medlemmer, må det føres et systematisk og målrettet organiseringsarbeid i hele organisasjonen.

Organisering må forankres i hele forbundet og skal være en integrert del i all faglig aktivitet. Arbeidet med organisering må forsterkes, spesielt i de bransjene som har det største potensialet. Organisering må også brukes til å bygge kunnskap om lov og avtaleverk, styrke, bevissthet og slagkraft. Lærlinger, elever, studenter og unge arbeidstakere er viktige medlemsgrupper for forbundet. Dette er en naturlig gruppe for organisering, gjennom skolebesøk og øvrig oppsøkende virksomhet. Forbundet bør ha en plan for informasjonsarbeid spesielt rettet mot kvinner og minoriteter allerede på ungdomsskolen, med mål om at flere velger våre bransjer. Lærlinger og unge er en del av det ordinære arbeidslivet og har behov for både beskyttelse og det sosiale fellesskap som medlemskapet gir. Forbundet har som målsetning at det skal organiseres flere kvinner.

EL og IT Forbundet vil styrke innsatsen for å organisere arbeidstakere med minoritetsbakgrunn med målsetning om at andelen tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn øker.

En liknende innsats skal gjennomføres overfor arbeidstakere som har kommet fra andre land for å arbeide i våre bransjer. Dette kan for eksempel være: Informasjonsmateriell på ulike språk, egne samlinger med tolk, tilbud om språkkurs og økt oppmerksomhet og personlige henvendelser fra klubber, fagforeninger og distrikter ved kurs og møter med mer.

EL og IT Forbundet består av medlemmer fra mange ulike yrkesgrupper. I organiseringsarbeidet må alle ledd ha fokus også på merkantile, tekniske, IT og administrative funksjoner – da disse utgjør en betydelig og økende del av EL og IT Forbundets medlemsmasse og potensial for nye medlemmer. God oppfølging og faglige tilbud er viktige elementer for å beholde medlemmer og for å være relevant for flere potensielle medlemmer. Det må være en ambisjon å ha en så god medlemsservice som mulig i alle ledd overfor både eksisterende, nye og potensielle medlemmer, slik at en oppnår større lojalitet til medlemskapet.

Strategier for organiseringsarbeidet må rettes inn mot de bransjene der forbundet har størst potensial og mot nye bransjer og fagområder. Bransjene det bør satses spesielt mot, er IKT-bransjen og teleentreprenørbransjen.

EL og IT Forbundet sin styrke er dyktige tillitsvalgte og bevisste medlemmer som også er forbundets beste ambassadører. Det meste av organiseringsarbeidet gjøres av tillitsvalgte og medlemmer lokalt. Derfor er det viktig å bygge sterke klubber og fagforeninger så lokale saker kan løses på et så lavt nivå som mulig.

Hovedmål:

  • Det må settes av nok tid og penger til organiseringsarbeidet i alle ledd i forbundet.
  • Forbundet må utarbeide en strategi for økt
  • Øke forbundets tilstedeværelse hos studenter, lærlinger og elever gjennom skole- og bedriftsbesøk.
  • Forsterke medlemsservicen i alle
  • Øke antall kvinnelige
  • Organiseringsarbeid må inngå som en basis i all medlems- og tillitsvalgtopplæring.
  • Utarbeide fysisk og digitalt verve- og informasjonsmateriell og sørge for tilbud om
  • Sørge for tilbud om skolering til medlemmer og tillitsvalgte, både fysiske og digitale
  • Videreutvikle medlemsbevarende tiltak på alle nivåer i forbundet»

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.