Psykisk helse

EL og IT skal normalisere det å snakke om psykisk helse for menn, og arbeide for et lavterskel-tilbud på psykolog i alle kommuner uten krav om henvisning for å få hjelp.

I dag er det psykiske helsetilbudet varierende. Utredninger tar ofte for lang tid og  mange av behandlingstjenestene krever betydelig mer ressurser for å fungere optimalt. De sosialøkonomiske faktorene spiller i dag inn på hvilke tilbud og behandling man får. EL og IT Forbundet skal jobbe for styrking av helsetilbudet innen psykiatri. Et viktig prinsipp er at alle uansett størrelse på lommebok og hvor man bor i landet skal ha et likeverdig helsetilbud.

Lange ventelister fører til at mange ikke får den hjelpen de trenger, og få lavterskeltilbud gjør at mange vegrer seg for å søke hjelp. For mange er det å snakke om egne psykiske helseutfordringer tabubelagt, særlig blant menn.

Problemet i dag er at mange vegrer seg for å søke hjelp fordi ventelistene er lange og det er tabubelagt å snakke om. 90% av våre medlemmer er menn, og 2/3 av de som tar selvmord i Norge i dag er menn. Å korte ned ventelister vil kreve flere psykologer. EL og IT skal normalisere det å snakke om psykisk helse for menn, og arbeide for et lavterskel-tilbud på psykolog i alle kommuner uten krav om henvisning for å få hjelp.

Hovedmål: