Medlems- og tillitsvalgtopplæring

For EL og IT Forbundet er deltakelse og engasjement fra medlemmene en forutsetning for å nå våre mål.

For EL og IT Forbundet er engasjement og deltagelse fra medlemmene en forutsetning for å nå forbundets mål. Forbundet vil gjennom opplærings- og opplysningsvirksomhet tydeliggjøre ovenfor medlemmer og tillitsvalgte de fagpolitiske problemstillingene forbundet står ovenfor. Målet med dette er å skape større bevissthet, deltagelse og engasjement på alle nivåer i organisasjonen.

EL og IT Forbundet er et forbund som skal engasjere og oppdatere våre tillitsvalgte på alle nivå. Forutsetningene for opplæringsvirksomheten skal hele organisasjonen være med å sette. Målet til EL og IT forbundet er at vi skal oppnå deltagelse og engasjement gjennom medlems- og tillitsvalgtopplæring.

Forbundet ser verdien i at skoleringen skal være av høy kvalitet og arbeider derfor for å oppdatere og engasjere våre veiledere.

Hovedmål:

  • Faglig skolering av medlemmer og tillitsvalgte på alle nivåer i organisasjonen i samsvar med medlemmenes og tillitsvalgtes behov.
  • Medlems- og tillitsvalgtopplæringen skal bygge på fagbevegelsens verdigrunnlag: frihet, likeverd solidaritet og rettferdighet.
  • Arbeide aktivt for å øke andelen tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn.
  • Tilrettelegge medlems- og tillitsvalgtopplæring med siktemål om å utvikle kunnskaper, ferdigheter og trygghet for å utføre sine oppgaver.
  • Tydeliggjøre overfor medlemmer og tillitsvalgte de fagligpolitiske problemstillingene forbundet arbeider med for å skape større bevissthet, deltakelse og engasjement på alle nivåer i organisasjonen.
  • Medlems- og tillitsvalgtopplæringen må styrkes. Det må gjennom kurs, konferanser og møter være sterkere fokus på forbundets politikk, ideologi og synspunkter innen de ulike områder og diskusjoner om alternativer til dagens samfunn.
  • Arbeide aktivt for at alle forbundets tillitsvalgte gjennomfører det digitale opplæringskurset “Glød”.
  • Arbeide aktivt for å øke andelen tillitsvalgte fra minoritetsgrupper.
  • Det må gjennom kurs, konferanser og møter være sterkere fokus på forbundets politikk, ideologi og synspunkter innen de ulike områder.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.