Energibransjen

EL og IT Forbundet er den dominerende arbeidstakerorganisasjonen i energibransjen og har medlemmer innen fornybar produksjon og distribusjon.

EL og IT Forbundet er den dominerende arbeidstakerorganisasjonen i energibransjen og har medlemmer innen fornybar produksjon og distribusjon. Forbundet skal ivareta våre interesser som arbeidstakerorganisasjon og som energipolitisk aktør.

Energiproduksjon og elforsyning er en del av den kritiske infrastrukturen, bidrar til å sikre lokal industri- og næringsutvikling i hele landet, og har en nøkkelrolle i omstillingen til et fossilfritt samfunn.

EL og IT Forbundet er opptatt av at de verdier som skapes innenfor norsk energiproduksjon og distribusjon skal komme folket til gode. Energipolitikken må legge til rette for stabile, rimelige og forutsigbare priser til forbrukerne, industri og næringsliv og utslippsreduksjoner som sørger for at vi når våre klimamål.

Elektrifisering av samfunnet, avkarbonisering av eksisterende industri og etablering av ny industri og næring gir behov for en rask økning i tilgangen på fornybar kraft. Produksjonen i Norge må derfor økes fra vann, landvind, havvind, solkraft og alternative fornybare energikilder. I tillegg er det nødvendig med en tydelig offentlig satsing på energieffektivisering, med statlige støtteordninger som gjør det lønnsomt å investere i egenprodusert fornybar energi, samt ordninger som bidrar til mer effektiv bruk av strøm i bygg.

EL og IT Forbundet ser at det i fremtiden kan bli aktuelt med andre fossilfrie energikilder enn det vi har i Norge i dag. Forskning og utvikling er bra, men det må ikke stå i veien for utbygging og utvikling av fornybar kraftproduksjon med kjent teknologi.

Omstilling til framtidens arbeidsplasser har ført til større etterspørsel etter kraft enn dagens strømnett har kapasitet til å levere. Det må derfor investeres massivt i sentral-, regional- og distribusjonsnettet i form av både nybygging og vedlikehold for å møte behovet for kraft, redusere prisforskjeller mellom prisområdene og styrke forsyningssikkerheten. Det må også etableres kraftinfrastruktur offshore som gjør satsing på havvind lønnsomt uten å presse opp norske kraftpriser. Formålet til denne infrastrukturen skal ikke være å bidra til eksport til utlandet fra fastlandet. Et kraftnett offshore må også bidra til elektrifisering av norsk olje- og gassvirksomhet. Videre vil nettutbygging og oppgraderinger bidra til nødvendige forsterkninger for innfasing av ny fornybar energi fra flere kilder som f.eks. småkraft, solkraft og vind. EL og IT Forbundet mener at konsesjonsmyndigheter og nettselskaper må gis verktøy og ressurser til å ligge i forkant av utviklingen for å redusere ledetiden i konsesjonsbehandlingen.

Det store behovet for utbygging av kraftproduksjon og infrastruktur må også veies opp mot andre samfunnshensyn og interesser. Det må være et mål at det grønne skiftet ikke skal skje på bekostning av urfolksrettigheter eller naturens bæreevne. Derfor vil EL og IT Forbundet jobbe for at slik utbygging ivaretar miljømessige forhold og biologisk mangfold, og at det skjer i samspill med andre interesser. Samtidig er det avgjørende at den grønne energiomstillingen ikke stopper opp.  Vi vil også arbeide for at lokalsamfunn og kommuner som avgir arealer og natur til kraftverk og kraftlinjer får en vesentlig del av verdiskapingen fra disse. Kommunene må også kunne si nei til vindkraftprosjekter.

EL og IT Forbundet mener at produksjon og distribusjon av kraft er et offentlig ansvar og må derfor i all hovedsak være offentlig heleid og underlagt politisk styring. Hjemfallsretten er en grunnpillar i norsk energipolitikk. Denne må forsvares og utvides til større landvind, havvind og solkraft.

Lokale og regionale energiselskaper skaper langsiktige og lønnsomme arbeidsplasser, og bidrar til lokal verdiskapning. EL og IT Forbundet vil arbeide for at disse selskapene fortsatt skal være heleide offentlige selskap.

Selskapene Statkraft AS og Statnett SF er viktige energi-, miljø- og industripolitiske virkemidler for staten. EL og IT Forbundet mener at disse skal være 100 prosent statlig eid og underlagt politisk styring.

Det vil være avgjørende for å sikre norsk forsyningssikkerhet, energisikkerheten i Europa og overgangen til en fossilfri økonomi, at det er tett samarbeid på tvers av landegrensene. EL og IT Forbundet er imot suverenitetsavståelse innen energiområdet og vil arbeide for norsk suverenitet, og at norsk lov skal ha forrang foran EØS-avtalen. Fremtidige reformer av det europeiske kraftmarkedet må være gjenstand for forhandlinger der Norges interesser som vannkraftnasjon ivaretas på en god måte.

Kraftutveksling er en viktig og nødvendig del av forsyningssikkerheten i Norge. Utvekslingskapasitet til utlandet er en viktig del av framtidas energisystem, hvor andelen fornybar energi øker, og bidrar til reduserte klimagassutslipp.

Overføringslinjer og kabler til utlandet skal eies og driftes av Statnett SF. Med de siste kablene til Tyskland og Storbritannia, anses forsyningssikkerheten som ivaretatt med mindre det oppstår regionale/lokale utfordringer som krever forsterkninger/utbygging av nett også til naboland. Med bakgrunn i usikkerhet knyttet til prisvirkningen de to kablene vil ha på norske husstander og industri/næringsliv, må det ikke gis konsesjon for flere kraftforbindelser før det er høstet tilstrekkelig erfaring med dagens utvekslingskapasitet.

EL og IT Forbundet vil jobbe for fortsatt gode rammevilkår for kraftavtaler mellom industrien og produsenter, og at øvrig næringsliv og private husholdninger får tilgang på langsiktige fastprisavtaler med gunstige vilkår.

Det er viktig at det sikres nasjonal kompetanse for bygging, drift, utvikling og beredskap i både produksjon og distribusjon av kraft. EL og IT Forbundet vil jobbe mot outsourcing, krav om effektivitet og innsparinger som utfordrer energiselskapenes mulighet til å sikre forsynings- og samfunnssikkerheten gjennom en god og stabil beredskap ved faste vaktordninger basert på lokal kompetanse. Rammeverket må sikre både store og små energiselskap gode vilkår for effektivitet og utvikling.

EL og IT Forbundet vil arbeide for at endringer i energibransjen ikke skal føre til et press på arbeidsplassene samt arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår.

EL og IT Forbundet vil arbeide for fortsatt lokalt offentlig eierskap, for kompetansearbeidsplasser i selskapene, og for en forsvarlig bemanning på landets viktigste infrastruktur.

Hovedmål: