Arbeidsmiljø, bedriftsdemokrati og partssamarbeid

Klimaendringer, pandemi, krig i Europa, energikrise, leveringskrise og økonomisk ustabilitet har skapt store utfordringer for bedriftene, fagbevegelsen og den enkelte arbeidstaker.

Klimaendringer, pandemi, krig i Europa, energikrise, leveringskrise og økonomisk ustabilitet har skapt store utfordringer for bedriftene, fagbevegelsen og den enkelte arbeidstaker. Skjerpet global konkurranse og digitalisering av arbeidslivet har truffet bransjene våre ulikt. Høye krav til effektivitet og fleksibilitet er imidlertid felles. For mange har dette skapt dårlig arbeidsmiljø, økt sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Andre forhold, som ensidige arbeidsoppgaver, kontroll og overvåkning av arbeidstakerne, svak jobb-beskyttelse, dårlig ledelse og grådige eiere, bidrar ytterligere til å øke belastningen på arbeidstakerne.

Medbestemmelse for de ansatte er en grunnstein i det norske arbeidslivet.

EL og IT Forbundet vil styrke arbeidstakernes innflytelse og makt over egen arbeidsplass og over styringen av virksomheten. Arbeidstakernes demokratiske rettigheter må styrkes for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, ivareta arbeidstakerrettigheter, hindre sosial dumping, og for å sikre virksomhetenes langsiktighet og samfunnsansvar.

Styrking av arbeidsmiljølovgivningen og mer effektiv kontroll med og håndhevelse av lovverket må prioriteres av de politiske myndigheter. Arbeidstakere og tillitsvalgte må få nødvendige maktmidler til å stanse beslutningsprosesser som har stor negativ betydning for arbeidsmiljø og arbeidsforhold, inntil forhandlinger er gjennomført og prosessene inkluderer tillitsvalgte og ansatte. For å ivareta arbeidstakernes makt over eget arbeidsmiljø er det viktig at verneombudenes posisjon i virksomhetene styrkes. Alle arbeidsplasser skal ha verneombud.

Hovedmål:

  • Bedriftsdemokratiet må styrkes, og ansatte må være representert i styrene der beslutningene vedtas.
  • Endring i Aksjeloven som gir ansatte rett til styrerepresentasjon når bedriften har mer enn 10 ansatte.
  • Arbeide for at våre tillitsvalgte er representert i de aktuelle europeiske samarbeidsutvalg (EWC), og styrke forbundets arbeid i de europeiske samarbeidsutvalgene.
  • Vilkårene for tillitsvalgte, verneombud og varslere må bedres.
  • Hindre outsourcing av sentrale deler av bedriftenes virksomhet.
  • Styrke forskningen på arbeidsmiljøfeltet.
  • Styrke tilsynsvirksomheten og få en mer effektiv håndhevelse av lover og forskrifter som er knyttet til arbeidslivet.
  • Arbeide for et inkluderende arbeidsliv og å trygge ansattes arbeidshelse, og aktivt jobbe med forebygging og håndtering av rus- og avhengighetsproblematikk.
  • Sikre at HMS-standarder inngår i anbud og kontrakter.
  • Tillitsvalgtes rolle ved kontorutforming og etablering av hjemmekontor må styrkes. Bruk av hjemmekontor skal være basert på frivillighet og rammene regulert i særavtale.

Relevante høringer og uttalelser

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.