Arbeidsmiljø- og bedriftsdemokrati

Frihandel, markedsliberalisme og økonomisk ustabilitet skaper nye utfordringer for fagbevegelsen.
_DSC6678

Omstillinger i form av oppkjøp, sammenslåinger, nedleggelser og outsourcing har økt presset på arbeidstakerne. Kravene til effektivitet og fleksibilitet skaper dårlig arbeidsmiljø, sykelighet og utstøting. Flere andre forhold, som ensidige arbeidsoppgaver, kontroll og overvåkning av arbeidstakerne, svak jobb-beskyttelse, dårlig ledelse og grådige eiere, bidrar ytterligere til å øke belastningen på arbeidstakerne.

EL og IT Forbundet vil styrke arbeidstakeres innflytelse og makt over egen arbeidsplass og over styringen av virksomheten. Arbeidstakernes demokratiske rettigheter må styrkes for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, for å ivareta arbeidstakerrettigheter og hindre sosial dumping, for å styrke virksomhetenes langsiktighet og samfunnsansvar. Regjeringen må legge til rette for styrking av bedriftsdemokrati og arbeidstakerinnflytelse lovveien.

Styrking av arbeidsmiljølovgivningen og mer effektiv kontroll med og håndhevelse av lovverket må prioriteres av de politiske myndigheter. Arbeidstakere og tillitsvalgte må få nødvendige maktmidler til å stanse beslutningsprosesser som har stor negativ betydning for arbeidsmiljø og arbeidsforhold, inntil forhandlinger er gjennomført og prosessene inkluderer tillitsvalgte og ansatte. For å ivareta arbeidstakernes makt over eget arbeidsmiljø er det viktig at verneombudenes posisjon i virksomhetene styrkes, alle arbeidsplasser skal ha verneombud, og at terskelen for når det skal etableres arbeidsmiljøutvalg senkes.

Hovedmål:

 • Bedriftsdemokratiet må styrkes, ansatte må være representert i styrene der beslutningene tas.
 • Arbeide for å styrke ansattes representasjon og makt i styrer der de reelle beslutningene tas, slik som i holdingselskap, eiendomsselskap og hos franchisegivere.
 • Endring i Aksjeloven som gir ansatte rett til styrerepresentasjon når bedriften har mer enn 10 ansatte.
 • Arbeide for at våre tillitsvalgte er representert i de aktuelle europeiske samarbeidsutvalg (EWC).
 • Vilkårene for tillitsvalgte, verneombud og varslere må bedres.
 • Tillitsvalgte og verneombud skal ha utsettende veto.
 • Rett til faste ansettelser og heltidsstillinger.
 • Avtalerett for ansatte om overvåkning på arbeidsplassen.
 • Kollektiv søksmålsrett for å stanse ulovlig bruk av vikarer og midlertidige ansatte.
 • Alle virksomheter skal ha verneombud.
 • Fjerne vilkåret om 50 ansatte for å etablere arbeidsmiljøutvalg.
 • Hindre outsourcing av sentrale deler av bedriftenes virksomhet.
 • Styrke forskningen på arbeidsmiljøfeltet.
 • Styrke tilsynsvirksomheten og få en mer effektiv håndhevelse av lover og forskrifter.
 • Arbeide for et inkluderende arbeidsliv og å trygge ansattes arbeidshelse.
 • Sikre at HMS-standarder inngår i anbud og kontrakter.
 • Fagforeningsfradraget økes

Relevante høringer og uttalelser

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.