Arbeidsmiljø, bedriftsdemokrati og partssamarbeid

Klimaendringer, pandemi, krig i Europa, energikrise, leveringskrise og økonomisk ustabilitet har skapt store utfordringer for bedriftene, fagbevegelsen og den enkelte arbeidstaker.

Klimaendringer, pandemi, krig i Europa, energikrise, leveringskrise og økonomisk ustabilitet har skapt store utfordringer for bedriftene, fagbevegelsen og den enkelte arbeidstaker. Skjerpet global konkurranse og digitalisering av arbeidslivet har truffet bransjene våre ulikt. Høye krav til effektivitet og fleksibilitet er imidlertid felles. For mange har dette skapt dårlig arbeidsmiljø, økt sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Andre forhold, som ensidige arbeidsoppgaver, kontroll og overvåkning av arbeidstakerne, svak jobb-beskyttelse, dårlig ledelse og grådige eiere, bidrar ytterligere til å øke belastningen på arbeidstakerne.

Medbestemmelse for de ansatte er en grunnstein i det norske arbeidslivet.

EL og IT Forbundet vil styrke arbeidstakernes innflytelse og makt over egen arbeidsplass og over styringen av virksomheten. Arbeidstakernes demokratiske rettigheter må styrkes for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, ivareta arbeidstakerrettigheter, hindre sosial dumping, og for å sikre virksomhetenes langsiktighet og samfunnsansvar.

Styrking av arbeidsmiljølovgivningen og mer effektiv kontroll med og håndhevelse av lovverket må prioriteres av de politiske myndigheter. Arbeidstakere og tillitsvalgte må få nødvendige maktmidler til å stanse beslutningsprosesser som har stor negativ betydning for arbeidsmiljø og arbeidsforhold, inntil forhandlinger er gjennomført og prosessene inkluderer tillitsvalgte og ansatte. For å ivareta arbeidstakernes makt over eget arbeidsmiljø er det viktig at verneombudenes posisjon i virksomhetene styrkes. Alle arbeidsplasser skal ha verneombud.

Hovedmål: