Likestilling, inkludering og intregrering

EL og IT Forbundet vil kjempe for reell likestilling og like muligheter til deltakelse i arbeid, samfunn- og organisasjonslivet uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

EL og IT Forbundet vil kjempe for reell likestilling og like muligheter til deltakelse i arbeid, samfunn- og organisasjonslivet uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

For å bryte opp det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, må kvaliteten på rådgivningstjenesten på alle utdanningsnivåer styrkes og kompetansen på likestilling må økes. Samarbeidet mellom rådgivningstjenesten i den videregående opplæringen og grunnskolen må forbedres.

Det er behov for en langsiktig strategi for å bedre kjønnsbalansen i fag- og yrkesopplæringen og arbeidslivet. Satsingen må forankres i utdanningspolitikken og fortsette til det er minimum 20 prosent av begge kjønn på alle fagutdanningene. EL og IT Forbundet vil arbeide for at utdanningsmyndighetene tar et overordnet nasjonalt ansvar for kjønnsbalanse i yrkesfagene med regionale likestillingsansvarlige.

For å beholde de som velger utradisjonelt i utdanningen og senere i arbeidslivet, må det settes inn flere tiltak for det underrepresenterte kjønn. EL og IT Forbundet skal være en aktiv aktør som kan bidra til å motivere jenter og gutter til å tenke utradisjonelt med hensyn til yrkesvalg, og jobbe aktivt mot skoler, bedrifter og politiske miljøer.

EL og IT Forbundet skal arbeide for å sikre en likere inntektsfordeling mellom kvinner og menn. Lav- og likelønnstiltak må forbli en sentral del av forbundets tariffpolitikk og tiltakene må utvikles slik at vi får varig utjamning.

Det må arbeides for at forbundets tariffavtaler sikrer at arbeidstaker som har rett til svangerskapspenger eller foreldrepenger etter lov om folketrygd, utbetales full lønn uten folketrygdens inntektsbegrensninger.

Kontantstøtten må avvikles for å fremme yrkesdeltakelse og likestilling.

Prisen på barnehageplasser og skolefritidsordninger må ned og på sikt bli gratis. Det trengs en SFO-reform som inneholder kvalitetskrav, samt åpningstider med helårstilbud. Retten til søskenmoderasjon må beholdes.

Hardt tilkjempede kvinnerettigheter er under angrep i flere land, mens det i andre land vinnes seire. EL og IT Forbundet støtter kvinners rett til å bestemme over egen kropp.

Skal fedre/medforeldre ha en reell mulighet til å ta større del av omsorgsansvaret, må retten til foreldrepenger være knyttet til egen inntekt, og stillingsprosent.

Det er en målsetting at man på sikt øker lengden på fødselspermisjon til 13 måneder med 100 prosent lønn. Kvinners lovmessige del av fødsels- og foreldrepermisjon etter fødsel skal ikke være kortere enn menns. Det må drives et holdningsskapende arbeid for å få fedre/medforeldre til å ta ut større del av omsorgspermisjonen.

EL og IT Forbundet vil arbeide for en familiepolitikk som balanserer hensynet til familie- og arbeidsliv, og som har som mål å sikre likestilt tilknytning til arbeidslivet for begge foreldre.

EL og IT Forbundet vil bruke lov- og avtaleverk, og arbeiderkollektivets krefter for å stoppe seksuell trakassering eller kjønnstrakassering på arbeidsplassen.

EL og IT Forbundet vil styrke kvinners posisjon i forbundet. Alle organisasjonsledd må ha fokus på å verve flere kvinner som medlemmer, samt skolere og motivere for å få flere kvinner fra alle yrkesgrupper forbundet organiserer inn i tillitsverv og fagbevegelsens styrende organer lokalt og sentralt. EL og IT Forbundet har som mål å etablere egne kvinnenettverk og arrangere særegen skolering av kvinnelige medlemmer og tillitsvalgte etter behov. EL og IT Forbundet vil gjennom praktiske og økonomiske tiltak tilrettelegge slik at fagorganiserte med omsorgsansvar har reell mulighet til å delta i fagligpolitisk virksomhet.

EL og IT Forbundet ønsker et åpent og inkluderende samfunn og vil bekjempe alle former for diskriminering, fascisme og rasisme. Dessverre foregår det ennå i vårt samfunns- og arbeidsliv diskriminering med bakgrunn i hudfarge, religion, seksuell legning eller etnisk opprinnelse. Slik diskriminering må bekjempes gjennom forbedringer i lov- og avtaleverk, opplysningsvirksomhet og inkludering av minoriteter i fagbevegelsens organer.

For å oppfylle målene EL og IT Forbundet har om likestillingsarbeid, skal forbundet være en pådriver for at likestillingsarbeid prioriteres i samfunnet som helhet og i den enkelte bedrift.

Hovedmål:

 • Arbeidsklær, brakke-, garderobe-, og toalettforhold er en del av likestillingsarbeidet.
 • Alle forbundets tariffavtaler skal inneholde bestemmelser om likestilling og likestillingsavtaler.
 • Lønnsstatistikk etter kjønn og stillingsgrupper må bli tilgjengelig på alle arbeidsplasser, og diskusjoner og initiativ knyttet opp mot bedriftens aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP) må bli en naturlig del av klubbarbeidet.
 • Rett til overtidsbetaling ved merarbeid i deltidsstilling må sikres i arbeidsmiljøloven.
 • Solidarisk støtte lønnskampen til lavtlønte, kvinnedominerte grupper.
 • Arbeide for at fedre/medforeldre opparbeider selvstendig rett til foreldrepenger.
 • Kvinners posisjon i forbundet må styrkes, gjennom at flere kvinner velges inn i klubbstyrer, fagforeningsstyrer og distriktsstyrer, samt lokale og sentrale utvalg.
 • Skolering av kvinnelige medlemmer og tillitsvalgte, tilrettelegging praktisk og økonomisk.
 • Fjerne kjønnsrelaterte ulikheter i yrkesskadeerstatning.
 • Arbeide for at det etableres et partssamarbeid i fylkeskommunene mellom bedrifter, skoler, ansvarlige myndigheter og fagbevegelsen som sikrer at jenter får anledning til å velge utradisjonelt, får lærlingeplasser og blir ansatt under ordnede arbeidsforhold i utøvelsen av yrket.
 • Barnehage, skole og andre offentlige tjenester må legge til rette for at foreldre til barn med spesielle behov kan delta fullt ut i arbeidslivet.
 • Bidra til tiltak som stimulerer til felleskap, tillit og tilhørighet for personer med innvandrerbakgrunn og øvrig befolkning.

Relevante høringer og uttalelser

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.