Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

- innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet har invitert sine distrikter til å bidra med høringssvar og brukt forbundets årlige kvinnekonferanse for å diskutere høringsnotatet. Vi har på den bakgrunn hatt en bred og god diskusjon på høringsnotatet.

EL og IT Forbundet mener det er viktig å fortsette arbeidet med likestilling og ønsker å beholde egen likestillingslov. I en felles lov frykter vi at likestillingsarbeidet ikke får samme mulighet til å utvikle seg positivt videre, og nærmest avslutter Norges arbeid med likestilling.

I en felles lov vil mange av endringene svekke det samlede lovverket, og en felles lov vil innebære avvikling av Likestillingsloven, som har vært og fremdeles er, det viktigste lovmessige verktøyet for likestilling mellom kvinner og menn i Norge. Vi ønsker at loven fortsatt skal inneholde «familieliv og andre rent personlige forhold», selv om loven i liten grad håndheves på dette området.

Det er fortsatt lang vei igjen for å oppnå full likestilling, og mye av dette arbeidet må skje gjennom bevisste handlinger i bedriftene. Derfor bør aktivitetsforskriften tydeliggjøres og forbedres slik at dette blir verktøy i bedriftene. Da vil også redegjørelsesforskriften få sin betydning og bli behandlet i formelle fora i bedriftene. Arbeidsgivere og arbeidstakere må, i større grad enn i dag, sammen diskutere likestillingstiltak i egen bedrift.

Det er svært defensivt å fjerne redegjørelsesforskriften og gjøre aktivitetsforskriften gjeldende bare for bedrifter med mer enn 50 ansatte. Det kan ikke aksepteres at aktivitetsplikten gjøres til en bestemmelse uten betydning. Veldig mange bedrifter i Norge har færre en 50 ansatte. Det vil også være slik at bedrifter som vokser over 50 ansatte ikke har med seg kultur for denne rapporteringen, og dessverre i enda større grad, ikke har vurdert likestillingsfremmede tiltak i bedriften.

Andre diskrimineringslover må styrkes og det skjer ikke ved en felles lov, som slik vi ser det, vil svekke likestillingsloven. Det er viktig å få frem at kvinner og menn diskrimineres forskjellig, og trenger ikke å slå sammen til en lov for å jobbe mot diskriminering på flere plan. Vi ser høringsnotatet og forslaget om en felles lov «som rettighetstap for kvinner.»

Det er også svært uheldig at høringsnotatet om felles likestillings- og diskriminerings lov kommer ut på høring uten at en vet hva som legges i håndhevingsdirektivet. At dette direktivet først legges frem i mars 2016 tåkelegger mulighetene for en viktig diskusjon om bestemmelsene rundt aktivitetsplikten som blir veldig generell, og redegjørelsesplikten som blir borte.