NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene

- innholdet kan være utdatert

Om utvalgets sammensetning


Vi mener at utvalgets sammensetning, det såkalte ekspertutvalg ikke er optimalt sammensatt, vi mener arbeidslivets parter burde vært representert i utvalget.

Om utvalgets mandat


Utvalgets vurderinger og anbefalinger i henhold til uendrede budsjettrammer vil EL og IT Forbundet hevde følgende. En økt budsjettramme med tilførsel av friske penger, ville gjort en stor forskjell for å bedre velferden for barnefamilier og redusert barnefattigdommen. Vi oppfatter at anbefalingene som er knyttet til økonomi i stor grad handler om bortfall av rettigheter og omdisponering av eksisterende midler. Enkelt formulert, å ta midler og rettigheter i fra noen barnefamilier for å styrke økonomien til de som har det aller vanskeligst. Vi mener at de skal hjelpes, men det er usolidarisk at alle barnefamilier med barn under 18 skal bære deler av kostnadene for å styrke lavinntektsfamiliers økonomi og redusere barnefattigdom gjennom blant annet reduksjon eller bortfall av barnetrygd. Å sikre grunnleggende velferd til alle, må være et felles ansvar og må spres på hele befolkningen gjennom nødvendig skatteøkning. En innføring av gratis barnehage og dens finansiering må innrettes på samme måte.

Alle forslag og anbefalinger i høringen som går i retning av å fjerne rettighetsbaserte ytelser til behovsprøvd eller målrettet system er vi imot. Rettighetstenkningen har som en grunn, at folk skal stå rett i ryggen, slippe å stå med lua i hånda.

I våre kommentarer til kapittel 15, utvalgets vurderinger og anbefalinger har vi ikke hensyntatt utvalgets mandat, det at anbefalinger skal utredes innenfor uendrede budsjettrammer. Vi mener det vil være en umulig oppgave, å bedre velferden for barnefamilier og samtidig redusere barnefattigdommen innenfor eksisterende budsjettramme.

15.2.1 Likestilte foreldreskap: sosial utjevning, individuelle rettigheter og likedeling


EL og IT Forbundet tilslutter seg anbefalingen om retten til at foreldrepengeordning utvides, men kan ikke tilslutte seg anbefalingen om individuelle rettigheter i forbindelse med permisjon ved fødsel. Videre mener vi at barnetrygden utbetales til mor med mindre foreldrene har delt foreldreansvar.

15.2.2 Universelle ordninger i en ny tid: fra kontantytelser til tjenester


Det vises til 15.3.4 Barnehage.

15.3.1 Barnetrygden


El og IT Forbundet støtter å videreføre barnetrygden som en universell ytelse til alle barnefamilier, samt videreføre den eksisterende ordningen med utvidet barnetrygd for enslige forsørgere.  Det er utvilsomt at andelen barn som vokser opp i lavinntektsfamilier øker, disse må sikres bedre levekår. EL og IT Forbundet mener det må utredes andre alternative innretninger som sikrer familier med svak økonomi og reduksjon av barnefattigdom.

Kommentar til utvalgets flertall, om å innføre målrettet/behovsprøving av barnetrygd. Vi mener det vil svekke svært mange barnefamiliers økonomi enda mer. Det å skjære ned barnetrygden enda mer i realverdi for forsørgere med middels eller høyere inntekt, for å skaffe midler til mer barnetrygd for forsørgere med lavere inntekt er ikke veien å gå. Man flytter problemet fra de som har det aller vanskelig til andre forsørgere som også fortjener bedre vilkår. Barnefamilier som greier å skaffe mer inntekt, vil bli «straffet» for dette, ved redusert eller bortfall av barnetrygd. Faren for stigmatisering av barnefamilier som vil motta mer i barnetrygd på bekostning av andre som også har behov, men faller utenfor er overhengende tilstede.

15.3.2 Foreldrepenger og engangsstønad ved fødsel og adopsjon


Rettighetene i forbindelse med svangerskap og fødsel har et klart kjønnsperspektiv. Skal fedre/medforeldre ha en reell mulighet til å ta større del av omsorgsansvaret, må retten til foreldrepenger være knyttet til egen inntekt. EL og IT Forbundet mener at fedre/medforeldre fullt ut må gis selvstendig opptjeningsrettigheter i forbindelse med foreldrepermisjon og fødsels-/foreldrepenger. Det er en målsetting at man på sikt skal øke lengden på fødselspermisjon og å kunne motta 100 prosent lønn. Kvinners lovmessige del av fødsels- og foreldrepermisjon etter fødsel skal ikke være kortere enn menns. Det må også drives et holdningsskapende arbeid for å få fedre/medforeldre til å ta ut større del av omsorgspermisjonen. EL og IT Forbundet støtter anbefalingen om at foreldre uten opptjening får en minsteytelse på to ganger folketrygdens grunnbeløp.

15.3.3 Kontantstøtte


EL og IT Forbundet støtter anbefaling å avvikle ordningen med kontantstøtte til småbarnsforeldre, da vi mener den svekker arbeidslinjen og hindrer integrering. Kontantstøtten svekker særlig kvinners yrkesaktivitet og hindrer bruk av barnehage blant barn fra grupper som ville hatt særlig nytte av å gå i barnehage.

15.3.4 Barnehage


– Innføring av kvartalsvise barnehageopptak

El og IT Forbundet støtter forslag om innføring av kvartalsvise opptak i barnehage.

-Innføring av gratis barnehage

Det må være en politisk målsetting at barnehager på sikt blir gratis. EL og IT Forbundet støtter derfor anbefalingen om innføring av gratis barnehage for alle barn. Vi stiller oss positiv til at kontantstøtten veksles inn som del finansiering. Vi er imot at «gapet» foreslås tettet igjen av blant annet reduksjon i barnetrygd. Vi merker oss videre at utvalgets mindretall, i prinsipp ikke er imot å gjøre barnehage gratis for alle, men at en slik endring bør finansieres av fellesskapet generelt og ikke gjennom reduksjoner i utgifter til barnetrygd, noe vi støtter.

15.3.5 Skolefritidsordning SFO


EL og IT Forbundet støtter anbefalingen om at SFO på sikt bør være sterkt subsidiert eller gratis og at det bør gjennomføres en grundig utredning før det gjøres endringer. Vi tillater oss og komme med noen innspill allerede nå, selv om dette arbeidet ikke er vedtatt igangsatt.

SFO skal være en trygg oppholdsplass for barn før og etter skoletid. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn, legge til ette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov. Åpningstiden på SFO må være tilrettelagt for når en jobber, for å ha en forutsigbarhet i hverdagen. I flere kommuner holder SFO stengt i alle skolens ferier, som høstferie, vinterferie, påskeferie og hele sommerferien. Enkelte kommuner har delvis stengt i ferier. Med det tilbudet som er i enkelte kommuner med stengt i alle skolens ferier er det ikke engang nok om far, mor og eventuelt foresatte har 5 uker ferie hver for seg. En greier ikke å dekke opp alle ukene med ferie i et skoleår. Ikke alle har et så stort nettverk rundt seg at de har mulighet til å dekke behovet for barnepass. Det kan føre til at det blir valgt andre private løsninger, eller at en av foreldrene må redusere sin stilling for å få hverdagen til å gå ihop. Det er ikke en løsning vi ønsker. EL og IT Forbundet ønsker et helårstilbud i SFO, som vil skape mer forutsigbarhet i hverdagen og en trygghet for foreldre og barn hele året.

Heltid en rettighet – deltid en mulighet. Retten til heltid og en lønn til å kunne forsørge seg selv, og sine barn er viktig for å ha en trygghet og et forutsigbart liv. Da må forholdene legges til rette med godt barnehagetilbud og en god SFO ordning. Helårs skolefritidsordninger og helårs barnehager må være lovpålagt og åpningstider må være tilpasset arbeidslivet.

EL og IT Forbundet er opptatt av at kvaliteten i barnehagene og skolefritidsordningen (aktivitetsskolen) må forbedres og sikres. Det må lovfestes krav til kompetent personale, krav til voksentetthet, fysiske og psykososiale forhold. Barnehagen og SFO og aktivitetsskolene skal fremme trivsel og læring, og ikke minst ha krav om at barn med spesielle behov får den støtten og tilbudet de har krav på.

I utgangspunktet ønsker vi at barnehage, SFO og aktivitetsskolene skal være et gratis tilbud til alle barn på sikt. For å begynne å arbeide mot denne målsettingen, ønsker vi at det skal settes i gang strakstiltak for å gjøre SFO og aktivitetsskolene gratis. I dag er høyere utdanning gratis, men der hvor grunnlaget for barns og unges framtid legges, er det ikke det.

15.3.6 Stønader til enslig mor og far


EL og IT Forbundet støtter ikke anbefalingen om at hele kapittel 15 i folketrygden om stønader til enslig mor og far avvikles.

15.3.7 Bidragsforskott


EL og IT Forbundet støtter anbefalingen om at satsene og inntektsgrensene i forskottsordningene økes, og justeres i takt med utviklingen i folketrygdens grunnbeløp.

15.3.8 Stønader til studenter med barn


EL og IT Forbundet mener dagens ordning videreføres og støtter ikke anbefalingen om at Statens Lånekasseordning med foreldrestipend og forsørgerstipend avvikles.

15.3.9 Barnetillegg i trygdeytelser


EL og IT Forbundet støtter anbefalingen om at barnetillegg til trygdeytelser videreføres. En eventuell standardisering av tillegget, må ikke føre til en senkning av nivået på barnetillegg til uføretrygdede, på bekostning av en økning i barnetillegget for mottakere på arbeidsavklaringspenger slik det antydes. Argumentet om at det bør være likebehandling av familier som mottar det samme i inntekt og trygd er reelt, men det er allikevel en forskjell på familienes mulighet til å kunne øke sin inntekt, mottakere av uføretrygd er ofte permanent. Videre ønsker utvalgets mindretall å kompensere bortfallet av barnetillegg med målrettet barnetrygd noe vi støtter.

15.3.10 Bostøtte


EL og IT Forbundet støtter anbefalingen om endringene i systemet for prisjustering av bostøtten, slik at realverdien av ordningen beholdes gjennom indeksregulering.  Videre støttes anbefalingen om at bostøtte må utredes og utformes, med sikte på å gjøre ordningen relevant for barnefamilier med lav inntekt, støttes.  I tillegg mener vi at ved en eventuell gjennomgang av ordningen må en utredning også ta høyde for andre lavinntektsgruppers mulighet til å kvalifiseres til bostøtte.

15.3.11 Skattefordeler


El og IT Forbundet støtter ikke anbefalingen om en avvikling av foreldrefradraget og særfradrag for enslige forsørgere. Heller ikke anbefalingen om avvikling av skatteklasse 2 støttes.