Ungdom

Ungdom skal ha en stemme i forbundet og i den politiske dagsorden.
Elever forbereder seg til livesending
Foto: Fotograf Tom Knudsen (CC BY-SA 4.0)

EL og IT Forbundet har mange unge medlemmer. Ungdom skal ha en stemme i forbundet og i den politiske dagsorden. Ungdom kjenner utdanningssystemet godt og skal være blant dem som bidrar til forbundets politikk på området.

At ungdom ikke er i utdanning eller arbeid er et stort problem for dem det gjelder, og for samfunnet. At ungdom mangler tilbud om utdanning eller arbeid i en viktig fase av livet, fører til problemer med å legge grunnlaget for et godt og selvstendig liv.

Ungdomsgarantier som gir rett til arbeid eller utdanning er svært nyttige tiltak, og en styrking av disse bidrar til å skape trygghet og at flere får ta del i arbeidslivet.

Forbundets bransjer er attraktive for ungdom, og tilgjengelige lærlinge- og studieplasser er viktig for å få gitt ungdom kompetanse som gjør at de kommer seg ut i arbeid. EL og IT Forbundet vil arbeide for å øke statusen til yrkesfagene som hører inn under forbundets virkeområde, samtidig som at bransjene gjennom strenge lover og forskrifter må satse på faglært arbeidskraft framfor billigere ufaglært arbeidskraft.

Mange av utfordringene våre medlemmer møter er både tverrfaglige og internasjonale. Kontakt blant ungdom i de nordiske forbundene og arbeid i våre internasjonale føderasjoner får derfor en økende viktighet.

Hovedmål:

 • Et aktivt ungdomsarbeid i alle ledd i organisasjonen, med aktive unge tillitsvalgte.
 • Arbeide for at ungdomsgarantiene styrkes.
 • Arbeide for at det legges til rette for flere lærlingeplasser ved å styrke lover og forskrifter slik at fagarbeidere fortsatt vil være attraktive for bedriftene.
 • Arbeide for at ordningen med Y-veien utvides med flere fagområder, og fortsatt skal være et tilbud ved universiteter og høyskoler.
 • Arbeide for at offentlig utdanning fremdeles skal være gratis og at elever og studenter ikke skal behøve å betale for materiell til undervisningen.
 • Arbeide for at studentene gis mulighet til å være heltidsstudenter.
 • Arbeide for at det bygges flere studentboliger.
 • Arbeide for at lærlinger skal være omfattet av alle studentrabatter
 • Arbeide for at flere kvinner velger yrker innen EL og IT Forbundets områder.
 • Arbeide aktivt sammen med de politiske ungdomspartiene og andre organisasjoner
 • Det må stilles krav i alle anbudskontrakter om at både offentlige og private tilbydere må være aktiv lærebedrift med lærlinger på de aktuelle prosjektene, der det er mulig.
 • Arbeide for å videreutvikle LOs elev- og studentmedlemskap.
 • Bidra til å styrke og videreutvikle ungdomsarbeidet i LO, gjennom aktivt å rekruttere deltakere til sommerpatruljen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.