Ungdom

Ungdom skal ha en stemme i forbundet og i den politiske dagsorden.

Foto: Fotograf Tom Knudsen (CC BY-SA 4.0)
Foto: Fotograf Tom Knudsen (CC BY-SA 4.0)

EL og IT Forbundet har mange unge medlemmer. Ungdom skal ha en stemme i forbundet og i den politiske dagsorden. Ungdom kjenner utdanningssystemet godt og skal være blant dem som bidrar til forbundets politikk på området.

At ungdom ikke er i utdanning eller arbeid er et stort problem for dem det gjelder, og for samfunnet. At ungdom mangler tilbud om utdanning eller arbeid i en viktig fase av livet, fører til problemer med å legge grunnlaget for et godt og selvstendig liv.

Ungdomsgarantier som gir rett til arbeid eller utdanning er svært nyttige tiltak, og en styrking av disse bidrar til å skape trygghet og at flere får ta del i arbeidslivet.

Forbundets bransjer er attraktive for ungdom, og tilgjengelige lærlinge- og studieplasser er viktig for å få gitt ungdom kompetanse som gjør at de kommer seg ut i arbeid. EL og IT Forbundet vil arbeide for å øke statusen til yrkesfagene som hører inn under forbundets virkeområde, samtidig som at bransjene gjennom strenge lover og forskrifter må satse på faglært arbeidskraft framfor billigere ufaglært arbeidskraft.

Mange av utfordringene våre medlemmer møter er både tverrfaglige og internasjonale. Kontakt blant ungdom i de nordiske forbundene og arbeid i våre internasjonale føderasjoner får derfor en økende viktighet.

Hovedmål: