Utdanning

I en tid med stadige endringer i arbeidsoppgaver og kompetansekrav, er det avgjørende for å ha en høy sysselsetting at kompetansen til arbeidstakerne opprettholdes og videreutvikles.

I en tid med stadige endringer i arbeidsoppgaver og kompetansekrav, er det avgjørende for å ha en høy sysselsetting at kompetansen til arbeidstakerne videreutvikles.

Alle må ha lik mulighet og tilgang til utdannelse, og utdanningsmulighetene er viktig for verdiskapningen, samfunnet, bedrifter og for det enkelte mennesket. Dimensjonering av skoletilbud, og tilgang på nok lærlingeplasser er avgjørende for å kunne fullføre en fag- og yrkesopplæring. For å unngå at elever må fullføre VG3 i skole, må bransjene ta et større ansvar for å tilby lærlingeplasser. VG3 i skole som alternativ til læreplass må være et unntak og ikke en hovedvei inn i yrket. Det er også viktig at elever som må gjennomføre alternativ VG3 i skole, får et opplæringsløp av høy kvalitet som blir verdsatt i arbeidslivet.

I det framtidige arbeidsmarkedet vil utdanning bli avgjørende for den enkeltes jobbsikkerhet, både for å møte omstillinger, ny teknologi og nye energiformer i bransjene. Et høyt utdannings- og kompetansenivå er avgjørende for å beholde og utvikle faglig makt og arbeidermakt.

Kunnskap påvirker også bedriftsdemokratiet og utviklingen av demokratiet generelt. Skole- og utdanningspolitikken må være likeverdig, uavhengig av økonomi og geografi, og må ha som mål å utnytte den enkeltes mulighet for å tilegne seg kunnskap. Det må utvikles og etableres tilbud innen høyere yrkesfaglig utdanning i fagskolene over hele landet.

En god og kunnskapsrik rådgivningstjeneste er avgjørende for at ungdommen skal få veiledning til å gjøre gode karrierevalg. Informasjon om ulike yrker må tidlig inn som tema i skole og faget utdanningsvalg må styrkes på ungdomsskolen. Praktiske og estetiske fag må gjeninnføres i grunnskolen. Partene i arbeidslivet må ta en mer aktiv rolle i yrkesveiledningen.

Fag og yrkesopplæring skal føre til selvstendige og kvalifiserte fagarbeidere som opplever stolthet, identitet og status i sine yrkesvalg. Det er viktig med likeverdig tilgang til høyere utdanning enten man kommer veien gjennom studiespesialisering eller yrkesfag.

Styring og finansiering av utdanningssektoren skal være et offentlig ansvar. Private yrkesfagskoler vil på sikt undergrave eksistensgrunnlaget for offentlige videregående skoler ved at de tapper kommuner og fylkeskommuner for økonomi, samtidig som de kan ta betalt fra elevene.

Fritt skolevalg og privatisering vil føre til klasseforskjeller i utdanningssystemet og samfunnet ellers. Forbundet vil derfor jobbe aktivt mot denne utviklingen.

YSK modeller, modulisering og andre modeller hvor opplæringstiden forkortes aksepteres ikke innen våre fag. Vi vil arbeide for at slike modeller ikke går på bekostning av kvalitet og innhold, og at opplæringstiden blir minimum 5 år for 4-års fag, og 6 år for 4½ års fag.

For å åpne for mulighetene til å ta både arbeid og utdanning i andre land, har EU utviklet flere mobilitetsverktøy for dokumentasjon og anerkjennelse av både utdanninger og faglige kvalifikasjoner.

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk må utformes slik at det ikke diskriminerer noen arbeidstakere, samtidig som det ikke må gå på bekostning av kvalifikasjonskravene for våre fag.

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet innfører under gitte forutsetninger tilgang til å utøve deler av et yrke. Dette er en utvikling som på sikt undergraver status og kvalitet på håndverksfagene og på fagutdanningen.

Skolene må ha et fullt forsvarlig fysisk og psykisk opplærings- og arbeidsmiljø for elevene. Mobbing, diskriminering og seksuell trakassering skal ikke forekomme. Retningslinjer for å forebygge og håndtere slike saker må på plass og det må oppnevnes personer med hovedansvar for dette område i alle fylkeskommuner.

Læring i arbeidslivet skjer gjennom den daglige jobben, kurs, opplæring, og gjennom etter- og videreutdanning. Alle må ha rett og mulighet til å gjennomføre en utdanning med et innhold som gir kompetanse til å utføre de arbeidsoppgaver en blir stilt overfor i arbeidslivet, og som gir grunnlag for etter- og videreutdanning gjennom hele yrkeslivet.

Hovedmål: