Utvalg vil svekke fag- og yrkesopplæringen

Publisert: 16.12.19

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet er sterkt uenig i flere av vurderingene fra Opplæringslovutvalgets forslag om nytt regelverk for grunnskolen og videregående skole.

Det er særlig tre hovedsaker som peker seg ut:

  1. Svekket forankring av trepartssamarbeidet
  2. Redusert rolle for Yrkesopplæringsnemndene
  3. Opplæringskontorenes rolle

– Forslaget vil svekke fag- og yrkesopplæringen

Pressemelding fra LO

Opplæringslovutvalget leverte sin rapport (NOU 2019: 23) fredag 13. desember. Rapporten foreslår en rekke lovendringer som LO mener vil resultere i en alvorlig svekkelse av fag- og yrkesopplæringen.

– Vi mener videre at enkelte av forslagene vitner om en manglende forståelse for hvordan fagopplæringen tradisjonelt forvaltes gjennom trepartssamarbeidet, sier LO-sekretær Trude Tinnlund, og viser til at forvaltningen og utviklingen av fagopplæringen bygger på ILO-konvensjon 142, og skal sikre relevante lærefag for arbeidslivet.

Utvalget foreslår blant annet at Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) og de faglige rådene ikke reguleres i den nye loven. Når det heller ikke foreslås noen alternativ lovhjemmel, etterlates en stor usikkerhet om hvordan disse organene skal forankres, organiseres og forvalte sine oppgaver videre. Resultatet av dette kan bli en statsstyrt modell av fag- og yrkesopplæringen. Vi forlater i så fall vårt eget konkurransefortrinn etter den norske modellen.

Videre vil utvalget fjerne lovgrunnlaget for opplæringskontorene, uten å fremme et alternativt forslag til hvordan deres virksomhet skal forankres videre. Dessuten svekkes yrkesopplæringsnemndenes innflytelse gjennom at deres råd kun skal tillegges "stor" og ikke "avgjørende" vekt.

Utvalget vil også benytte "lærling" og "kontrakt om opplæring" som fellesbenevnelser for alle som får fagopplæring i bedrift. Det vil si at det ikke lenger skal skilles på lærling og lærekandidat, eller andre som har praksis i virksomheter uten å være ordinære lærlinger. LO mener det er hensiktsmessig å beholde de ulike begrepene, for å klargjøre for den enkelte hvilken ordning hun eller han deltar på. Lærlingenes rettigheter foreslås også svekket ved at de ikke lenger skal få tilgang til PP-tjenester.

– Nå vil vi lese rapporten grundig, og analysere nærmere hvilke konsekvenser disse historieløse og kunnskapsløse forslagene vil få for norsk fagopplæring, sier Trude Tinnlund.

– Dette er resultatet av nok et ekspertutvalg uten partenes deltakelse som legger fram forslag til endringer innen fag- og yrkesopplæringen vi som parter ikke kjenner oss igjen i, og hvor vi har helt andre forslag til hvordan vi kan forbedre fag- og yrkesopplæringen og organiseringen av denne.

– Det er synd at vi må bruke tid på dette i en tid hvor arbeidslivet skriker etter faglært arbeidskraft, og hvor vi skal få på plass de nye læreplanene i fagene under svært krevende prosesser. De nye læreplanene må være i tråd med arbeidslivets behov, og det er det partene som sørger for!

LO-sekretær Trude Tinnlund​

NOU 2019: 23 Ny opplæringslov

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.