Klima og miljø

Klimautfordringene er vår tids største utfordring, både globalt og nasjonalt. Den eneste måten å løse den på er raskt å redusere forbruket av fossilt brensel kraftig, og på sikt fase bruken helt ut

Klimakrisen er vår tids største utfordring, både globalt og nasjonalt. Den eneste måten å løse den på er raskt å redusere forbruket av fossilt brensel kraftig, og på sikt fase bruken helt ut. Det innebærer en sterk økning i bruken av fornybar energi og energieffektiv teknologi. I tillegg må vi finne gode metoder for å sikre fangst og lagring av CO2.

EL og IT Forbundet representerer bransjer og organiserer ansatte som har kompetanse til å løse klimakrisen. Vi jobber for en politikk som gjennom reguleringer og støtteordninger bidrar til at løsningene blir utviklet og tatt i bruk. Dette kan ikke overlates til markedet alene. Videre må EL og IT forbundet arbeide for å endre produksjon og leveringslinjene slik at varer ikke blir sendt jorda rundt før det er ett ferdig produkt. Produksjonen må legges så nær forbrukerne som mulig.

En mobilisering av fagbevegelsen er helt nødvendig i klimapolitikken, og for å sikre en omstilling bygget på solidaritet, rettferdighet og trygghet. EL og IT Forbundet skal øke innsatsen og kompetansen for å skape større vilje til å gjennomføre klimatiltak. Forbundet understreker behovet for trepartssamarbeid og sosial dialog for å legge til rette for at framtidas arbeidsplasser er gode, bærekraftige og klimavennlige.

EL og IT Forbundet støtter Paris-avtalens målsetninger. Norge, og øvrige industriland, har et særskilt ansvar for å løse klimakrisen. Og for å få til dette kan man ikke la det private markedet styre denne overgangen. Ved å fokusere på å sterkt redusere egne utslipp, i stedet for å kjøpe klimakvoter, så kan disse landene gå foran i tillegg til å bidra til klimatilpasning, økonomisk vekst og utslippskutt i fattige land. Elektrifisering og grønn industrialisering er avgjørende for å lykkes med en rettferdig omstilling i Norge, med fortsatt gode og trygge jobber.

Norge har rikelig tilgang på fornybar og utslippsfri kraft. De største utslippskildene i Norge er olje- og gassutvinning, veitrafikk og annen transport. Elektrifisering innen disse sektorene er nødvendig, og teknologiutvikling er avgjørende for overgang fra fossile til fornybare energikilder i industrien, som også er en stor utslippskilde.

Offentlige midler må brukes på forskning, utvikling, og pilotprosjekt som støtter opp under klimamålene. Staten må også bruke det offentlige eierskapet aktivt til å gå foran i omstilling av næringslivet, enten ved oppkjøp eller etablering av nye strategisk viktige virksomheter.

Olje- og gassindustrien og leverandørindustrien har bidratt til arbeid og velferd i Norge. Mens vi fortsatt nyter godt av dette, skjer en forrykende utvikling innen bruk og produksjon av energi i bortimot samtlige land i verden. Bruken av olje i det omfanget vi ser i dag tar før eller siden slutt, enten fordi det blir knapphet på ressurser eller fordi etterspørselen er borte som følge av ny teknologi eller CO2-prising. EL og IT Forbundet frykter at Norge vil miste sitt teknologiske konkurransefortrinn om ikke store deler av oljeinvesteringene gradvis vris over på forskning og utvikling, ny industribygging, nye arbeidsplasser og verdiskapning. Kompetansen til ansatte i norsk olje- og gassindustri og leverandørindustrien gir oss et godt utgangspunkt for å lykkes. Verden har som mål å bruke mer fornybar energi, og Norge kan bidra med teknologi. Dette kan for eksempel være innen havvind, vannkraft eller annen leverandørindustri knyttet til fornybar energiproduksjon.

Det vil være høy aktivitet på norsk sokkel i mange år. Denne skal foregå etter de høyeste standarder, både klima, miljø, helse og sikkerhet. Olje og gass på norsk sokkel er verdifulle ressurser som tilhører fellesskapet. Derfor skal aktiviteten komme fastlandsindustrien til gode.

Hovedmål:

 • Overoppfylle forpliktelsene til kutt i utslipp av klimagasser i Norge.
 • Jobbe imot konsekvensutredning og olje- og gassvirksomhet i sårbare havområder, som for eksempel utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, samt iskanten.
 • Stille krav til elektrifisering på norsk sokkel i tråd med Stortingets vedtak. Dette gjelder nye felt og eksisterende felt hvor det gjøres større ombygginger. Ved utbygginger i områder nært knyttet opp mot andre felt, må muligheten for samelektrifisering med eksisterende felt utredes. Elektrifisering av sokkelen skal i størst mulig grad skje ved bruk av havvind.
 • Statens pensjonsfond utland skal investere i innovasjons- og utviklingsarbeid for miljøvennlig, fornybar energi nasjonalt og internasjonalt.
 • Pensjonsfondets investeringer trekkes ut av selskap som utvinner kull eller er involvert i olje- eller gassutvinning basert på tjæresand og oljeskifer. Stille strengere krav til oljeselskapene slik at mer av verdiskapingen blir igjen lokalt.
 • Arbeide for fangst- og lagring av CO2.
 • Arbeide for at det bygges mer dobbeltspor og høyhastighetsbaner mellom de store byene i Norge, og for at Nord-Norge-banen forlenges.
 • Alle jernbanestrekninger i Norge elektrifiseres.
 • Støtten til investeringer i ladeinfrastruktur økes, blant annet gjennom Enova.
 • Få på plass en lovendring som åpner for at regjeringen kan sette krav til energiinfrastruktur i havner.
 • Klimafremmende IKT-løsninger skal bli en naturlig del av planlegging og prosjekteringsarbeid. Dette kan være innenfor infrastrukturnæringer som energi og transport, men også innen styringssystemer for energibruk og logistikk.
 • Det tas i bruk klimafremmende teknologi innen bolig, nærings- og industrimarkedet.
 • Bidra til å øke kunnskapen om klimautfordringene blant våre medlemmer
 • Økt CO2-avgift
 • Styrke fylkeskommunene og kommunene sitt arbeid for redusert klimagassutslipp.
 • Det skal i første del av landsmøteperioden gjøres et arbeid knyttet til kartlegging av EL og IT Forbundets klimautslipp i forbindelse med strøartikler, reise – og møtevirksomhet. Videre skal man legge en plan med konkrete forslag på hvordan kutt skal gjøres.
 • Jobbe for å begrense plast i strøartikler og andre varer som forbundet kjøper/deler ut.
 • Arbeide for at all skipstrafikk som fortøyer i norske havner skal tilkoples landstrøm.
 • Det må settes begrensninger for handel over nettet med kostnadsfri levering og retur.

Relevante høringer og uttalelser

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.