Installasjonsbransjen

Forbundet skal være en aktiv medspiller i utviklingen av installasjonsbransjen og arbeide mot svekkelser eller oppdeling av fagene.

Forbundet skal være en aktiv medspiller i utviklingen av installasjonsbransjen og arbeide mot svekkelser og oppdeling av fagene. Forbundet vil være en pådriver for å ta i bruk ny teknologi og nye energiformer og samtidig jobbe for at medlemmene skal ha god faglig kompetanse på disse områdene.

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK) er en grunnpilar for elektrofagene, kunnskap om forskriften må styrkes gjennom implementering i forbundets kurs- og konferansevirksomhet.

EL og IT Forbundet jobber for at elektrofaget er et godt yrke å bli værende i hele yrkeskarrieren. Behovet for faglært arbeidskraft er større enn tilgangen. Samtidig bidrar en kombinasjon av blant annet høye produktivitetskrav, dårlig personalpolitikk og slitasjeutfordringer til å øke motivasjonen til å finne andre bransjer å jobbe i. Disse utfordringene må tas tak i, dersom vi skal nå målsettingene våre.

Tidspress i byggebransjen, både på store og små oppdrag, er sterkt urovekkende – og skyldes stadig kortere byggetider. Våre medlemmer møter arbeidsplasser hvor byggetidene er korte og det er høyt press for å møte disse korte tidsfristene. Dette har begynt å ødelegge for godt tradisjonelt byggfag. EL og IT Forbundet må sette byggetider, påvirkningen det har på bemanningsbehov og tilstanden i bransjene på dagsorden. Forbundet vil også søke samarbeid med andre for å bidra til at byggeprosjekter gis tilstrekkelige tidsrammer. Staten og kommunene har et særansvar for at reguleringsplaner tar høyde for disse problemene, og for at det samtidig settes oppstarts- og overleveringsdatoer på prosjektene slik at byggebransjen kan møte dem med egne realistiske prosjekteringsplaner.

EL og IT Forbundet må jobbe for at samfunnet aksepterer at det ikke er fysisk mulig å bygge alt samtidig. I dagens arbeidssituasjon, hvor det er for dårlig rekruttering til byggebransjen, har det blitt enda vanskeligere å få tid til gjennomføring av de allerede urealistiske korte byggeplanene. Ved å sørge for at man får bedre byggetider vil det bidra til en mer forutsigbar byggeprosess som ivaretar helse miljø og sikkerhet, færre bemanningstopper, bedre flyt, bedre trivsel, høyere kvalitet og en mer solid økonomisk gevinst for alle parter.

Hovedmål: