Installasjonsbransjen

Forbundet skal være en aktiv medspiller i utviklingen av installasjonsbransjen og arbeide mot svekkelser eller oppdeling av fagene.

Forbundet skal være en aktiv medspiller i utviklingen av installasjonsbransjen og arbeide mot svekkelser og oppdeling av fagene. Forbundet vil være en pådriver for å ta i bruk ny teknologi og nye energiformer og samtidig jobbe for at medlemmene skal ha god faglig kompetanse på disse områdene.

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK) er en grunnpilar for elektrofagene, kunnskap om forskriften må styrkes gjennom implementering i forbundets kurs- og konferansevirksomhet.

EL og IT Forbundet jobber for at elektrofaget er et godt yrke å bli værende i hele yrkeskarrieren. Behovet for faglært arbeidskraft er større enn tilgangen. Samtidig bidrar en kombinasjon av blant annet høye produktivitetskrav, dårlig personalpolitikk og slitasjeutfordringer til å øke motivasjonen til å finne andre bransjer å jobbe i. Disse utfordringene må tas tak i, dersom vi skal nå målsettingene våre.

Tidspress i byggebransjen, både på store og små oppdrag, er sterkt urovekkende – og skyldes stadig kortere byggetider. Våre medlemmer møter arbeidsplasser hvor byggetidene er korte og det er høyt press for å møte disse korte tidsfristene. Dette har begynt å ødelegge for godt tradisjonelt byggfag. EL og IT Forbundet må sette byggetider, påvirkningen det har på bemanningsbehov og tilstanden i bransjene på dagsorden. Forbundet vil også søke samarbeid med andre for å bidra til at byggeprosjekter gis tilstrekkelige tidsrammer. Staten og kommunene har et særansvar for at reguleringsplaner tar høyde for disse problemene, og for at det samtidig settes oppstarts- og overleveringsdatoer på prosjektene slik at byggebransjen kan møte dem med egne realistiske prosjekteringsplaner.

EL og IT Forbundet må jobbe for at samfunnet aksepterer at det ikke er fysisk mulig å bygge alt samtidig. I dagens arbeidssituasjon, hvor det er for dårlig rekruttering til byggebransjen, har det blitt enda vanskeligere å få tid til gjennomføring av de allerede urealistiske korte byggeplanene. Ved å sørge for at man får bedre byggetider vil det bidra til en mer forutsigbar byggeprosess som ivaretar helse miljø og sikkerhet, færre bemanningstopper, bedre flyt, bedre trivsel, høyere kvalitet og en mer solid økonomisk gevinst for alle parter.

Hovedmål:

 • Innleie skal kun skje fra virksomheter med landsomfattende tariffavtale, godkjente opplæringsbedrifter og bedrifter som omfattes av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr.
 • Fagarbeidere skal ha høy og oppdatert kompetanse.
 • At kompetanse om energieffektivisering og nye energiformer blir en del av våre fag.
 • At installering og montasje av nye elektriske energibærere skal gjøres av registrerte installasjonsbedrifter.
 • At elektrofagarbeideren skal være fast ansatt i samme bedrift som den faglig ansvarlige.
 • At den faglige forskriften sikrer et høyt kvalifikasjonsnivå for alle elektrofagfolk og at den inkluderer alt arbeid også innen heisfaget.
 • Å bevare et offentlig stedlig tilsyn og styrke kontrollen av elektriske anlegg.
 • Å drøfte bredt i organisasjonen den utviklingen som til enhver tid skjer i bransjen.
 • Gode arbeidsvilkår for våre medlemmer.
 • Å opprettholde/øke elektrofagets status.
 • At fagets innhold ikke skal svekkes eller splittes opp.
 • Å forsterke kontakten mellom fagforeningene og fagopplæringskontorene og våre folk i prøvenemndene.
 • At fagarbeidere fra EU som søker DSB-godkjenning, skal gjennomføre obligatorisk egnethetstest før godkjenning gis.
 • At ny teknologi som f.eks. «smarthus», blir standard i alle nye boliger, og at dette leveres av elektrofagfolk i våre bransjer.

Relevante høringer og uttalelser

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.