Teleentreprenørbransjen

EL og IT Forbundet skal arbeide for å utvikle teleentreprenørbransjen i samsvar med den teknologiske utvikling som skjer innen tele- og datatrafikk i Norge.

EL og IT Forbundet skal arbeide for å utvikle teleentreprenørbransjen i samsvar med den teknologiske utviklingen som skjer innen tele- og datatrafikk i Norge. I dette ligger krav om at samfunnssikkerhet og drift av all infrastruktur er ivaretatt. Infrastrukturen er en vesentlig premiss for leveranser for f.eks. betalingstjenester, helsevesen, overføring av store mengder datatrafikk til inn- og utland, informasjonsnettverk, private og offentlige nettverk. Bransjen bygger og drifter master og antennepunkter for mobilkommunikasjon og trådløse nettverk. Infrastrukturen for telekommunikasjon er samfunnskritisk, og kompetansen til å bygge og drifte nettet må ligge til norske selskap.

Situasjonen i teleentreprenørbransjen er urovekkende. Omfattende sosial dumping innen både lønns- og arbeidsvilkår har blitt avdekket, spesielt hos underentreprenører som benyttes av de større selskapene. Utviklingen i bransjen med anbudsprosesser som vektlegger billigste pris har medført at useriøse bedrifter får muligheter til å presse ut de seriøse bedriftene. Dette fører til dårligere lønns- og arbeidsvilkår i bransjen. Det rekrutteres ofte arbeidskraft fra land med lavt lønnsnivå. EL og IT forbundet må bidra til at også disse arbeiderne sikres norske lønns- og arbeidsvilkår. Det vil i landsmøteperioden prioriteres å rydde opp og sikre seriøsitet i teleentreprenørbransjen.

EL og IT Forbundet vil arbeide for å øke antall faste fulltidsansettelser og lærlingeplasser i bransjen.

Hovedmål:

  • At alle som arbeider innen teleentreprenørbransjen skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår.
  • At telekommunikasjonsfaget styrkes og lovreguleres, samt at det opprettes en godkjenningsordning for utenlandsk fagutdanning.
  • At montørene som arbeider på EKOM-nett (elektronisk kommunikasjon) skal ha relevant fagbrev innen fagfeltet.
  • At fagarbeideren skal inneha høy og oppdatert kompetanse.
  • At all innleie skal skje fra virksomheter som har godkjenning fra NKOM (Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet) og har faste ansatte.
  • Arbeide for at kritisk infrastruktur som stamnett og kjernenett skal være i offentlig eie.
  • At nettleverandører som bryter regelverket til NKOM (Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet) får strenge reaksjoner.
  • Det må stilles krav til leverandører og underleverandører at disse er omfattet av landsomfattende tariffavtaler og er godkjente opplæringsbedrifter.
  • Arbeide for fortsatt utbygging av fiber til alle husstander.
  • Arbeide for flere ekomnettautorisasjoner i bransjen. Vår målsetting er at det stilles krav om at bedrifter som tilbyr installasjon av ekomnett skal ha autorisasjon i hver avdeling.

Relevante høringer og uttalelser

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.