Teleentreprenørbransjen

EL og IT Forbundet skal arbeide for å utvikle teleentreprenørbransjen i samsvar med den teknologiske utvikling som skjer innen tele- og datatrafikk i Norge.

EL og IT Forbundet skal arbeide for å utvikle teleentreprenørbransjen i samsvar med den teknologiske utviklingen som skjer innen tele- og datatrafikk i Norge. I dette ligger krav om at samfunnssikkerhet og drift av all infrastruktur er ivaretatt. Infrastrukturen er en vesentlig premiss for leveranser for f.eks. betalingstjenester, helsevesen, overføring av store mengder datatrafikk til inn- og utland, informasjonsnettverk, private og offentlige nettverk. Bransjen bygger og drifter master og antennepunkter for mobilkommunikasjon og trådløse nettverk. Infrastrukturen for telekommunikasjon er samfunnskritisk, og kompetansen til å bygge og drifte nettet må ligge til norske selskap.

Situasjonen i teleentreprenørbransjen er urovekkende. Omfattende sosial dumping innen både lønns- og arbeidsvilkår har blitt avdekket, spesielt hos underentreprenører som benyttes av de større selskapene. Utviklingen i bransjen med anbudsprosesser som vektlegger billigste pris har medført at useriøse bedrifter får muligheter til å presse ut de seriøse bedriftene. Dette fører til dårligere lønns- og arbeidsvilkår i bransjen. Det rekrutteres ofte arbeidskraft fra land med lavt lønnsnivå. EL og IT forbundet må bidra til at også disse arbeiderne sikres norske lønns- og arbeidsvilkår. Det vil i landsmøteperioden prioriteres å rydde opp og sikre seriøsitet i teleentreprenørbransjen.

EL og IT Forbundet vil arbeide for å øke antall faste fulltidsansettelser og lærlingeplasser i bransjen.

Hovedmål: