Høringssvar til Lysne II-utvalget om digitalt grenseforsvar

- innholdet kan være utdatert

Norge har som alle andre stater et behov for å beskytte norske interesser i forhold til både andre stater, organisasjoner eller individer. Det er i denne sammenheng helt nødvendig å kunne utarbeide trusselanalyser og etterretningsvurderinger som kan bidra til å sikre viktige nasjonale interesser.

Digitaliseringen av samfunnet innebærer at lagring og behandling av data blir et stadig mer sentralt element i all menneskelig aktivitet. Dette gjør samfunnet mer sårbart for trusler. Det påstås at fremmede staters etterretningsoperasjoner i det digitale rom representerer en alvorlig og økende trussel mot nasjonale myndigheter og virksomheter.

E-tjenesten har i dag meget begrenset evne til å kunne fange opp utenlandsk kommunikasjon over grensen til Norge. E-tjenesten har i dag liten mulighet til f.eks. å avdekke om terrorister i utlandet kommuniserer med ukjente personer i Norge. Det er også påstått at norske myndigheter i dag har minimal mulighet til å avdekke at andre stater driver spionasje mot norske offentlige og private virksomheter i det digitale rom.

Digitalt grenseforsvar vil ifølge E-tjenesten være et viktig tiltak mot trusselen fra internasjonal terrorisme og et avgjørende tiltak mot alvorlige trusler i det digitale rom.

Et reelt demokrati forutsetter ytringsfrihet og debatt. Dette forutsetter tilgang til kommunikasjonskanaler. Når ytringsfriheten er avhengig av digitale løsninger, har myndighetene et ansvar for å innrette disse slik at ytringsfriheten og muligheten til meningsbrytning ivaretas. Dette stiller derfor også krav til hvordan oppbyggingen og innføringen av et digitalt grenseforsvar gjennomføres.

EL og IT Forbundet mener forslagene til begrensninger og kontroll som er beskrevet i rapporten, gir en tilstrekkelig trygghet for at norske og utenlandske borgere i Norge skal kunne ha tillit til at tiltakene er troverdige og at de på en betryggende måte ivaretar hensynet til personvern og kommunikasjonsvern.

Med de konklusjoner utvalget beskriver i rapporten, ser ikke EL og IT Forbundet noen alvorlige momenter som skulle tilsi at vi ikke kan akseptere innføringen av et digitalt grenseforsvar. Forbundet vil likevel påpeke at dette standpunktet forutsetter at alle begrensningene og kontrolltiltakene beskrevet i rapportens kapittel 9 i sin helhet blir gjennomført. En svekkelse av de prinsipper, kontrollmekanismer og øvrige forutsetninger utvalget peker på vil endre hele forutsetningen for vårt standpunkt.

Hvis LO samlet sett kommer til at Norge bør innføre et digitalt grenseforsvar, ber EL og IT Forbundet om at LO i sitt høringssvar må være tydelig om disse forutsetningene.