Endring i byggesaksforskriften, opprettelse avseriøsitetsregister

Publisert: 30.08.17
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet ønsker å kommentere høringen vedr. opprettelse av et seriøsitetsregister som Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår å opprette.

EL og IT Forbundet er positive til tiltak som kan være med å få mer seriøs bransje hvor ROT/byggebransjen – vedlikehold og nybygg, har store utfordringer. Gjennom rapporten “Enkelt å være seriøs” kommer bransjens utfordringer godt fram. Det er videre meget bra at et slik register vil synliggjøre at foretaket er lovlig opprettet og driver i overensstemmelse med sentrale krav i moms- og skattereglene.

Forbundets første spørsmål blir om dette er godt nok og om det framstår for oppdragsgiver/forbruker som et seriøsitetsregister? Vi mener det skal mer til for å framstå som så seriøs at en tilfredsstiller krav i moms- og skatteregler. Det er ikke noe kontrollapparat utenom de automatiske registrene og ingen oversikt over kompetanse eller av fag/svennebrev. For å kunne kalle det et seriøsitetsregister må det inneholde opplysninger om godkjent lærebedrift, og oversikt over antall lærlinger eller når foretaket hadde lærlinger sist. Dette kommer i tillegg til moms- og skatteinnberetninger, oversikt over ansatte og registrert foretak mm.

For elektroforetak finnes det “forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr”, (FEK) om registrering i Elvirksomhetsregisteret. Denne registreringsplikten gjelder for alle som tilbyr og utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og reparasjon av elektrisk utstyr. Det må bety at Næringskode 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid, også må ha med at foretaket er registrert i Elvirksomhetsforetaket.

Dette registeret bruker Altinn for registrering og det må komme kobling mellom disse to registrene og det uten at kravene om registrering i Elvirksomhetsregisteret blir forringet.

Den useriøse delen av arbeidslivet overlever på lave lønninger til ansatte, arbeider flere timer enn hva lovverket gir tillatelse til og hvor ansatte ikke får lønn for flere av timene. Det er mye ulovlig innleie og bruk av bemanningsbyråer. Hos elektroforetak er det lærlinger og ufaglærte som jobber selvstendig, og som er brudd på forskriftene.

Det vil dessverre ikke være opplysninger i seriøsitetsregisteret som stanser disse forholdene og igjen blir navnet misvisende for forbruker som vil tro alt er i orden om en finner bedriftens navn i ett slikt register.

EL og IT Forbundet mener det må registreres flere opplysninger i registeret før det kan kalles seriøsitetsregister.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.