Innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag

Publisert: 03.01.20
(Endret: 09.12.21)
Kommunal og moderniseringsdepartementet om forslag til forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag.

Innledningsvis vil vi påpeke at verken EL og IT Forbundet eller LO (Landsorganisasjonen i Norge) som er oppført som høringsinstanser, har mottatt varsel om ovennevnte høring. Forbundet har blitt gjort oppmerksom på denne høringen gjennom en tilfeldighet, med den konsekvens at vi har fått svært kort tid på å gå igjennom forslaget. Dette mener vi er svært uheldig og forventer at dette følges opp av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

EL og IT Forbundet har følgende synspunkter på forslag til forskriften:

1. Det foreslås at alle anlegg i grunnen skal dokumenteres etter den nye produktspesifikasjonen og standarden fordokumentasjon.

EL og IT Forbundet er positiv til at det kommer slike krav til innmåling, dokumentasjon og utlevering av informasjon om anlegg i grunnen. Dette vil over tid bedre dokumentasjonen og gjøre informasjonsutveksling enklere. Det er imidlertid en så lav fornyelsestakt av anlegg i grunnen, at det vil gå mange år før dette får betydning for frekvensen av graveskader.

2. For virksomhetsområder som ble deregulert gjennom energiloven og teleloven på 1990 tallet, ble tidligere offentlige virksomheter konkurranseutsatt. Ansatte og eiere har innstilt seg på dette. Bedriftene i markedet har måttet gjennomgå mange endringer og tap av arbeidsplasser de siste 20 årene og har strevd med å finne en balanse mellom inntekt ogkostnader. I et lite område, som går på sikring av nedgravd infrastruktur, så foreslås det både maksimalpriser og betalingsforbud på enkelte produkter, og mellom enkelte aktører. Konkret, forby brukerbetaling for påvisning i felt og åpne for brukerbetaling for utsendelse av kart.

EL og IT Forbundet mener dette vil føre til et dobbelt incentiv til å la være å påvise og dermed øke antall graveskader. Dette i en tid der det stilles store krav om at samfunnssikkerhet og drift av all infrastruktur skal være godt i ivaretatt.

Konsekvensene for leverandørbedriftene og arbeidsplassene er ikke utredet, det forutsettes at fortjenestemarginene vil bli som før, selv om det anerkjennes at avtalene med oppdragsgivere må reforhandles etter innføring av forskriften. Dette er en svært usikker forutsetning, reforhandling av alle avtaler samtidig representerer en stor omveltning som kan gi betydelige konsekvenser for økonomien i leverandørbedriftene og føre til endringer i bemanningen.

EL og IT Forbundet mener at alle konsekvenser av forslaget må utredes.

3. Det har etter innføring av en ny betalingsmodell mellom partene innen infrastruktur under bakken blitt utført vesentlig flere påvisninger i felt og færre dokumentasjoner ved hjelp av kartutsendelse tilgraveentreprenør. Dette har ført til en sterk reduksjon i antall graveskader, i 2019 er graveskadene redusert med 40 prosent i forhold til 2014.

EL og IT Forbundet er betenkt over at departementet setter hele denne forbedringen i fare ved å gripe inn i avtaleforholdene mellom partene. Dette vil ramme tredjepart. Departementet anerkjenner at dagens organisering av området er samfunnsøkonomisk mest lønnsom, men velger likevel å foreslå regulering av fordelingsmessige hensyn.

EL og IT Forbundet mener at hensynet til tredjepart som er brukere av tjenestene som leveres, bør veie tyngre enn hensynet til kostnadsfordelingen mellom partene i utbyggingsprosjekter.

4. Da ny § 2-3 til Plan- og bygningsloven var på høring i 2016, så stod det i høringsnotatet at departementet ikke ville gripe inn i den frie prisdannelsen og foreslo også brukerbetaling for tjenester gjennom det foreslåtte Ledningseierregister (LER) som var tenkt levert av Kartverket. Da lovforslaget ble sendt til Stortinget, hadde departementet tatt ut forslaget til opprettelse av LER, noe EL og IT Forbundet støttet, men det ble innført en paragraf som forbyr brukerbetaling med mindre det er hjemlet i forskrift, stikk i strid med høringsnotatet.

Nå åpner forskriften for brukerbetaling med maksbeløp for kartutsendelse, mens det opprettholdes forbud mot slikt vederlag ved fysisk påvisning. Vi er betenkt og urolig for at dette vil føre til en vridning av konkurransesituasjonen og favorisering av visse tjenestetilbydere over andre.

EL og IT Forbundet mener at departementet ikke har utredet disse forholdene og kun forholdt seg til anleggseiere og utbyggere i sine analyser.

5. EL og IT Forbundet mener at forskriftens inngrep i avtaleforhold mellom selskapene i dette markedet ikke bør gjennomføres. Departementet bør la aktørene innen disse sektorene få operere innenfor sine eksisterenderammer.

Andre merknader

6.Vi bemerker videre at det ikke er gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av de reelle kostnadene ved graveskader, inklusive følgekostnader. Alle analysene så langt har basert seg på omtrentlige og meget lave anslag for kostnader. En slik analyse av de reelle samfunnskostnadene er ute på anbud nå, bestiller er KMD, forventet ferdigstillelse er juni 2020. KMD burde avventet denne analysen før forskriften ble ferdigstilt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.