Støtter utredning om skatt på digitale inntektsmodeller

- innholdet kan være utdatert

Innspill til høring i Stortingets finanskomite til representantforslag 69 S, forslag om å utrede en norsk skatt for selskaper med digitale inntektsmodeller – en «Google-skatt»


EL og IT Forbundet ber Stortinget støtte forslaget. Framveksten av selskaper med digitale inntektsmodeller gjør det nødvendig å finne måter å beskatte selskaper på bakgrunn av økonomisk tilstedeværelse (eller digitale).

Vi er enig med forslagsstiller i at «det er et viktig prinsipp at også Google, Facebook og andre IT-giganter betaler skatt av pengene de tjener i de ulike landene de opererer i, uavhengig av hvor tjenestene er registrert».

Dette handler om at alle skal bidra etter evne, og om finansiering av framtidig velferd, fordeling og bevaring av mediemangfoldet. Det handler også om å opprettholde gode offentlige tjenester innen utdanning og forskning, slik at Norge også i framtida har konkurransedyktige bedrifter. Det er også viktig for å styrke og utvikle IKT-bransjen i Norge.

De amerikanske teknologiselskapene har enorm makt, og minner sånn sett om oljeselskapene på 60- og 70-tallet. Stortingspolitikerne i den norske oljealderens begynnelse tok avgjørelser for å sikre utvikling av bedrifter, arbeidsplasser og skatteinntekter. Vi mener at dagens storting må ha samme fokus i møtet med de nye teknologikjempene og den nye teknologien.

Dagens Næringsliv (27.07.2017) anslår Googles inntekter i Norge til 2,5 milliarder i 2016. Samme år betalte selskapet kun 2,9 millioner i skatt til Norge. Forklaringen er at Googles annonsesalg i Norge regnes som kjøpt i Irland, og dermed blir ikke omsetningen inntektsført i Norge.

De lave skatteinnbetalingene fra multinasjonale selskaper med digitale inntjeningsmodeller er på dagsorden hos både OECD og EU. EU-kommisjonen utreder nye regler. G20-landene har bedt OECD om å utarbeide en rapport om beskatning av den digitale økonomien innen 2020. En foreløpig rapport fra OECD skal være klar innen april 2018.

Finansminister Siv Jensen skrev i en kronikk i Aftenposten 29. desember i fjor at Norges primære mål må være å bidra til å finne omforente løsninger internasjonalt. At løsningene på sikt er best tjent med internasjonalt samarbeid og koordinering er det bred enighet om. Spørsmålet i dag er hvordan kommer vi dit.

EL og IT Forbundet mener den utredningen som er foreslått vil bidra med viktig kunnskap, både til arbeidet med nasjonale tiltak og Norges arbeid for internasjonale tiltak. Innføring av nasjonale løsninger vil gi erfaringer som i neste omgang kan bidra til gode løsninger internasjonalt. I 2016 inngikk Storbritannia en avtale med Google om betaling av skatt, og 5. februar 2018 kom nyheten om at Frankrike har inngått en skatteavtale med Amazon. Disse avtalene viser at det er rom for nasjonale løsninger.

I den offentlige debatten om «Google-skatt» er det fremmet mange forslag til nasjonale tiltak. EL og IT Forbundet har ikke tatt stilling til hvert enkelt av disse, men mener at utredningen bør se grundig på forslagene. Dette gjelder blant annet kildeskatt på royalties og lisenser, rapportering av inntektene fra plattformene, digital omsetningsavgift og merverdiavgift betalt av plattformene. Kunnskap om bruk av skatteparadiser bør også være godt belyst. Partene i arbeidslivet må være med i utredningsarbeidet.

EL og IT Forbundet mener representantforslaget er godt begrunnet. Forslaget kan skape framdrift i arbeidet med å sikre et rettferdig skattebidrag fra et stadig mer globalisert og teknologiintensivt næringsliv.

Forbundets representanter i høringen var kommunikasjonssjef Robert Kippe og forbundssekretær Reidunn Wahl.