Pensjon

EL og IT Forbundet er opptatt av at våre medlemmer skal ha gode pensjonsordninger. Dette er alderspensjonsordninger i Folketrygden og avtalefestede tjenestepensjons- og tidligpensjonsordninger.

EL og IT Forbundet er opptatt av at våre medlemmer skal ha gode pensjonsordninger. Dette er alderspensjonsordninger i Folketrygden, avtalefestet pensjon (AFP), og tjenestepensjonsordninger.

Ny folketrygd startet fra 1. januar 2011. Det er positivt at alle i prinsippet nå kan gå av fra fylte 62 år, men mange faller utenfor denne muligheten. Dette gjelder først og fremst dem som ikke har opptjent stor nok pensjonsbeholdning, ofte forårsaket av deltidsstillinger, lav lønn, at de har flyttet til Norge i voksen alder, eller at de ikke har AFP. Kvinner er overrepresentert blant disse.

De første årskullene kommer godt ut av den nye ordningen, hvis de kan kombinere folketrygd med AFP og kan stå i jobb til de nærmer seg 67 år. Dette endrer seg dramatisk etter hvert som levealdersjusteringen spiser opp store deler av pensjonen og det midlertidige AFP-tillegget forsvinner. EL og IT forbundet vil derfor arbeide for at levealdersjusteringen trappes ned. I tillegg skal forbundet jobbe for at levealdersjusteringen for uføre fjernes.

Ytelsene fra folketrygden må økes og det må være et mål at samlet ytelse fra Folketrygd, tjenestepensjonsordninger og AFP skal gi minst 2/3-deler av sluttlønn ved avgang 62 år.  Vår målsetting er at folketrygdsandelen skal utgjøre en større del av samlet pensjon, eksempelvis ved å øke statens bidrag. For arbeidstakere som ikke har mulighet til å stå utover 62 år må det etableres sikringsordninger som gir en ytelse tilsvarende 2/3-del av sluttlønn.

Andelen ansatte med innskuddspensjoner øker. Problemet er at for svært mange er innskuddene for lave, ordningene er for dyre å administrere, og de er ensidig styrt av arbeidsgiver. De blir også kraftig avkortet dersom en ikke greier å stå i jobben lenger enn til 62 år.

EL og IT Forbundet vil arbeide for å øke minstesatsen i obligatorisk tjenestepensjon. Samtidig vil vi arbeide for at det offentlige tar et ansvar for forvaltningen av fripoliser slik at verdiene ikke forsvinner i administrasjon og gebyrer.

Offentlig tjenestepensjon og AFP ble endret i 2018. Løsningen bl.a. med å innføre betinget tjenestepensjon ble vedtatt i tariffoppgjør. Det gjenstår å få på plass regler for ivaretakelse av de med særaldersgrenser.

AFP-ordningen er endret fra en førtidspensjon for dem som må gi seg tidlig i arbeidslivet til en livsvarig tilleggspensjon. Videre risikerer man å måtte jobbe flere år utover 62 før man får lov til å gå av. EL og IT Forbundet vil arbeide for at effekten av levealdersjusteringen reduseres.

For de av våre medlemmer som må gi seg tidlig i arbeidslivet, er retten til å gå av med AFP uten tap i livsvarig pensjon uvurderlig.

EL og IT Forbundet forventer at reformert AFP kommer på plass senest innen 2024. Vi er positive til at man på denne måten kan opptjene AFP-rettigheter uavhengig av dagens kvalifiseringsordninger, men dette må også innbefatte de uføre.

Partene må finne en løsning som oppfattes som god nok knyttet til hvor lenge du må stå i en AFP-bedrift for å få en god nok utbetaling. EL og IT Forbundet vil arbeide for at tiden for full opptjening skal være så kort som mulig, med en målsetting om en opptjeningstid på 20 år. Staten må bidra med betydelige midler i ordningen. Hvis partene og staten ikke klarer å peke på en god nok løsning innen utgangen av 2024 må LO vurdere andre løsninger.  Avtalen skal på uravstemning blant LO sine medlemmer.

Hovedmål:

 • Arbeide for gode, trygge og forutsigbare pensjonsordninger for alle, med målsetting om en pensjon på 2/3 av sluttlønn.
 • Arbeide for muligheten til tidligpensjon uten store tap i livsvarig pensjon for dem som har behov for å gå av tidlig. Et tilleggspensjonssystem i Folketrygden vil gjøre dette mulig.
 • Kreve avtalerett på innskuddsordninger med formål å få til maksimale innskuddssatser.
 • Arbeide for å øke den lovbestemte minstesatsen for pensjonsinnskudd i innskuddsordningene.
 • Vi vil arbeide for at det etableres brede, kollektive ordninger, slik at forvaltningen blir billigere, risikoen mindre og kjønnsnøytraliteten forsterkes.
 • Forsvare og forsterke AFP-ordningene i offentlig og privat sektor.
 • Arbeide for å øke den lovbestemte minstesatsen for pensjonsinnskudd i innskuddsordningene.
 • Arbeide for at uførepensjoner skal inn i alle tjenestepensjonsavtaler, og forsvare den offentlige uførepensjonen med dagens profil og barnetillegg.
 • Arbeide for at tjenestepensjonene må avtalefestes og ligge på et nivå som minst tilsvarer 5 prosent fra 0 til 12 G.
 • Arbeide for at reformert AFP blir en god og levedyktig ordning som tetter alle hull i dagens AFP.
 • Kartlegge hvilke seniortiltak som kan føre til at våre medlemmer kan klare å stå lenger i jobb, og jobbe for å innføre disse.
 • Arbeide for at aldersgrensene i pensjonssystemet ikke økes.
 • Det gis pensjon ved fratreden for arbeidsforhold som varer kortere enn 12 måneder, også dersom man har hybridpensjon.

 

Relevante høringer og uttalelser

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.