Landsmøte: 2015

Default Featured Image

Stans Qatars bruk av slavearbeidere

FIFA har tildelt Qatar VM i fotball 2017. Bygging av anlegg blir hovedsakelig utført av slavearbeidere fra blant annet Nepal, India, Bangladesh. Slavearbeiderne tjener marginalt, er fratatt elementære arbeidstakerrettigheter, er nektet retten til å organisere seg og blir fengslet og deportert om de protesterer. Hittil har 1380 arbeidere mistet livet under byggingen av VM anleggene, […]

Default Featured Image

Avvis angrepene på arbeidsmiljøloven

Stortinget skal i løpet av kort tid ta stilling til høyreregjeringens forslag til endringer av arbeidsmiljøloven. Regjeringen foreslår å svekke stillingsvernet, fjerne adgangen til kollektiv søksmål og krav til likebehandling av vikarer, åpne for lengre arbeidsdager og mer søndagsarbeid. Regjeringen kaller dette forsiktige justeringer, og hevder endringene skal få flere inn i arbeidslivet og skape […]

Default Featured Image

Fagutdanning

Det viktigste prinsippet i norsk utdanningspolitikk må være at alle mennesker sikres samme muligheter, uavhengig av status og bakgrunn. Frafallet i videregående opplæring er for høyt. Løsningen er ikke å opprette mange private alternativer utenfor de demokratiske og partssammensatte arenaene som behandler behov og etterspørsel. Løsningen er å styrke den offentlige skolen med nok ressurser, […]

Default Featured Image

Nord-Norgebane

EL & IT Forbundet har på sitt landsmøte den 9. – 12. mars 2015 vedtatt uttalelse om bygging av Nord-Norgebanen. Jernbane nord for Fauske er viktig for næringsutvikling i Nord-Norge og kunne overta mye av transporten som i dag foregår på vei. Togtransport gir også miljøgevinst og er derfor viktig for å begrense trailertransport som […]

Default Featured Image

Pensjonsordningene – fellesskapets viktigste velferdskamp

Ny folketrygd startet fra 1. januar 2011. Det er positivt at alle i prinsippet nå kan gå av fra fylte 62 år, men mange faller utenfor denne muligheten. Dette gjelder først og fremst dem som ikke har opptjent nok pensjonsrettigheter (2xfolketrygdens grunnbeløp) ofte forårsaket av deltidsstillinger, eller at de ikke har Avtalefestet Pensjon (AFP). Kvinner […]

Default Featured Image

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Sosial dumping, brudd på arbeidsmiljøloven, brudd på skatteloven, svart arbeid, menneskehandel mm. har i mange bransjer blitt en del av arbeidslivet. Mer bruk av midlertidige ansettelser, utbredt bruk av innleie, ansettelse gjennom vikarbyrå, der ansatte ikke får lønn mellom oppdrag, samt bruk av tilkallingsvikarer, brer om seg. Disse utviklingstrekkene, kombinert med en regjering som vil […]

Default Featured Image

Solidaritet med det palestinske folk – anerkjenn Palestina som selvstendig stat

De politiske utsiktene for fred og etablering av en bærekraftig palestinsk stat er svakere enn på lenge. Folk i området lever i en apartheidliknende situasjon med ulike rettigheter for ulike folk. Hovedhinderet for opprettelsen av den palestinske staten er Israels vedvarende okkupasjon og skrittvise overtakelse av palestinsk land. Dette er en politikk som frarøver palestinere […]

Default Featured Image

Overvåkning

Justisminister Anundsen har foreslått å endre § 7b i Politiloven og §§ 6 og 2a i E-komloven. Tiltakene Anundsen mener er nødvendig inkluderer bruk av falske basestasjoner som potensielt kan benyttes til avlytting av alle mobiltelefoner som befinner seg innen dekning. Han foreslår dette som et politioperativt tiltak. Det betyr at politiet kan bedrive systematisk […]

Default Featured Image

Produktivitetskommisjonen

Høyreregjeringens produktivitetskommisjon har levert sin første rapport. Etter å ha studert deler av denne, er det liten grunn til å se fram til rapport nummer to. Til tross for at rapporten er voluminøs, presenteres konklusjoner bygd på mangelfull eller feilaktige informasjon. Rapporten etterlater seg også et inntrykk av at kommisjonen enkelte ganger synes å foretrekke […]

Default Featured Image

Permittering fremfor oppsigelse. Reverser reglene i permitteringsregelverket

I oljenæringen har flere tusen personer blitt sagt opp det siste året. Mange av de oppsagte kunne blitt permittert i stedet, dette for å sikre tilhørighet til arbeidslivet og kontinuitet i kompetanseutviklingen. Oljerelaterte bedrifter vet av erfaring at arbeidssituasjonen svinger i perioder og har opplevd permitteringsperioder tidligere. I disse periodene har både bedrift og fagforening […]

Default Featured Image

Klimakamp er kamp for trygg omstilling

Omfattende klimaendringer truer menneskehetens framtid. Verdens energiforbruk må dreies bort fra fossile energibærere og over til fornybare ressurser. Fagbevegelsen må være pådriver for en klimavennlig næringspolitikk og for et karbonnøytralt samfunn. Løsningen på klimaproblemene forutsetter sterk politisk styring. Det kan ikke overlates til markedskreftene. Klimapolitikken kan heller ikke reduseres til et spørsmål om hva folk […]

Default Featured Image

Ja til demokrati – nei til markedstvang

Gjennom flere år har den europeiske sentralbanken, EU og Det internasjonale pengefondet (IMF) påtvunget landene i eurosonen en krisepolitikk basert på enorme kutt i velferd, storstilt privatisering og svekka vilkår for arbeidstakere. I land som Helles, Spania og Portugal har dette ført til en dramatisk vekst i fattigdom. Arbeidsløshet på nærmere 30 prosent er vanlig […]