Klimakamp er kamp for trygg omstilling

Publisert: 08.03.15
(Endret: 08.12.21)

– innholdet kan være utdatert

Omfattende klimaendringer truer menneskehetens framtid. Verdens energiforbruk må dreies bort fra fossile energibærere og over til fornybare ressurser.

Fagbevegelsen må være pådriver for en klimavennlig næringspolitikk og for et karbonnøytralt samfunn. Løsningen på klimaproblemene forutsetter sterk politisk styring. Det kan ikke overlates til markedskreftene.

Klimapolitikken kan heller ikke reduseres til et spørsmål om hva folk flest skal ofre, om hva vi må gi avkall på. Det må først og fremst dreie seg om å skape et bedre samfunn for alle.

Kampen for reduserte utslipp må derfor gå hånd i hånd med en radikal omfordelingspolitikk.

For å kunne redde klimaet, er det nødvendig med omfattende omstillinger i samfunnet. Aktiviteter som skader klimaet må bygges ned, mens fornybar energi, energisparing og miljømessige bærekraftige aktiviteter må bygges ut. Dette må skje på en planmessig måte som opprettholder den enkeltes sosiale og økonomiske trygghet.

Norge og andre industriland har til nå stått for det meste av klimagassutslippene og har dermed et hovedansvar for å hindre klimakrise. Utviklingsland må gis mulighet til å utvikle sin økonomi innenfor de rammer en ansvarlig klimapolitikk setter.

Klimapolitikken er et område med langsiktig perspektiv, men hvor det kan være fristende for en regjering å skyve problemene og de vanskelige avgjørelsene til neste stortingsperiode. EL & IT Forbundet krever derfor karbonbudsjett.

Arbeidsfolk og verdens fattige blir de største taperne om vi ikke klarer å hindre klimakrisa.

EL & IT Forbundet skal arbeide for:

  • Klare mål for innenlandske utslippskutt
  • At Stortinget vedtar karbonbudsjett – dvs. bindende maksimalgrenser for klimagassutslipp for hver fireårs-periode.
  • Erstatte innenlandsk bruk av fossilt brensel med fornybar energi.
  • At utvinningstakten i petroleumsindustrien reduseres.
  • Økte midler til forskning og utvikling av teknologier for produksjon av ren fornybar energi.
  • Elektrifisering med ren, fornybar energi på sokkelen og i samferdselssektoren.
  • Øke andelen fornybar energi gjennom blant annet økt satsing på offshore vind- og bølgekraft.

At tungtrafikk overføres fra vei til bane.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.