Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Publisert: 09.03.15
(Endret: 08.12.21)

– innholdet kan være utdatert

Sosial dumping, brudd på arbeidsmiljøloven, brudd på skatteloven, svart arbeid, menneskehandel mm. har i mange bransjer blitt en del av arbeidslivet.

Mer bruk av midlertidige ansettelser, utbredt bruk av innleie, ansettelse gjennom vikarbyrå, der ansatte ikke får lønn mellom oppdrag, samt bruk av tilkallingsvikarer, brer om seg.

Disse utviklingstrekkene, kombinert med en regjering som vil svekke viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven, vil gjøre det enda vanskeligere å stanse denne negative utviklingen.

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er en trussel mot velferdsstaten og de grunnleggende verdier arbeiderbevegelsen er bygget på. Medbestemmelse og innflytelse for tillitsvalgte har gjort at vi i Norge har mindre lønnsforskjeller mellom ulike grupper i arbeidsmarkedet enn det vi ser i andre land.  En utvikling der arbeidstakere får mindre innflytelse og arbeidsgiverne får enda større makt, utfordrer dette og gjøre det lettere for useriøse aktører i arbeidsmarkedet å fortsette sin samfunnsskadelige virksomhet.

EL & IT Forbundet krever at regjeringen tar denne utviklingen innover seg og legger om kursen i sin arbeidslivspolitikk. Kun gjennom samarbeid med partene i arbeidslivet og innføring av effektive lover og forskrifter, kan hindre en slik utvikling. I denne sammenheng spiller «Lov om allmenngjøring av tariffavtaler» en helt sentral rolle.

EL & IT Forbundet har gjennom prosessen med å allmenngjøre «Landsoverenskomsten for elektrofag» avslørt at regelendringer i allmenngjøringsloven er helt nødvendig. Tariffnemnda fungerer dårlig, har for stort rom for skjønnsutøvelse, samt at saksbehandlingstiden er for lang når et krav om allmenngjøring skal behandles.

Landsmøte i EL & IT Forbundet krever derfor:

  • Dokumentasjonskravet i allmenngjøringsloven må bortfalle eller endres, slik at man lettere kan oppfylle dette.
  • Vedtak i Tariffnemnda gjøres for fire år om gangen.
  • Innføre saksbehandlingsregler for Tariffnemndas arbeid, slik at de «skjønnsmessige» vurderingene til nemnda blir mindre, eller bortfaller.
  • Beviskravet ved forlengelse av et vedtak i Tariffnemnda endres, slik at den part som krever at et allmenngjøringsvedtak skal bortfalle har bevisbyrden ovenfor nemnda.
  • Utvide solidaransvaret i allmenngjøringsloven til å omfatte profesjonelle oppdragsgivere.
  • Innføre tiltak mot enkeltmannsforetak som kun blir brukt for å skjule eller fraskrive oppdragsgiver ansvar i forhold til regler i arbeidsmiljøloven, skatteloven eller allmenngjøringsloven.
  • Skjerpet kamp mot konkursryttere og NUF-selskaper som ofte står bak grove tilfeller av skatteunndragelser og sosial dumping.
  • Arbeidsmiljøloven må styrkes med tanke på å innskrenke ordinære virksomheters mulighet til å bruke vikarbyråer for å bemanne opp virksomheten.
  • Styrke arbeidstilsynets økonomiske ressurser og øke antallet ansatte inspektører.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.