Landsmøte: 2019

Default Featured Image

Dagpenger og permitteringsbestemmelsene

Bransjene som vi representerer er dessverre gjenstand for skiftende oppdragsmengde og er derfor svært avhengig av å ha et permitteringsregime som sikrer en stabil arbeidsstokk og som bidrar til å opprettholde kompetansen i bransjen. Permitteringer og arbeidsløshet oppstår som en politisk konsekvens av den økonomiske politikken som føres. Derfor må konsekvensen begrenses for de som […]

Default Featured Image

Kontroll på overvåkingsregimet

Overvåkningen av ansatte har etter hvert blitt en naturlig del av arbeidshverdagen for store deler av våre medlemmer, med overvåkingsmetoder som blir stadig mer omfattende og inngripende i de ansattes frihet og autonomi. Som følge av manglede kunnskap eller liten vilje til etterlevelse av det gjeldene regelverk, opplever vi et omfattende misbruk av de innsamlede […]

Default Featured Image

Kamp mot sosial dumping

Kampen mot sosial dumping er avgjørende viktig for et anstendig arbeidsliv. Arbeidslivet blir nå kraftig brutalisert, og velferdsgoder svekkes. Det mest åpenlyse angrepet på velferdsordningene er nedbyggingen av både folketrygdens pensjonsordning og den avtalefesta pensjonsordninga (AFP). Til grunn ligger kapitalens iboende motsetninger. Kapitalen har vansker med tilstrekkelig vekst i forhold til størrelsen på kapitalen. Kapitalen […]

Default Featured Image

Ny teknologi og bedre offentlig velferd

Bruk av velferdsteknologi kan gi økt trygghet og bedre tjenester for brukere og pårørende. Det kan også gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgsektoren. EL og IT Forbundet organiserer ansatte med kompetanse til å utvikle, installere og drifte velferdsteknologi. Det gjelder innen både elektro og IKT. Vi ønsker en offensiv satsing på […]

Default Featured Image

Kompetanse og etterutdanning er nøkkelen til suksess

Kompetente og selvstendige arbeidstakere er ett av de største konkurransefortrinnene til norsk næringsliv. Lærlingeordningen må styrkes og det trengs en storstilt satsing på etter- og videreutdanning. Yrkesfagene og rekrutteringen til fagene må styrkes. Grunnskolen må få ressurser slik at elevene får jobbe med ulike materialer og moderne utstyr før de velger videregående opplæring. Videregående skoler […]

Default Featured Image

2019 er de tillitsvalgtes år

Norge har ett av verdens beste arbeidsliv. Det har ikke kommet av seg selv, men blant annet som følge av høy organisasjonsgrad og gode vilkår for tillitsvalgtsarbeid ute på arbeidsplassene. For at Norge fortsatt skal ha et godt arbeidsliv for alle, er våre tillitsvalgte og deres vilkår en helt avgjørende forutsetning. Dyktige tillitsvalgte og verneombud […]

Default Featured Image

Organisert arbeidsliv ‐ Rettferdig fordeling

Norge har økende lønnsforskjeller, men arbeidsmiljøet er stort sett trygt. Sammenlignet med landene rundt oss har vi lav arbeidsledighet. Sterke arbeidstakerorganisasjoner og samarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet har vært en avgjørende forutsetning for denne suksessen. I Europa og USA ser vi en annen utvikling. I løpet av de siste ti årene har det […]

Default Featured Image

Et rettferdig pensjonssystem!

EL og IT Forbundet skal arbeide for gode, trygge og forutsigbare pensjonsordninger for alle, med målsetting om en pensjon på 2/3-deler av sluttlønn. Det innebærer at vi vil arbeide for å endre de deler av pensjonsreformen som har negative konsekvenser for arbeidstakerne og omfatter både avkorting av pensjon for de som må gi seg ved […]

Default Featured Image

Rettferdighet for palestinerne

På tross av stadig nye FN-resolusjoner og opprop på tvers av landegrenser og politiske grupperinger, er situasjonen mellom Palestina og Israel like akutt. Palestinernes liv er sterkt preget av over 50 år med okkupasjon og mer enn ti år med blokade. Befolkningen mangler strøm og rent vann, og økonomien er i ruiner. Israel fortsetter sin […]

Default Featured Image

Framtida bygges med EL og IT

En god og framtidsretta næringsutvikling er økonomisk og miljø- og klimamessig bærekraftig. Den skaper arbeidsplasser med gode lønns- og arbeidsvilkår over hele landet. Norge skal elektrifisere og digitaliseres. I dette ligger det store muligheter for nye arbeidsplasser og inntekter som varer ut over oljealderen. Disse muligheten realiserer seg ikke selv, men trenger støtte fra en […]

Default Featured Image

Et likestilt og moderne arbeidsliv

Norge har kommet langt innen likestilling, men det er fremdeles systematiske forskjeller mellom kjønnene. Kvinner får dårligere betalt enn menn, tar mer ansvar for ubetalte omsorgsoppgaver og er underrepresenter i lederposisjoner. EL og IT Forbundets mål er at kvinner og menn skal ha like muligheter og lik lønn. Alle skal ha like muligheter til utdanning, […]

Default Featured Image

For et trygt og seriøst arbeidsliv

Norge har ett av verdens beste arbeidsliv. Det har ikke kommet av seg selv, men blant annet som følge av en sterk fagbevegelse og et solid lovverk. Dette settes i dag på en kritisk prøve av en politikk som svekker arbeidstakernes rettigheter og det organiserte arbeidslivet. EL og IT Forbundet krever faste ansettelser, kompetanseutvikling og […]