Dagpenger og permitteringsbestemmelsene

Publisert: 25.10.19
(Endret: 08.12.21)

– innholdet kan være utdatert

Bransjene som vi representerer er dessverre gjenstand for skiftende oppdragsmengde og er derfor svært avhengig av å ha et permitteringsregime som sikrer en stabil arbeidsstokk og som bidrar til å opprettholde kompetansen i bransjen. Permitteringer og arbeidsløshet oppstår som en politisk konsekvens av den økonomiske politikken som føres. Derfor må konsekvensen begrenses for de som blir berørt av en slik politikk.

Endringer av permitteringsregime

EL og IT Forbundet må stille krav både inn i LO og til Stortinget om at reglene angående permittering endres. Konkrete endringer som må kreves er:

 • Det må legges til rette for at rullerende permitteringer skal benyttes. Det må foretas en endring i regelverket slik at det verken for arbeidsgiver eller arbeidstakere blir noen ekstra kostnader forbundet med rullerende permitteringer.
 • Permitteringslengden må økes til 80 uker med  dagpenger.
 • Karensdager for arbeidstaker skal maksimum være 3 inkludert lørdag og søndag, og karensdager for arbeidsgiver skal maksimum være 5 virkedager.
 • Permitteringslengden skal økes fra 26 uker til 80 uker
 • Arbeidstakerne skal fritas for karensdager hvis permitteringen skyldes streik/lockout hvis arbeidstakeren har krav på dagpenger etter gjeldene regler.
 • Nivået på dagpenger /arbeidsledighetstrygd må økes fra dagens 62,4% til 90 % av grunnlaget til den enkelte. Økningen må innfases med 10 prosentpoeng pr. år til målet er nådd.
 • Feriepenger på arbeidsledighetstrygd må gjeninnføres og satsen skal være 12 % fra første krone opptjent som dagpenger forrige kalenderår. Kravet til minsteinntekt må reduseres til 1G (kr. 96883,-) for siste avsluttende kalenderår og 2G ( kr. 193766,-)i løpet av de 3 siste avsluttede kalenderårene. Alle skal ha rett til dagpenger i 156 uker.
 • Alle arbeidsledige eller permitterte skal kunne jobbe 70% av full (100% eller 40 timer pr. uke) stilling før de mister retten til dagpenger for det resterende antall timer de er ledige i forhold til full (100%) stilling.

Landsmøtet i EL og IT Forbundet krever at Stortinget innfører følgende bestemmelser i permitteringsreglene:

 • Karensdager for arbeidstakere settes ned til maks 3 dager hvor lørdag og søndag medregnes.
 • Betalingsplikt for arbeidsgiver reduseres til 5 dager
 • Gjeninnføring av 3 års arbeidsledighetstrygd
 • Det skal beregnes 12 % feriepenger av arbeidsledighetstrygden.
 • Utvidelse av permitteringsperiode til 80 uker
 • Satsen for permitterte/arbeidsledige økes fra 62,4% opp til 90 % av ordinær lønn, med innfasing med ca 10 prosentpoeng i året.
 • Det innføres bestemmelser om rullerende permitteringer, slik at den økonomiske belastningen både for arbeidstaker og bedrift ikke økes sett i forhold til at rullerende permitteringer ikke benyttes.
 • Alle arbeidsledige skal registreres som ledige i en full (100% eller 40t/u) stilling med mindre de selv ønsker redusert stilling.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.