Ny teknologi og bedre offentlig velferd

- innholdet kan være utdatert

Bruk av velferdsteknologi kan gi økt trygghet og bedre tjenester for brukere og pårørende. Det kan også gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgsektoren.

EL og IT Forbundet organiserer ansatte med kompetanse til å utvikle, installere og drifte velferdsteknologi. Det gjelder innen både elektro og IKT. Vi ønsker en offensiv satsing på bruk av ny teknologi for å skape et bedre, offentlig velferdstilbud hvor brukernes behov står i sentrum. Vi sier nei til velferdskutt.

Teknologi gir bedre velferd


Stadig flere kommuner prøver ut velferdsteknologi. Det kan for eksempel være klokker med GPS for å spore demente, trygghetsalarmer eller sensorer som varsler om en person faller. Det kan også være mobilapper som hjelper til med språk og kommunikasjon, eller løsninger som gjør det lett å komme i kontakt med helsepersonell eller å følge med på egen helse. Teknologi bidrar til økt trygghet, sosial deltakelse og mer fysisk og kulturell aktivitet. Utviklingen av digitale løsninger kan også gjøre arbeidet til helsepersonell enklere og mer effektivt.

Samtidig reiser bruken av teknologi innen helse og omsorg noen problemstillinger, blant annet knyttet til robot-teknologier, kunstig intelligens og datainnsamling. Økt innsats for utvikling og bruk må følges opp med mer kunnskap om de etiske utfordringene og sterkt fokus på IKT-sikkerhet og personvern.

Offentlig velferd – nei til velferdsprofitørene


Norge er et av verdens beste velferdssamfunn, mye takket være en sterk offentlig sektor. Likevel er modellen under press fra kommersielle aktører som ønsker å tjene penger på den offentlige velferden. EL og IT Forbundet kjemper for en velferd basert på prinsippene om lik tilgang til tjenester, skattefinansiering og offentlig eller ideelt tilbud. Kommersielle selskapers mål er å tjene mest mulig penger, og det lar seg ikke forene med de prinsippene EL og IT Forbundet mener velferdspolitikken skal baseres på. Velferdsprofitørenes «innovasjoner» handler ikke om å skape best mulig tjenester, men å tjene mest mulig penger på kreative måter. For eksempel så er en bevist bruk av offentlig anskaffelser en langt bedre strategi for å utvikle velferdsteknologi.

Ingen velferdskutt

EL og IT Forbundet krever:


Gode velferdsordninger og god kommuneøkonomi er viktigere for samfunnet enn skattelette til de rikeste. Mange svake grupper har måttet betale for regjeringens skattekutt de siste årene. Det gjelder for eksempel kutt i barnetillegget for uføre, bostøtte og egenandel for fysioterapi til kronisk syke. Den har også foreslått kutt i dagpengeordningen.