Et likestilt og moderne arbeidsliv

Publisert: 25.10.19
(Endret: 08.12.21)

– innholdet kan være utdatert

Norge har kommet langt innen likestilling, men det er fremdeles systematiske forskjeller mellom kjønnene. Kvinner får dårligere betalt enn menn, tar mer ansvar for ubetalte omsorgsoppgaver og er underrepresenter i lederposisjoner. EL og IT Forbundets mål er at kvinner og menn skal ha like muligheter og lik lønn. Alle skal ha like muligheter til utdanning, arbeid, karriere og familieliv. Seksuell trakassering skal ikke forekomme.

Gode velferdsordninger som bidrar til likestilling

Barnehagene er én av de viktigste grunnpilarene i den norske velferdsstaten. Barnehagene har vært avgjørende for å sikre høy yrkesdeltakelse blant kvinner. En god barnehage gir barn trygge rammer for utvikling og læring. Den bidrar også til økt gjennomføring av utdanning og motvirker sosiale forskjeller. EL og IT Forbundet vil arbeide for å styrke kvaliteten i barnehagene, sikre likeverdige tilbud til alle og løpende opptak. Maksprisen bør redusere og på sikt bør tilbudet bli gratis.

Skolefritidsordningen (SFO) er viktig svært mange barn og foreldres hverdag. Kvaliteten og rammevilkårene for SFO-ordningen må styrkes. Særlig må støtte til foreldre med barn med spesielle behov styrkes, både økonomisk og gjennom praktisk tilrettelegging. Det er blant annet viktig for at denne gruppen foreldre fullt ut kan delta i arbeidslivet.

Det er et viktig mål at fedre og medforeldre tar en større del av omsorgsansvaret for barn. Derfor er det viktig at opptjeningen av foreldrepenger knyttes til egen inntekt, og ikke til mors. Lengden på foreldrepermisjonen må økes og kvinners rettigheter ved svangerskap og fødsel må styrkes. Kontantstøtten svekker kvinners tilknytning til arbeidslivet og må avskaffes. Tilrettelegging for studenter som ønsker å få barn, må styrkes.

Rekruttering av kvinner

Rådgivningstjenesten i skolen må styrkes, og tjenesten må øke sin kompetanse på likestilling og utradisjonelle yrkesvalg. Samarbeidet mellom rådgivningstjenesten i grunnskole og videregående opplæring må forbedres.

Kun seks prosent av lærlingene innen elektrofagene i 2017 var jenter. Det er også skjev kjønnsfordeling innen IKT-fagene. Dette er problematisk. Både kvinner og menn er mer tilfredse på jobb når kjønnsbalansen er god. Videre er mangfold, også kjønnsmessige, et godt utgangspunkt for nytekning og utvikling i bedrifter. I tillegg trenger bransjene kompetanse, og økt rekruttering av kvinner er en del av løsningen. EL og IT Forbundet skal være pådriver for holdningsskapende arbeid og tiltak for å bedre kjønnsbalansen i utdanning og arbeidsliv. Det bør forskriftsfestes at alle fylkeskommuner skal ha et tilbud om nettverk for jenter og gutter som har gjort utradisjonelle yrkesvalg. En bedre kjønnsbalanse i yrkesgrupper bidra også til utjevning av lønnsforskjeller mellom mannsdominerte og kvinnedominerte yrker.

Reell likestilling forutsetter økonomisk likestilling

Lønnspolitikken i hele LO må bygge på prinsippet om lik status og lik lønn for arbeid av lik verdi i kvinnedominerte og mannsdominerte yrker.

Kampen for heltid er både aktuell og nødvendig, ikke minst for å utjevne økonomiske forskjeller mellom kjønn. En god heltidskultur er god strategi for å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft. Det gjør det også lettere å utvikle gode fagmiljøer og å tilby tjenester av god kvalitet.

EL og IT Forbundet vil arbeide for gode arbeidstidsbestemmelser og at arbeidet med å skape heltidskulturer intensiveres.

Kvinner har fremdeles en systematisk svakere arbeidslivstilknytning enn menn, både i form av andelen i jobb, i deltid og i midlertidige ansettelser. Kvinner står generelt i en svakere økonomisk posisjon, og er overrepresentert i lavlønnsyrker. EL og IT Forbundet vil styrke retten til fast jobb.

EL og IT Forbundet vil arbeide for at regjeringen finner ordninger som ikke forskjellsbehandler kvinner og menn som pensjonister, og som heller ikke fører til at kvinnelige arbeidskraft blir dyrere enn mannlig. Lovfesting av kjønnsnøytrale pensjonsordninger må være målet.

Bedrifter som har lykkes med å øke kvinneandelen i ledelsen, sørger for at en tydelig målsetting om god kjønnsbalanse er en del av bedriftens likestillingspolitikk. Både bedrifter og organisasjoner må sette seg konkrete mål, og være nøye med kjønnsbalansen når de rekrutter, setter sammen grupper og utnevner representanter til styrer og utvalg.

Vold, diskriminering og trakassering skal bekjempes

En undersøkelse fra 2015 utført av Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og TNS Gallup, viser at 55 prosent av kvinnelige arbeidstakere oppgir at de har opplevd diskriminering i forbindelse med graviditet og foreldrepermisjon. Dette gjelder også lønnsutvikling, hvor særlig kvinner opplever at de blir hengende etter. Dette er uakseptabelt, og ifølge Likestillingsloven § 5 er usaklig forskjellsbehandling på grunn av graviditet eller foreldrepermisjon forbudt.

Det er fortsatt viktig med en aktiv likestillingspolitikk, en egen likestillingslov og et effektivt håndhevingsapparat. Aktivitets- og redegjørelsesplikten må forsterkes. EL og IT Forbundet vil arbeide for at Likestillings- og diskrimineringsloven styrkes og Likestillings- og diskrimineringsombudet får økt ressurser og at ombudets arbeid med likestilling styrkes. Trepartssamarbeidet må brukes til konkrete og aktive likestillingstiltak.

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem, og en krenkelse av menneskerettighetene. Kvinner er mer utsatt for seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner enn menn. Det offentlige må ta ansvar for forebygging, hjelpetiltak, finansiering og utbygging av flere krisesentre, og endring av praksis og holdninger innen politi og rettsapparat. Det er viktig å starte tidlig med holdningsskapende arbeid. Derfor må sex, samliv og likestilling være temaer, både i grunnskole og videregående skole.

Likeverd er et gjennomgående prinsipp. EL og IT Forbundet vil jobbe for et etnisk likestilt, rettferdig samfunn, uten diskriminering, vold og fordommer. Det skal i enhver sammenheng vises åpenhet og inkludering for våre underrepresenterte grupperinger uavhengig av etnisk eller kulturell bakgrunn, alder, kjønnsidentitet, funksjonsnivå, seksuell orientering, religion eller livssyn. Samme prinsipp gjelder for internasjonal forståelse, solidaritet og flerkulturell integrering. Kampen mot undertrykking, rasisme, hatefulle ytringer og diskriminering er en prioritert oppgave.

Fagbevegelsen må ta et kraftig oppgjør med seksuell trakassering. Sexisme og seksuell trakassering hemmer kvinners frihet til deltakelse i samfunns- og organisasjonsliv. EL og IT Forbundet vil arbeide for å styrke innsatsen mot seksuell trakassering i arbeidslivet gjennom tydeliggjøring av forbudet mot seksuell trakassering i arbeidsmiljøloven og forskrifter. Organisasjoners plikt til å forebygge og håndtere seksuell trakassering må tydeliggjøres. Arbeidet med forebyggende tiltak som kultur/holdningsendring, skolering og gode rutiner for håndtering, må fortsette. EL og IT Forbundet vil også arbeide for konkrete tiltak som forebygger prostitusjon og seksuelle overgrep.

Ikke rokk ved retten til selvbestemt abort

Retten til selvbestemt abort står sterkt i Norge. Det skal være opp til den enkelte kvinne å bestemme over egen kropp. EL og IT Forbundet vil arbeide aktivt mot alle forslag om innskrenkninger i kvinners rettigheter til selvbestemt abort.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.